09.01.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 1

Darba kārtība

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

24.01.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 2

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.

24.01.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 3

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.

30.01.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 4

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

5.  Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  izdošanu.

6. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta nolikumā “Rankas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.

7. Par Stāķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

8. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.

9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

13. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

15. Par servitūta ceļa noteikšanu.

16. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.

17. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020.gadā.

18. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA, atsavināšanu.

19. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Kļavkalnu 16, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.

20. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

21. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

22. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

23. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” izdošanu.

24. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu.

25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri” (protokols Nr.9, 9.§).

26. Par komandējumu uz Balmazujvarošu (Ungārija).

27. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Ūdensmotociklu sporta asociācija”.

28. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.aprīļa sēdes Nr.6, 11.§ “Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam” atcelšanu.

29. Par nedzīvojamo telpu nomu.

30. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

31. Par adresēm un nosaukumiem.

27.02.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 5

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

6. Par  iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums”” apstiprināšanu.

7. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam  izstrādes uzsākšanu

8. Par Rankas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

9. Par adresēm un nosaukumiem.

10. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”” apstiprināšanu.

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

13. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.

14. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

15. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

16. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

19. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

20. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

21. Par projekta “Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

23. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Daukstu pagasta īpašumā “Apšukalni-1”.

24. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

25. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

27. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Lejasciema pagasta  īpašumā „Gaujaskalni”.

28. Par nedzīvojamo telpu nomu.

29. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

31. Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā

32. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

33. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai.

34. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

35. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 44.§).

36. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana.

37. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”.

38. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Laurim Lapsam.

39. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Mārtiņam Jēgeram.

40. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “FB Gulbene 2005”.

41. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Gulbene wrestling”.

42. Par finansējuma piešķiršanu sportistei Sanijai Ozoliņai.

43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Skolu sporta federācija”.

44. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs LITENE”.

45. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Galda Tenisa Klubs Gulbene”.

46. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”.

47. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lejasciems””.

48. Par komandējumu uz Palma di Montekjaro (Itālijas Republika).

49. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā .

50. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

51. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Caur sidraba birzi gāju”” priekšfinansējuma nodrošināšanu.

52. Par funkciju un finanšu audita veikšanu Gulbenes novada pašvaldībā.

53. Par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

54. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

55. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai.

56. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.

19.03.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 6

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

5. Par īrēto dzīvojamo telpu savstarpēju maiņu.

6. Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu.

7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

8. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” apstiprināšanu.

9.Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.

10. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai” apstiprināšanu.

11. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

13. Par nedzīvojamo telpu nomu.

14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

15. Par zemes gabalu iznomāšanu

16. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļām.

18. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

19. Par adresēm un nosaukumiem.

20. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

21. Par zemes vienības robežu shēmas apstiprināšanu.

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

23. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

26. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

27. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

29. Par servitūta ceļa noteikšanu.

30. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.

31. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra nolikumā “Gulbenes Mākslas skolas nolikums”” apstiprināšanu.

32. Par Sveķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

33. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra nolikumā “Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikums”” apstiprināšanu.

34. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

35. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lejasciema vidusskolā.

36. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lizuma vidusskolā.

37. Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu

38. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” pamatkapitālā.

39. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta „Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”

40. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā.

41. Par grozījumiem 2020.gada 24.februāra domes sēdes lēmumā “Par projekta “Ezeru  un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.5, 21. §).

42. Par aizņēmuma ņemšanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, Ident.Nr.EKII-3/8 īstenošanai.

43. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Blaumaņa ielā 51 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

44. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšanu.

26.03.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 7

Darba kārtība

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2020. gadā.

2. Par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas

3. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā.

5. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.

6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

7. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem .

8. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

9. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

03.04.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 8

Darba kārtība

  1. Par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā.

30.04.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 9

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “SATEKA”

3. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 002 0039 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

4. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI A3 (valsts reģistrācijas numurs JS 8563) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

5. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas HONDA CIVIC (valsts reģistrācijas numurs FD 6675) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

6. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas MERCEDES BENZ V230 (valsts reģistrācijas numurs GK 6411) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

7. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA (valsts reģistrācijas numurs HU 4761) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

8. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER (valsts reģistrācijas numurs JA 3831) norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

9. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas IVECO MAGIRUS 130M8FK, atsavināšanu

10. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2 – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 3, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

22. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”, atsavināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, atsavināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 9 “- 7, Šķieneri, Stradu pagastā, atsavināšanu

27. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Miķelīšu mala” atsavināšanu

28. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 12, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lielstrēbeles”, nosacītās cenas apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rūķīši”, nosacītās cenas apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 19A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 18, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 3”, kadastra numurs 5001 005 0031, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0031, 1/3 domājamās daļas nosacītās cenas apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 2, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Smilšu 5”, atsavināšanas atcelšanu

37. Par nekustamā īpašuma Parka iela 31 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas atcelšanu

38. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Brenguļi” nosaukuma maiņu

39. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzes štābam

40. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091 nomas izbeigšanu

41. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0246, daļas nomas izbeigšanu

42. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0320, daļas nomas izbeigšanu

43. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0299 iznomāšanu

44. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0338 iznomāšanu

45. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

46. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0183 iznomāšanu

47. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0191, daļas iznomāšanu

48. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0130, daļas iznomāšanu

49. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0471, daļas iznomāšanu

50. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0329 iznomāšanu

51. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0191 iznomāšanu

52. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0471, iznomāšanu

53. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0163, daļas iznomāšanu

54. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0192, daļas iznomāšanu

55. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0202, daļas iznomāšanu

56. Par zemes vienības Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0118, daļas iznomāšanu

57. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0070, daļas iznomāšanu

58. Par vienošanos par zemes gabala daļas Skolas iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

59. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 1” sastāva grozīšanu

60. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 2” sastāva grozīšanu

61. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “P36 Valsts mežs 50900120004 - 3” sastāva grozīšanu

62. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Zvārtavi-2” sastāva grozīšanu

63. Par zemes vienību Līgo pagastā piekritību pašvaldībai

64. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3 – 1, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

65. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stūri”, pircēja apstiprināšanu

66. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 7A” – 1A, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, iegādāšanos pašvaldības īpašumā

67. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu

68. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0290 robežu shēmas apstiprināšanu

69. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar kadastra numuru 5094 007 0083 nosaukuma maiņu

70. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” atsavināšanu

71. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta 2” pircēja apstiprināšanu

72. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0171 iznomāšanu

73. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 014 0090 nomas izbeigšanu

74. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

75. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0181 daļas nomas izbeigšanu

76. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Siltāji” pircēja apstiprināšanu

77. Par Gulbenes Mākslas skolas attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

78. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā “Par Gulbenes (Vakara) maiņu vidusskolas likvidāciju” (protokols Nr.3, 36.§)

79. Par Zigrīdas Gabrānes atbrīvošanu no Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas direktores amata

80. Par projekta “The Power of Discovery” (“Atklāšanas spēks”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

81. Par projekta “Mācot mācos pats” realizēšanu programmā ERASMUS+ izglītības personāla mobilitāšu KA1 sektorā

82. Par projekta “F.A.ME – Follow Active MEntors” (“F.A.ME – Seko Aktīviem MEntoriem”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā

83. Par Eiropas brīvprātīgā darba projekta ,,Stronger together 2” atbalstīšanu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

84. Par projekta “Take 2... Collabor-ACTION” (“Ņem līdzi… Sadarboties!”) realizēšanu programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

85. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu

86. Par zemes nomas samaksas termiņu pārcelšanu

87. Par nokavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu

88. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pamatu ielā 10, Gulbenē energoefektivitātes pasākumu veikšanai

89. Par pabalsta piešķiršanu K.Lišem

90. Par pabalsta piešķiršanu Z.Vībānam

91. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Ogres tehnikumam

92. Par dzīvokļa “Gatves 1” dz..12, Rankas pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

93. Par dzīvojamās mājas Ezera iela 3, Jaungulbenes pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

94. Par dzīvokļa “Stāķi 17” dz.13, Stradu pagastā remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

95. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Rūdolfa Šteinera skolas biedrībai

96. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5088 001 0031 sastāva grozīšanu

97. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora iecelšanu amatā

98. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai”

99. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”

100. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”

101. Par N. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

102. Par D. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

103. Par D. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

104. Par Z. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

105. Par A. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

106. Par R. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

107. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, izīrēšanu

108. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 4”-11, Gaujasrēveļos,Rankas pagastā, Gulbenes novadā, izīrēšanu

109. Par sociālā dzīvokļa Nr.26A, izīrēšanu, sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”

110. Par sociālā dzīvokļa Nr.6A, izīrēšanu, sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”

111. Par sociālā dzīvokļa Nr.6, izīrēšanu, sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”

112. Par dzīvokļa Rīgas iela 51-10, Gulbene, izīrēšanu

113. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads

114. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads

115. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads

116. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads

117. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads

118. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads

119. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads

120. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads

121. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Vietaskrasts”-5, Galgauskas pag., Gulbenes nov.

122. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Stacija”-4, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.

123. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Jaunlitenes iela 7-6, Litenes pag., Gulbenes nov.

124. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Jaunlitenes iela 6-4, Litenes pag., Gulbenes nov.

125. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim “79,6 km ēka” -3, Lizuma pag., Gulbenes nov.

126. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Parka iela 11-11, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.

127. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Vītoli” -12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov.

128. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Rozītes”-3, Līgo pag., Gulbenes nov.

129. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov.

130. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Pededze”-9, Stradu pag., Gulbenes nov.

131. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Šķieneri 10”-57, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov.

132. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Kļavkalni” -8, Tirzas pag., Gulbenes nov.

133. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads

134. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Ievlejas” -4, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.

135. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Dārza iela 11-16, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov.

136. Par īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim „Gulbīša internāts”-5, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.

137. Par dzīvojamās telpas „Šķieneri 1”-1, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes novads, pārjaunošanu

138. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

139. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

140. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0258, daļas iznomāšanu

141. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna  2018.-2020.gadam grozījumiem

142. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai

143. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes  novada domes 2018.gada 28.jūnija nolikumā “Sveķu  pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

144. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Sveķu pamatskolas izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

11.05.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 10

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

3. Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.

4. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”.

5. Par obligātajā izglītības vecumā esošo  bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei.

21.05.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 11

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu  izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

28.05.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 12

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0418 iznomāšanu

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0420 iznomāšanu

4. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes” atsavināšanu

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0315 iznomāšanu

6. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 001 0061 iznomāšanu

7. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 004 0089 iznomāšanu

8. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0221 iznomāšanu

9. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0362 iznomāšanu

10. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0112, daļas nomas izbeigšanu

11. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

12. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0510 iznomāšanu

13. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

14. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” atsavināšanu

15. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0594 iznomāšanu

16. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0070, daļas iznomāšanu

17. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0164, daļas iznomāšanu

18. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0069, daļas iznomāšanu

19. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0293 iznomāšanu

20. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0371 iznomāšanu

21. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0242, daļas iznomāšanu

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0382 robežu shēmas apstiprināšanu

23. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0261, daļas iznomāšanu

24. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0218, daļas iznomāšanu

25. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalna Bierņi” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Kalēju-1” sastāva grozīšanu

27. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

28. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0333 nomas izbeigšanu

29. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0332 nomas izbeigšanu

30. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0128 iznomāšanu

31. Par vienošanoas par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gulbenes pilsētas īpašumam Pamatu iela 2-2

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Kalnaliepiņas”

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Runči”

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunbutāni”

35. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0266 iznomāšanu

36. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0164, daļas iznomāšanu

37. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu nekustamajam īpašumam “Druvienas pagasta centrs”

38. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0360 iznomāšanu

39. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0319 nomas izbeigšanu

40. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0309 iznomāšanu

41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0476  lietošanas mērķa maiņu

42. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Kļavu ielā 8 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

43. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Podiņi” atsavināšanu

44. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Ozolu ielā 6A pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

45. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0181, daļas iznomāšanu

46. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Atvari” sastāva grozīšanu

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Elstes”

48. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

50. Par adreses “Silamiķeļi”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, maiņu

51. Par adreses “Purmaļi”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, maiņu

52. Par telpu grupas adreses Viestura iela 19 - 4, Gulbene, Gulbenes novads, piešķiršanu

53. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 21, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Vārpiņas-1“

55. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu  slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.17, 28.§)

56. Par kustamās mantas – automašīnas IVECO MAGIRUS 130M8FK, pircēja apstiprināšanu

57. Par Renāra Biezā atbrīvošanu no Gulbenes novada  jauniešu centra “Bāze” vadītāja amata

58. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Aktīvo senioru izrāviens” realizēšanai  programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerību KA2 sektorā

59. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta  “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas  ieviešanai skolā” realizēšanai programmā “Erasmus+”

60. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Ready to innovate: Maths&Sports4all” (“Gatavi inovācijai: matemātika un sports visiem”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”

61. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Brīvprātīgā darba projekta “Ļauj skanēt!” realizēšanai programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

62. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu strukturētā dialoga/jaunatnes dialoga projekta “Līdzdalības karuselis” realizēšanai programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

63. Par projekta „Iedvesmas cēliens amatiermākslā” atbalstīšanu  un līdzfinansējuma nodrošināšanu

64. Par projekta “Stāmerienas pils romantisma meistarklases”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

65. Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

66. Par Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu

67. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu

68. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu

69. Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu

70. Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikuma apstiprināšanu

71. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu

72. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

73. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Land@live” (“Zeme@dzīve”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Skolu apmaiņas partnerības”

74. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Do, develop, donate.” - 3D (“Darīt, attīstīt, dot”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Skolu apmaiņas partnerības”

75. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Analyzing the impact of waR throUgh Movies” - ARUM  (“Kara seku analīze”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Skolu apmaiņas partnerības”

76. Par L. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

77. Par V. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

78. Par D. K. reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

79. Par D. B. reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

80. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-4, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., izīrēšanu

81. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene. izīrēšanu

82. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-32, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa Skolas iela 1A-29, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-2, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa Litenes iela 19-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-20, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvokļa Viestura iela 29-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par sociālā dzīvokļa Nr.18 Blomīte īres līguma termiņa pagarināšanu

95. Par sociālā dzīvokļa Nr.9 Blomīte īres līguma termiņa pagarināšanu

96. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

97. Par dzīvokļa Jaunzemi 1 Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

98. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa Pabērži 4, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa Dārza iela 1-3, Daukstu pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa Gulbīšu internāts, Jaungulbenes pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo  īres līguma termiņa pagarināšanu

103. Par dzīvokļa Gatves 6-11, Rankas pag.,īres līguma pagarināšanu

104. Par dzīvokļa Lauksaimniecības Skola 10-7, Rankas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

105. Par dzīvokļa Gatves 1-12, Rankas pag.,īres līguma pagarināšanu

106. Par dzīvokļa Šķieneri 8-13, Stradu pag. īres līguma termiņa pagarināšanu

107. Par dzīvokļa Ceļmalas 1-14, Stradu pag. īres līguma termiņa pagarināšanu

108. Par dzīvokļa Stāķi 3-1, Stradu pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

109. Par dzīvokļa "Virānes skola"-1, Tirzas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

110. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

111. Par izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra

112. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros

113. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

114. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam 4.daļas SAM 3.3.1. grozījumiem"

115. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības  Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

116. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.13 “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””

117. Par SIA "Gulbenes nami" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA" reorganizāciju

118. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0223 iznomāšanu.

119. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374, daļas nomas izbeigšanu

120. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Kļaviņi”

121. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ozoliņi”

122. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 51, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

123. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta nekustamajam īpašumam “Auzāni”

124. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333, daļas iznomāšanu

125. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Mežvijas-3”

126. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Kaijas”

127. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0053, daļas iznomāšanu

128. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunzemnieki- 2”

129. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0270 iznomāšanu

130. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

131. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētājam Normundam Audzišam

132. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0202, daļas iznomāšanu

133. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5084 008 0451, 5084 008 0450, robežu shēmu apstiprināšanu

134. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

135. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu biedrībai “Gulbenes Valdorfskola”

136. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0114, daļas nomas izbeigšanu

137. Par Gulbenes novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā

138. Par patapinājuma līguma slēgšanu  ar Nodrošinājuma valsts aģentūru

139. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Blaumaņa ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

140. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas” iegādi

30.06.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 13

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 006 0185 iznomāšanu

3. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0320 iznomāšanu

4. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0053 iznomāšanu

5. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0054 iznomāšanu

6. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0063 iznomāšanu

7. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0249 iznomāšanu

8. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0137 iznomāšanu

9. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0361 iznomāšanu

10. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0258 iznomāšanu

11. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0093, daļas iznomāšanu

12. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091, daļas iznomāšanu

13. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0147 iznomāšanu

14. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0206 iznomāšanu

15. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu

16. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0524 iznomāšanu

17. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0226 iznomāšanu

18. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0321 iznomāšanu

19. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333 daļas iznomāšanu

20. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

21. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0358 daļas nomas izbeigšanu

22. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 001 0047 iznomāšanu

23. Par zemes vienības Galgauskas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5056 003 0121 iznomāšanu

24. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0249 daļas iznomāšanu

25. Par ēkas Skolas iela 2, Litene, Litenes pagasts, nedzīvojamo telpu nomas izsoli

26. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0509 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

27. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0412 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

28. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0400 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

29. Par zemes vienības Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0370 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu

30. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 9A-1, Gulbene, atsavināšanu

31. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 – 30, Gulbene, atsavināšanu

32. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 9A-2, Gulbene, atsavināšanu

33. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 22-4, Gulbene, atsavināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silavu krasts” atsavināšanu

35. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs FZ768), atsavināšanu

36. Par nekustamā īpašuma "Āžu HES-Galgauskas robeža" nodošanu valstij bez atlīdzības

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Pārslas”

38. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Puriņi” sastāva grozīšanu

39. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalna ūdenstornis” sastāva grozīšanu

40. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Lejaslielsāvas” sastāva grozīšanu

41. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Pinkas” sastāva grozīšanu

42. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Kosmoss-1”

43. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Pļaviņas”

44. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Latiņas” sastāva grozīšanu

45. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” sastāva grozīšanu

46. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Runči” sastāva grozīšanu

47. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rūķīši” pircēja apstiprināšanu

48. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 19A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2 – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

50. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 18, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 - 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

52. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

53. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

54. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5” pircēja apstiprināšanu

55. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 12, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

56. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 3, Gulbene, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

57. Par nekustamā īpašuma “Gaujas 7”, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

58. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” nosacītās cenas apstiprināšanu

59. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

60. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

61. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

62. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

63. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

64. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

65. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

66. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Latvasu lauks”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

67. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

68. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

69. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

70. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Vidus ielā 54, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

71. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Poga” un “Selgas”

72. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Aizupieši”

73. Par Lizuma pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0242 sadalīšanu

74. Par telpu grupas adreses Rīgas iela 39 – 62, Gulbene, Gulbenes novads, piešķiršanu

75. Par servitūta ceļa nodibināšanu nekustamajā īpašumā Daukstu pagastā ar nosaukumu  “Vecmelderi”

76. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu dzīvojamā mājā Skolas iela 3, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

77. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

78. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Piedzīvojums ar sevi un Tevi!” realizēšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām  “Ģimenei draudzīgas vides vides veidošana” ietvaros

79. Par Lejasciema vidusskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

80. Par iekšējā normatīvā akta “Stipendijas  piešķiršanas noteikumi studējošiem” apstiprināšanu

81. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada  stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu

82. Par Gulbenes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

83. Par Lidijas Ķeķeres atbrīvošanu no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores amata

84. Par Ineses Ubagas atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata

85. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim

86. Par izmaiņām Tūrisma komisijas sastāvā

87. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

88. Par Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

89. Par galvojuma sniegšanu SIA “Gulbenes nami”

90. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

91. Par “Ietves izbūves pie Stāķu pamatskolas” īstenošanu un finansēšanas kārtību

92. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Pašvaldības autoceļa “Siltais- Ušuri” atjaunošana Līgo pagastā, Gulbenes novadā”

93. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Baložu ielas, Gulbenē, pārbūve ”

94. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumā Nr. GND/2020/38

95. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

96. Par Gulbenes novada pašvaldības dalības projektā “Selfijs ar senioru” Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursa ietvaros atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu

97. Par D. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

98. Par S. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

99. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 68A-1, Gulbenē, izīrēšanu

100. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-11, Gulbene, izīrēšanu

101. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-22, Gulbenē izīrēšanu

102. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa ielā 13-5, Gulbenē, izīrēšanu

103. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 5 k-5-9, Gulbenē, izīrēšanu

104. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

105. Par dzīvokļa Viestura iela 39-7, Gulbene. īres līguma termiņa pagarināšanu

106. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-31, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

107. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

108. Par dzīvokļa Ābeļu iela 5-5, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

109. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

110. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

111. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

112. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 46-40, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

113. Par dzīvokļa Miera iela 1B-3, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

114. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

115. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

116. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-20, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

117. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

118. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

119. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

120. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-51, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

121. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

122. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

123. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-3, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

124. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

125. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-18, Gulbene,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

126. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

127. Par dzīvokļa “Pamatskola”-2, Beļava, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

128. Par dzīvokļa „Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

129. Par dzīvokļa „Mežotnes 1”-4, Sverberģis, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

130. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

131. Par dzīvojamās mājas „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

132. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-4, Litene, Litenes pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

133. Par dzīvokļa Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

134. Par dzīvokļa "Pededze"-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

135. Par dzīvokļa "Tirzmalas"-1, Tirza, Tirzas pag,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

136. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

137. Par dzīvojamās telpas O.Kalpaka ielā 88-2, Gulbenē, izīrēšanu

138. Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 5-10, Gulbenē, izīrēšanu

139. Par dzīvokļa “Pamatskola”-3, Beļava, Beļavas pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

140. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

141. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības

30.07.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 14

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333 daļas iznomāšanu.

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0482 iznomāšanu.

4. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0136 iznomāšanu.

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0302 iznomāšanu.

6. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0502 iznomāšanu.

7. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0406 iznomāšanu.

8. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0598 iznomāšanu.

9. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0365 iznomāšanu.

10. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0250 iznomāšanu.

11. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0223 iznomāšanu.

12. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0321 iznomāšanu.

13. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0222 iznomāšanu.

14. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0363 iznomāšanu.

15. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0292 iznomāšanu.

16. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0297 iznomāšanu.

17. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0180 iznomāšanu.

18. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0529 iznomāšanu.

19. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0106 iznomāšanu.

20. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0283, daļas iznomāšanu.

21. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0272 iznomāšanu.

22. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu.

23. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0163 daļas iznomāšanu.

24. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0264 iznomāšanu.

25. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0266 iznomāšanu.

26. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0151, daļas iznomāšanu.

27. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0092 daļas iznomāšanu.

28. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0167 iznomāšanu.

29. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 1-10, Jaungulbenē, atsavināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Muiža” atsavināšanu.

31. Par dzīvokļa īpašuma Lauksaimniecības Skola 20A-13, Jaungulbenē, atsavināšanu.

32. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 39-23, Gulbenē, atsavināšanu.

33. Par dzīvokļa īpašuma Līkā ielā 25A-1, Gulbenē, atsavināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks” atsavināšanu.

35. Par dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 7”-4, Rankas pagasts, atsavināšanu.

36. Par dzīvokļa īpašuma "Šķieneri" 8"-10, Stradu pagasts, atsavināšanu.

37. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 16”-5, Stradu pagastā, atsavināšanu.

38. Par dzīvokļa īpašuma Lauksaimniecības skola 7-5, Rankas pagasts, atsavināšanu.

39. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lielstrēbeles” atsavināšanas atcelšanu.

40. Par nedzīvojamās telpas Skolas iela 2, Litenē, nomas līguma izbeigšanu.

41. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0197 nomas izbeigšanu.

42. Par nedzīvojamo telpu “Biedrības nams’, Tirzas pagastā, nomas līguma izbeigšanu.

43. Par telpu grupas adreses “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads, piešķiršanu.

44. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0482 lietošanas mērķa piešķiršanu.

45. Par nedzīvojamo telpu “Biedrības nams", Tirzas pagastā, nomu.

46. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Urgas” sastāva grozīšanu.

47. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Plēsumi” sastāva grozīšanu.

48. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Imantas” sastāva grozīšanu.

49. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Plūmītes” sastāva grozīšanu.

50. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Naudas” sastāva grozīšanu.

51. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Krišjāņa Valdemāra pamatskola” sastāva grozīšanu.

52. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sīļi 3” sastāva grozīšanu.

53. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Vaivarāji” sastāva grozīšanu.

54. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Starpgabali” sastāva grozīšanu.

55. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrova”  sastāva grozīšanu.

56. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta nekustamajam īpašumam “Kopdarbs”.

57. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Gagaiņi” nosaukuma maiņu.

58. Pilnvarojums par derīgo izrakteņu atļaujām.

59. Par pilnvarojumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

60. Par pašvaldības mantas iznomāšanas pastāvīgās komisijas izveidošanu.

61. Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanai.

62. Par būves piespiedu sakārtošanu Līkā ielā 13, Gulbenē.

63. Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju uzturēšanu un apsaimniekošanu.

64. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs FZ768), norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.

65. Par nekustamo īpašumu Stāmerienas pagastā ar nosaukumiem “Cīrulīši” un “Nātrītes” nodošanu valstij bez atlīdzības.

66. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0254 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

67. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silavu krasts”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

68. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

69. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

70. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

71. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 25A”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

72. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemenes”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

73. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

74. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

75. Par nekustamā īpašuma “Asnupe” – 6, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

76. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 8, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

77. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 25, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

78. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

79. Par nekustamā īpašuma “Veri” – 3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

80. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

81. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-2 – 4, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu.

82. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu.

83. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

84. Par medību tiesību piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5068 006 0093, 5068 006 0137.

85. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalna Bierņi” pircēja apstiprināšanu.

86. Par ielas statusa noteikšanu.

87. Par Daukstu pagasta pārvaldes jumta remontdarbiem, siltināšanu un finansēšanas kārtību.

88. Par Z. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

89. Par E. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

90. Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

91. Par V. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

92. Par L. C. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

93. Par A. Ļ. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

94. Par A. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

95. Par S. C. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra.

96. Par Ē. H. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

97. Par dzīvojamās telpas Kļavkalnu ielā 16-14, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

98. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

99. Par sociālā dzīvokļa Nr.12A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.

100. Par dzīvojamās telpas Viestura ielā 39-8, Gulbenē, izīrēšanu.

101. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

102. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

103. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

104. Par dzīvokļa Miera iela 15-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

105. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

106. Par dzīvokļa Pils iela 6-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

107. Par dzīvokļa Viestura iela 39-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

108. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

109. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

110. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

111. Par dzīvokļa Līkā iela 28-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

112. Par dzīvokļa Litenes iela 13-3 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu..

113. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

114. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 15-4,Staros,Daukstu pagastā, īres līguma termiņa pagarināšanu.

115. Par dzīvokļa “Vietaskrasts” 3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

116. Par dzīvokļa “Gulbītis 3” -3, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

117. Par īres līguma termiņa pagarināšanu “Ilgas”-1, Gaujasrēveļi, Rankas pag., Gulbenes nov.

118. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

119. Par dzīvokļa „Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu..

120. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

121. Par dzīvokļa Stāķi 4-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

122. Par dzīvokļa „Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

123. Par dzīvokļa Stāķi 17-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

124. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

125. Par dzīvokļa Stāķi 17-9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

126. Par dzīvokļa „Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

127. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

128. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

129. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

130. Par dzīvokļa Stāķi 4-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

131. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-27, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

132. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta attīstības plānošanas dokumentā “Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018. – 2022.gadam”.

133. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu.

134. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu. (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2020.gada 1.augustu.

135. Par projekta “Izglītojoši iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jauniešiem” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerību KA2 sektorā.

136. Par Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu.

137. Par dzīvojamās mājas Bajāri 2 Jaungulbenes pagastā Gulbenes novadā, nojaukšanu.

138. Par Gulbenes Sarkanās pils – šķūņa, Parka ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, nojaukšanu.

139. Par būves “Vanagos” Lizuma pagastā Gulbenes novadā, nojaukšanu.

140. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu nekustamā īpašuma „Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads nedzīvojamo telpu nomas maksā.

141. Par dzīvokļa „Stāķi 19”-10, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

142. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirzā, Tirzas pagastā  remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

143. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Kļavu ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

144. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Zvaigžņu ielā 5, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

145. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

146. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Blaumaņa ielā 32, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

147. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 51, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

148. Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu.

149. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

150. Par projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

151. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kuldīgu.

152. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājam.

153. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājam.

154. Par maksas pakalpojumu par vēlētāju parakstu  apliecināšanu cenrāža apstiprināšanu.

155. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51§)

156. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā”” izdošanu.

157. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

158. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” izdošanu.

159. Par projekta “Go rural” (“Iet laukos”)  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu programmā “Eiropas solidaritātes korpuss” ietvaros.

160. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.

161. Par Gulbenes novada būvvaldes 2020.gada 25.februāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.12-2020-67 apstrīdēšanu.

162. Par Gulbenes novada būvvaldes 2020.gada 25.februāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.12-2020-68 apstrīdēšanu.

163. Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.

164. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam 5.daļas SAM 5.6.2. grozījumiem.

27.08.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 15

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0237 iznomāšanu.

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0198 iznomāšanu.

4. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0324 daļas iznomāšanu.

5. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0134 daļas iznomāšanu.

6. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu.

7. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0282 iznomāšanu.

8. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0485 daļas iznomāšanu.

9. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 003 0165 iznomāšanu.

10. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 001 0052 daļas iznomāšanu.

11. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 daļas iznomāšanu.

12. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0292 daļas iznomāšanu.

13. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0212 iznomāšanu.

14. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0187 iznomāšanu.

15. Par grozījuma veikšanu 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0320 iznomāšanu”.

16. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0101 daļas nomas izbeigšanu.

17. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0132 daļas nomas izbeigšanu.

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5001 009 0367, 5001 009 0366, robežu shēmu apstiprināšanu.

19. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 29-4, atsavināšanu.

20. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īapšuma "Mežotnes 2"-3, atsavināšanu.

21. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” atsavināšanu.

22. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbenē, atsavināšanu.

23. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-4, atsavināšanu.

24. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-6, atsavināšanu.

25. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-7, atsavināšanu.

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 4”-8, atsavināšanu.

27. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Švinkas” sastāva grozīšanu.

28. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Mežlaskumi-1” sastāva grozīšanu.

29. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu.

30. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līča-1” sastāva grozīšanu.

31. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu.

32. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu.

33. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu.

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Lapu iela 5”.

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes lauksaimniecības skola”.

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Ušuri”.

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Gundegas”.

38. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Rankas pagasta nekustamajā īpašumā “Rēveļu pamatskola”.

39. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Tirzas pagasta nekustamajā īpašumā “Biedrības nams”.

40. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

41. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 – 30, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu.

42. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Muiža”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

43. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

45. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

47. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

48. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

49. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

50. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

51. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr. 18 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu.

52. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu” apstiprināšanu.

53. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 3” sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1/3 domājamās daļas pircēja apstiprināšanu.

54. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20” pircēja apstiprināšanu.

55. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3” pircēja apstiprināšanu.

56. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km” pircēja apstiprināšanu.

57. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

58. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāčauss”, kadastra numurs 5088 004 0417, sastāvā ietilpstošās kafejnīcas nomas līguma izbeigšanu.

59. Par A. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

60. Par L. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

61. Par L. F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra.

62. Par L. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra.

63. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-7-26, Gulbenē, izīrēšanu.

64. Par dzīvojamās telpas Pils ielā 6-8, Gulbenē, izīrēšanu.

65. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 3-2, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, izīrēšanu.

66. Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

67. Par dzīvokļa Brīvības ielā 24-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

69. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

70. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

71. Par dzīvokļa Dzirnavu ielā 2-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

72. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

73. Par dzīvokļa Robežu iela 14-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

74. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

76. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

77. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

78. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

79. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu..

80. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-9, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

82. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-18, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

83. Par dzīvokļa “Mežniecība”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

84. Par dzīvokļa "Vītoli"-8, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu.

85. Par dzīvokļa "Vītoli"-3, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu.

86. Par dzīvokļa "Egles"-2, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu.

87. Par dzīvokļa “Gatves 6”-11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

88. Par dzīvokļa “Gatves ”6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

89. Par dzīvokļa Šķieneri 6-5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

90. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

91. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-5, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

92. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu.

93. Par Gulbenes novada sociālā dienesta dalību Labklājības ministrijas realizētā pilotprojektā ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotās aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros.

94. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.

95. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu.

96. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2020.gadā.

97. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

98. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 54, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

99. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 32, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

100. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, “Saulrīti”, Stradu pagastā,  Gulbenes novadā   pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

101. Par grozījumiem  Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā   “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu” (protokolos Nr.4, 24 §).

102. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

103. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu.

104. Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.

105. Par izlīguma civillietā Nr.71144818 piedāvājuma izskatīšanu.

106. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”.

107. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos.

108. Par Gulbenes novada vidusskolas remontdarbu veikšanu un finansēšanas kārtību.

109. Par telpu nomu nekustamajā īpašumā “Rankas arodvidusskola”, Skolas iela 5, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

110. Par mācību procesa organizēšanu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

111. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes  novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

112. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.

113. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

114. Par dzīvojamās telpas “Stāķi 18”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

08.09.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 16

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 8.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” izdošanu

3. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā

24.09.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 17

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr. GND/2020/699 “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim” (protokols Nr.15, 111.p)

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Degļupīte”

4. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Latvasu lauks” pircēja apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-2 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemenes” pircēja apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 - 30, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 8, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Svārbīte” sastāva grozīšanu

11. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liepiņas” sastāva grozīšanu

12. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Vecostrovieši” sastāva grozīšanu

13. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Oldermaņi” sastāva grozīšanu

14. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Bērzu 1” sastāva grozīšanu

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” atsavināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” atsavināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma O.Kalpaka iela 45-12, Gulbene, atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši” atsavināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A” atsavināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13” atsavināšanu

22. Par Galgauskas pagasta dzīvokļa īpašuma “Muiža”-1, atsavināšanu

23. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-1, atsavināšanu

24. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-2, atsavināšanu

25. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-4, atsavināšanu

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-5, atsavināšanu

27. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-6, atsavināšanu

28. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-7, atsavināšanu

29. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-8, atsavināšanu

30. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-9, atsavināšanu

31. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-10, atsavināšanu

32. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-11, atsavināšanu

33. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-12, atsavināšanu

34. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-13, atsavināšanu

35. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-14, atsavināšanu

36. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-15, atsavināšanu

37. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 4”-16, atsavināšanu

38. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Akmentiņi” atsavināšanu

39. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 7”-12, Stradu pagastā, atsavināšanu

40. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoles Tirzas pagasta nekustamajā īpašumā “Biedrības nams”, rezultātu apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

42. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

43. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

44. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 25, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

45. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

46. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

47. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

48. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

49. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

50. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), ceturtās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

51. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Miera ielā 35, Gulbenē, Gulbenes novadā

52. Par Litenes pagasta nekustamo īpašumu“Rudzīši” un “Jaunmagones” apvienošanu

53. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

54. Par Gulbenes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu

55. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” izveidi

56. Par servitūta ceļa noteikšanu

57. Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu

58. Par K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

59. Par L. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

60. Par I.  V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

61. Par S. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

62. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

63. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-2, Gulbenē, izīrēšanu

64. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

65. Par sociālā dzīvokļa Nr.12, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

66. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

67. Par dzīvojamās telpas “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

68. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-59, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa Rīgas iela 51-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa Upes iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Ozolu iela 2 -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvojamās telpas “Gulbīša internāts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa Nr.3 "Rozītes", Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvojamās telpas "Alkšņi", Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa “Ilgas ” - 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvokļa “Avoti”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-6, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa "Virānes Skola"-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmuma Nr.386 “Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 68A-1, Gulbene, izīrēšanu” atcelšanu (protokols Nr.13 99.p)

94. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

95. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums””apstiprināšanu

96. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

97. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta nolikumā “Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums”” apstiprināšanu

98. Par iekšējā normatīvā akta “Par Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta nolikuma “Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu” apstiprināšanu

99. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “We are proud of being European citizens!” (Mēs esam lepni būt par Eiropas pilsoņiem!) realizēšanai programmā ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerība KA2 sektorā

100. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu

101. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa "Šķieneri 10" 23, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov. īres maksā

102. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

103. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 5, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

104. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

105. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

106. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)

107. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājam

108. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājam

109. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

110. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija nolikumā “Gulbenes novada Būvvaldes nolikums” apstiprināšanu

111. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  un papildatvaļinājuma piešķiršanu  Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam

112. Par iekšējā normatīvā akta “Par pašvaldības atbalstu sporta  veicināšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu

113. Par iekšējā normatīvā akta “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu

114. Par nekustamā īpašuma “Asnupe” – 6, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

115. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” pircēja apstiprināšanu

116. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silavu krasts” pircēja apstiprināšanu

117. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 25A” pircēja apstiprināšanu

118. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

119. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

120. Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

121. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembr

122. Par mērķdotācijas sadali Sveķu pamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

123. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu  dzīvojamajai mājai Skolas ielā 1, Gulbenē piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

124. Par zemes nomas līguma slēgšanu

21.10.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 18

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par amatu savienošanas atļauju Edītei Kanaviņai

3. Par pilnvarojumu lemšanai par mācību procesa organizācijas modeļa maiņu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

29.10.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 19

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” atsavināšanu

3. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 23-14, atsavināšanu

4. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, atsavināšanu

5. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-10, atsavināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme” atsavināšanu

7. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads,  atsavināšanas atcelšanu

8. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi” atsavināšanas atcelšanu

9. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Asarupji” sastāva grozīšanu

10. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Līgo” sastāva grozīšanu

11. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Pārslas” sastāva grozīšanu

12. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Starpgabali” sastāva grozīšanu

13. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lauki” sastāva grozīšanu

14. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

15. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Āres” sastāva grozīšanu

16. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līča-6” sastāva grozīšanu

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Meža Ābelītes”

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Aļļi-5”

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Druvienas pagasta nekustamajam īpašumam “Krastmaļi”

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Bebrupi-3”

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Čonkas”

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti”

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Liepenieki”

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunsprukuļi”

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Plūmītes”

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Garkalni” un “Saulstari”

27. Par grozījuma veikšanu 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes lauksaimniecības skola””

28. Par nekustamā īpašuma “Veri” – 3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  pircēja apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola” pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava” pircēja apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes” pircēja apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1” pircēja apstiprināšanu

35. Par Litenes pagasta ēkas Skolas ielā 2, nedzīvojamo telpas  Nr.58 nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

36. Par Litenes pagasta ēkas Skolas ielā 2, nedzīvojamo telpas  Nr.27 nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 8” – 10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

42. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

43. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

44. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

45. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

46. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

47. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

48. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 39 – 23, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

50. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

52. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

53. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 16” – 5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

54. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

55. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

56. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta noteikumos Nr. GND/IEK/2020/19 “Noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu” apstiprināšanu

57. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen

58. Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019.gadu

59. Par K. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

60. Par T. I. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

61. Par G. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

62. Par Ģ. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

63. Par V. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

64. Par S. V. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

65. Par R. P. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

66. Par M. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

67. Par V. K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

68. Par dzīvojamās telpas “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

69. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-16, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-8-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvojamās telpas Nr.19, veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvojamās telpas Nr.22, veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Viestura iela 9A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-12, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-6, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

95. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

96. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

97. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

98. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-14, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par dzīvokļa “Stacija”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

103. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

104. Par dzīvojamās mājas “Krasta iela 4”, Līgo,  Līgo pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

105. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

106. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

107. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

108. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

109. Par dzīvokļa “Pededze”-5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

110. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

111. Par dzīvokļa “Putrāni”-2, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

112. Par dzīvokļa “Stāķi 2”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

113. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

114. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

115. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2017.gada 30.marta nolikumā “Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolas nolikums”” apstiprināšanu

116. Par Tirzas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

117. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums””  apstiprināšanu

118. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr. GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu

119. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Key skills - new opportunities for adults” (Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerība KA2 sektorā

120. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Best Friends” (Labākie draugi) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerība KA2 sektorā

121. Par pilnvarojumu Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolai dalībai biedrībā  “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”

122. Par pilnvarojumu Gulbenes novada Bērnu un  jaunatnes sporta skolai dalībai biedrībā “Gulbenes buki”

123. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 10” – 23,  Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

124. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" vadītājam

125. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

126. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

127. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Saulrīti”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

128. Par aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā”

129. Par grozījumiem pašvadības nolikumā

130. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu

131. Par galvojuma sniegšanu SIA “Gulbenes nami”

132. Par Atzinības rakstu piešķiršanu

133. Par Goda diplomu piešķiršanu

134. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “79,6 km ēka” - 3,  Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

135. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gaujaskalni” sastāva grozīšanu

136. Par nodibinājuma “Gulbenes Olimpiskais centrs” valdes iecelšanu

137. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu Gulbenes pilsētas kompostēšanas laukuma sakārtošanai

138. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu mazuta un piesārņotās grunts savākšanai un apsaimniekošanai (utilizācijai), kā arī mazuta tvertņu tīrīšanai SIA “Gulbenes nami” piederošās katlu mājas teritorijā “Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads.

139. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Muiža” pircēja apstiprināšanu

140. Par izlīguma slēgšanu civillietā

141. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” izdošanu

142. Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo brīvpusdienām attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā

143. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Sveķu pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā

09.11.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 20

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par projekta “Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansēšanu.

3. Par mērķdotācijas piešķiršanu biedrībai "Uzņēmēji Gulbenes novadam".

4. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.

26.11.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 21

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dravnieki” sastāva grozīšanu

3. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Mauriņi” sastāva grozīšanu

4. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Vecliedeskrogs” sastāva grozīšanu

5. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Līvānu-4” sastāva grozīšanu

6. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Silavas” sastāva grozīšanu

7. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kļavkalni 2” sastāva grozīšanu

8. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Galgauskas pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ludzi”

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas”

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajiem īpašumiem “Ozoli” un “Rainis”

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Zastavnieki”

14. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, atsavināšanu

15. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 16”-11, atsavināšanu

16. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves” – 11, atsavināšanu

17. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2” – 2, atsavināšanu

18. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Ābeļu iela 5– 5, atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 5B” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

42. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

43. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

44. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

45. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

46. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

47. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

48. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

50. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

52. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

53. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A” pircēja apstiprināšanu

54. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13” pircēja apstiprināšanu

55. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 8” – 10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

56. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.26  “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu

57. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” publicēšanu

58. Par projekta “Sākums sadarbībai virtuālām mācībām” Nr. 2020-1-RO01-KA229-079932_4 realizēšanu programmā ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerību KA2 sektorā

59. Par iekšējā normatīvā akta "Grozījums Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums””apstiprināšanu

60. Par iekšējā normatīvā akta “Lizuma vidusskolas nolikums” apstiprināšanu

61. Par Lizuma vidusskolas attīstības plāna 2020.-2023. gadam apstiprināšanu

62. Par iekšējā normatīvā akta “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem” apstiprināšanu

63. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”” izdošanu

64. Par P. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

65. Par L. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

66. Par D. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

67. Par S. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

68. Par G. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

69. Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

70. Par S. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

71. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

72. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-3, Gulbene, izīrēšanu

73. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

74. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

75. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

76. Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

77. Par dzīvojamās telpas “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

79. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-51, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvojamās telpas Nr.1 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa “Pabērži”-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-5, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

95. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

96. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

97. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

98. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

103. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

104. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu” atcelšanu (protokols Nr.18, 4.§, 2.p.)

105. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums”” apstiprināšanu un atklāta pretendentu konkursa uz Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu izsludināšanu

106. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 9”-3, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

107. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Vidus ielā 82, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

108. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Blaumaņa ielā 50A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

109. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Dzirnavu iela 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

110. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, O.Kalpaka iela 66, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

111. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

112. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Tauriņi 2, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

113. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

114. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

115. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

116. Par projekta “Roku rokā”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

117. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas iela 1, Gulbenē energoefektivitātes pasākumu veikšanai

118. Par mēnešalgu grupu minimālo un maksimālo apmēru apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem

119. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.29 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu.

120. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam  Andim Caunītim

121. Par laikraksta “Gulbenes novada ziņas” izslēgšanu no  masu informācijas līdzekļu reģistra

122. Par laikraksta “PAGALMS” izslēgšanu no  masu informācijas līdzekļu reģistra

123. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres tehnikumam

124. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.GND/2020/697 “Par telpu nomu nekustamajā īpašumā “Rankas arodvidusskola”, Skolas iela 5, Rankas pagasts, Gulbenes novads” (protokols Nr.15; 109.p)

125. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 25, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

126. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

30.12.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 22

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”,  atsavināšanas atcelšanu

3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanu

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C” atsavināšanu

5. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 58 – 22 atsavināšanu

6. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1 atsavināšanu

7. Par Daukstu pagasta dzīvokļa īpašuma "Kalnieši 1"-3, atsavināšanu

8. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Piesaules” atsavināšanu

9. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” atsavināšanu

10. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 3” – 2 atsavināšanu

11. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 2 atsavināšanu

12. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), atsavināšanu

13. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna-7” sastāva grozīšanu

14. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Pļaviņas” sastāva grozīšanu

15. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulstari” sastāva grozīšanu

16. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Oldermaņi - 8” sastāva grozīšanu

17. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Skolas iela 2” sastāva grozīšanu

18. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Purmaļi - 2” sastāva grozīšanu

19. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Aķukakts” sastāva grozīšanu

20. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

21. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), izsoles rezultātu apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

32. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), piektās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 39 – 23, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši” pircēja apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

42. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

43. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 16” – 5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

44. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 5B” pircēja apstiprināšanu

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķīvene”

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas”

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta nekustamajam īpašumam “Sulubērzi”

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši”

49. Par būves Līkā ielā 13, Gulbenē, piespiedu sakārtošanai  paredzētā termiņa pagarināšanu

50. Par Beļavas pagasta dzīvojamās mājas “Pilskalni 2”pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašnieku pilnvarotai personai

51. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumos Nr.9  “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

52. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2021.-2023.gadam un Investīciju plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu

53. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

54. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lizuma pagasta īpašumā  “Zemgaļi”

55. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Daukstu pagasta īpašumā  “Līgotņi - 1”

56. Par projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

57. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

58. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

59. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

60. Par projekta “Madernieks un Straume. Ziemeļblāzma Austrumos” priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu programmas “Erasmus +” ietvaros

61. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu

62. Par A. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

63. Par R. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

64. Par I. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

65. Par K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

66. Par A. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

67. Par A. Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

68. Par R. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

69. Par L. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

70. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

71. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-29, Gulbenē, izīrēšanu

72. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

73. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

74. Par dzīvojamās telpas "Medņi”-2, Stāmerienas pagasts,  Gulbenes novads, izīrēšanu

75. Par sociālā dzīvokļa Nr.9, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

76. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

77. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Līkā iela 28-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-81, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-8-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa Skolas iela 1-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa Parka iela 31-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvojamās telpas Nr.9 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvojamās telpas Nr.11 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

95. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

96. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

97. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

98. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

103. Par dzīvokļa “Pabērži” - 1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

104. Par dzīvokļa “Vilciņi” - 4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

105. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7 - 2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

106. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

107. Par dzīvokļa “Mežsētas”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

108. Par dzīvokļa “Gatves 5”-9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

109. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

110. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

111. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

112. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

113. Par dzīvokļa "Virānes Skola"-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

114. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

115. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.31  “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu” izdošanu

116. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 8”-2, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

117. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Veiši”-17, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

118. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Vītoli”-12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

119. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 82, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

120. Par stipendijas piešķiršanu

121. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes buki”

122. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

123. Par grozījumiem  Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā   “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu”

124. Par grozījumu 2020.gada 26.marta domes ārkārtas sēdes lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (Nr.7, 5&)

125. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2021.gadam

126. Par projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

127. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7  “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

128. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

129. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Gulbenes novada pašvaldībā un tās izveidotajās iestādēs” apstiprināšanu

130. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

131. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

132. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.35 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu