Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5056 007 0277*

“Pamatu lauki”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,235

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

8,90

1,87

10,77

5056 007 0174*

“Galgauskas pagasta zeme”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

3,22

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

151,34

31,78

183,12

5056 007 0174*

“Galgauskas pagasta zeme”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,174

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,40

1,55

8,95

5056 007 0277*

“Pamatu lauki”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

4,71

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

221,37

46,49

267,86

5090 002 0076*

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradu pagasts

(zemes vienības daļa)

0,2

Sakņu dārza vajadzībām un pagaidu ēku (būvju) uzturēšanai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

40,00

8,40

48,40

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma:

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.