Apstiprināts ar Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 31.jūlija rīkojumu Nr. Nr.GND/IEK/2019/11

Personālvadības nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Gulbenes novada pašvaldības Personālvadības nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) izveidotas iestādes “Gulbenes novada pašvaldība” (turpmāk – administrācija) struktūrvienība.

2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus, domes saistošos noteikumus, citus ārējos normatīvos aktus, šo nolikumu, iekšējos normatīvos aktus, domes lēmumus.

3. Nodaļa ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektora vietniekam un domes priekšsēdētājam Gulbenes novada pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.

4. Nodaļa, pildot nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, savas kompetences ietvaros sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, institūcijām, administrācijas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām.

II. Nodaļas funkcijas un uzdevumi

5. Nodaļai ir šādas funkcijas:

5.1. nodrošināt vienotas pašvaldības personāla vadības politikas un stratēģijas izstrādi un koordinēt tās ieviešanu un īstenošanu;

5.2. nodrošināt pašvaldību ar profesionālu personālu;

5.3. nodrošināt efektīvas personāla atlīdzības sistēmas izstrādi un koordinēt tās ieviešanu un īstenošanu;

5.4. organizēt un koordinēt personāla vadības procesus pašvaldībā;

5.5. nodrošināt valsts amatpersonu amata savienošanas un darbinieku blakus darba izvērtēšanu;

5.6. nodrošināt pašvaldības padotībā esošo iestāžu metodisko vadību personāla vadības jautājumos;

5.7. koordinēt pašvaldības administrācijas iekšējo komunikāciju.

6. Nodaļai ir šādi uzdevumi:

6.1. izstrādāt un realizēt personāla vadības politiku un stratēģiju;

6.2. izstrādāt un īstenot pašvaldības darbinieku profesionālās pilnveidošanas stratēģiju atbilstoši pašvaldības funkcijām, noteikt darbinieku mācību vajadzības, kā arī organizēt darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu;

6.3. koordinēt un veicināt vienotu personāla vadības principu ievērošanu un piemērošanu pašvaldībā un pašvaldības padotībā esošajās iestādēs;

6.4. izstrādāt normatīvo aktu un rīkojumu projektus personāla vadības jomā un pilnveidot pašvaldības personāla vadības procesus;

6.5. sniegt organizatorisku un metodisku atbalstu pašvaldības padotībā esošajām iestādēm personāla vadības jomā;

6.6. noformēt dokumentus par pašvaldības darbinieku, kā arī pašvaldības domes padotības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un atbrīvošanu, pārcelšanu citā amatā, atvaļinājumu piešķiršanu, papildu pienākumu veikšanu, aizvietošanu, mācību praksēm, apbalvošanu;

6.7. koordinēt pašvaldības personāla atlases, darbinieku darbā ievadīšanas un pašvaldības darbinieku un padotības iestāžu vadītāju darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesu;

6.8. metodiski vadīt un koordinēt pašvaldības darbinieku darba pienākumu aprakstu sagatavošanu un regulāru to aktualizēšanu;

6.9. veikt amatu klasificēšanu un saskaņošanu, un organizēt šīs klasifikācijas saskaņošanu ar pašvaldības izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku;

6.10. sagatavot priekšlikumus par darbinieku amatu līmeņu un mēnešalgu grupu maiņu un iesniegt tos apstiprināšanai;

6.11. sniegt konsultatīvu atbalstu personāla vadības jautājumos pašvaldības struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kā arī pašvaldības domes padotības iestāžu vadītājiem;

6.12. veikt pašvaldības vakanto amatu uzskaiti un nepieciešamības gadījumā organizēt atlases konkursus uz vakantajiem darbinieku amatiem;

6.13. veidot un regulāri papildināt personāla personu lietas, kā arī veikt personu datu uzskaiti datu bāzē, regulāri sniegt informāciju par personālu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.14. sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienību un pašvaldības domes padotības iestāžu vadītājiem koordinēt pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanas procesu.

III. Nodaļas tiesības un atbildība

7. Nodaļai, pildot tai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

7.2. piesaistīt administrācijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību darbiniekus nodaļas kompetences jautājumu risināšanai;

7.3. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un pašvaldības interešu aizsardzībai sarežģītos vai specifiskos jautājumos, pieaicināt, konsultēties un sadarboties ar tiesību un citu jomu speciālistiem;

7.4. atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt pašvaldību vietējās iestādēs, institūcijās un organizācijās;

7.5 piedalīties domes, domes pastāvīgo komiteju, komisiju sēdēs;

7.6. nepieņemt no administrācijas struktūrvienībām, iestādēm, institūcijām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kas neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

7.7. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;

7.8. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

7.9. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un vadību;

7.10. pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;

7.11. piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijas (ārzemju) pašvaldību izpildinstitūcijās;

7.12. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav pašvaldības kompetencē.

8. Nodaļai, pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, ir atbildība:

8.1. par nolikumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;

8.2. par nolikumā noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

8.3 par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma izpildes rezultāta radītajām sekām;

8.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem;

8.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti;

8.6. par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai.

9. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības nolikumiem, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem.

10. Katrs nodaļas darbinieks atbild par:

10.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem;

10.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

IV. Nodaļas darba organizācija un struktūra

11. Nodaļas darbu vada un organizē Nodaļas vadītājs, kurš ir tieši pakļauts izpilddirektora vietniekam un Gulbenes novada pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos – domes priekšsēdētājam.

12. Nodaļas vadītājs strādā uz darba līguma pamata, kuru slēdz pašvaldības izpilddirektora vietnieks. Nodaļas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka Gulbenes novada pašvaldības nolikums, Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums, šis nolikums, darba kārtības noteikumi, darba līgums un amata apraksts.

13. Nodaļas vadītājs:

13.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

13.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem;

13.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto konkrēto uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu  ievērošanu;

13.4. sagatavo apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, nodrošinot nodaļas darba nepārtrauktību darbinieku atvaļinājumu laikā;

13.5. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus, kas saistīti ar nodaļas darbinieku prombūtnēm (t.i. atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.);

13.6. regulāri organizē nodaļas darbinieku sanāksmes;

13.7. piedalās regulārajās vadības sanāksmēs;

13.8. koordinē un kontrolē nodaļas darbinieku sadarbību ar pašvaldības institūcijām un  struktūrvienībām nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

13.9 iesniedz pašvaldības izpilddirektora vietniekam motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata;

13.10. saskaņo savas prombūtnes ar tiešo vadītāju;

13.11. patstāvīgi izlemj nodaļas kompetencē esošos jautājumus;

13.12. dod nodaļas darbiniekiem tiešus rīkojumu un norādījumus;

13.13. atbilstoši nodaļas kompetencei apliecina pašvaldības un domes dokumentu atvasinājumu pareizību, kā arī dokumentu atvasinājumu cauršūšanu (caurauklošanu), normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lietojot šim nolūkam pašvaldības vai nodaļas zīmogu;

13.14. nodrošina nodaļas nolikuma regulāru pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī nodrošina nodaļas nolikuma aktuālās (konsolidētās) redakcijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā;

13.15. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.

14. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs.

15. Nodaļas darbinieku skaitu, amatu un atlīdzību nosaka domes apstiprinātais administrācijas amatu saraksts.

16. Nodaļas darbinieki administratīvi ir pakļauti pašvaldības izpilddirektora vietniekam un funkcionāli ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam.

17. Nodaļas darbinieku pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums, darba kārtības noteikumi, darba līgums un amata apraksts. Gadījumā, ja nodaļas darbinieks saņem tiešu uzdevumu no vadības, darbinieks par to informē nodaļas vadītāju.

18. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā pašvaldības izpilddirektora vietnieks, slēdzot darba līgumu.

19. Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju.

V. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

20. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

21. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

21.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

21.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektora vietniekam;

21.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektora vietniekam;

21.4. pašvaldības izpilddirektora vietnieka izdoto lēmumu par vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram;

21.5. pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

22. Vadībai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.