09.01.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 1

Darba kārtība

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

24.01.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 2

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.

24.01.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 3

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.

30.01.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 4

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

5.  Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  izdošanu.

6. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta nolikumā “Rankas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.

7. Par Stāķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

8. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.

9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

13. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

15. Par servitūta ceļa noteikšanu.

16. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.

17. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020.gadā.

18. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA, atsavināšanu.

19. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Kļavkalnu 16, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.

20. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

21. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

22. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

23. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” izdošanu.

24. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu.

25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri” (protokols Nr.9, 9.§).

26. Par komandējumu uz Balmazujvarošu (Ungārija).

27. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Ūdensmotociklu sporta asociācija”.

28. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.aprīļa sēdes Nr.6, 11.§ “Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam” atcelšanu.

29. Par nedzīvojamo telpu nomu.

30. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

31. Par adresēm un nosaukumiem.

27.02.2020. Gulbenes novada domes sēde Nr. 5

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

6. Par  iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums”” apstiprināšanu.

7. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam  izstrādes uzsākšanu

8. Par Rankas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

9. Par adresēm un nosaukumiem.

10. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”” apstiprināšanu.

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

13. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.

14. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

15. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

16. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

19. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

20. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

21. Par projekta “Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

23. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Daukstu pagasta īpašumā “Apšukalni-1”.

24. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

25. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

27. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Lejasciema pagasta  īpašumā „Gaujaskalni”.

28. Par nedzīvojamo telpu nomu.

29. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

31. Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā

32. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

33. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai.

34. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

35. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 44.§).

36. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana.

37. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”.

38. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Laurim Lapsam.

39. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Mārtiņam Jēgeram.

40. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “FB Gulbene 2005”.

41. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Gulbene wrestling”.

42. Par finansējuma piešķiršanu sportistei Sanijai Ozoliņai.

43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Skolu sporta federācija”.

44. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs LITENE”.

45. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Galda Tenisa Klubs Gulbene”.

46. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”.

47. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lejasciems””.

48. Par komandējumu uz Palma di Montekjaro (Itālijas Republika).

49. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā .

50. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

51. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Caur sidraba birzi gāju”” priekšfinansējuma nodrošināšanu.

52. Par funkciju un finanšu audita veikšanu Gulbenes novada pašvaldībā.

53. Par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

54. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

55. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai.

56. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.

19.03.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 6

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

5. Par īrēto dzīvojamo telpu savstarpēju maiņu.

6. Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu.

7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

8. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” apstiprināšanu.

9.Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.

10. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai” apstiprināšanu.

11. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

13. Par nedzīvojamo telpu nomu.

14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

15. Par zemes gabalu iznomāšanu

16. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļām.

18. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

19. Par adresēm un nosaukumiem.

20. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

21. Par zemes vienības robežu shēmas apstiprināšanu.

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

23. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

26. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

27. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

29. Par servitūta ceļa noteikšanu.

30. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.

31. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra nolikumā “Gulbenes Mākslas skolas nolikums”” apstiprināšanu.

32. Par Sveķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

33. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra nolikumā “Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikums”” apstiprināšanu.

34. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

35. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lejasciema vidusskolā.

36. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lizuma vidusskolā.

37. Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu

38. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” pamatkapitālā.

39. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta „Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”

40. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā.

41. Par grozījumiem 2020.gada 24.februāra domes sēdes lēmumā “Par projekta “Ezeru  un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.5, 21. §).

42. Par aizņēmuma ņemšanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, Ident.Nr.EKII-3/8 īstenošanai.

43. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Blaumaņa ielā 51 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

44. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšanu.

26.03.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 7

Darba kārtība

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2020. gadā.

2. Par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas

3. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā.

5. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.

6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

7. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem .

8. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

9. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

03.04.2020. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 8

Darba kārtība

  1. Par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā.