Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 30. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 1405 (protokols Nr.23;42.p.) “Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, nekustamajam īpašumam Zaļajā iela 3, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu nekustamajā īpašumā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Ražošanas apbūves teritoriju (R3). Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2022.gada 6.janvāra līdz 3.februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē 26.janvārī pulksten 17:30,  iepriekš reģistrējoties: https://ieej.lv/6Qro0.

Ar lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties valsts vietotajā ģeotelpiskajās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā  darba laikā.

Rakstiskus iesniegumus un priekšlikumus var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2022. gada 3. februārim Gulbenes novada pašvaldībā (adrese: Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes novads, LV-4401), kā arī elektroniski uz e-pasta adresi: . Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Anita Vaska, tālr. 4474903, e-pasts: 

Pielikumi:

1. Domes lēmums par pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2. Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma izstrādi

3.Paskaidrojuma raksts

4.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

5.Grafiskā daļa

Topogrāfija

Topogrāfija_1