Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

  5044 014 0201

“Spārīte-39”, Beļavas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5090 002 0154

“Stāķi 2-2”, Stradu pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

  5094 011 0085*

“Virānes skola”, Tirzas pagasts

0,17

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

10,35

2,17

12,52

               

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Virānes skolas

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT 

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.