Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0202

Litenes iela 41, Gulbene, Gulbenes nov.

1633

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

32,99

6,93

39,92

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama gulbene.lv.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .