Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem

Noteikumi Nr.4

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, 55.panta 4.punktu.

Apstiprināti 2016.gada 31.marta domes sēdē (prot. Nr.4., 44.§)

Grozījumi 2016.gada 30.jūnija domes sēdē (prot. Nr.10., 31.§)

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) piešķir un izmaksā stipendijas Gulbenes novada skolu 10. - 12.klašu izglītojamajiem (turpmāk - stipendija), stipendijas apmēru un izmaksāšanas kārtību.

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācību darbā un ārpusstundu darbā, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

3. Stipendijas izmaksā no Pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātā budžeta līdzekļiem.

II. Stipendijas apmērs

4. Pašvaldības stipendijas apmērs ir 100,00 EUR (viens simts euro) semestrī pēc nodokļu nomaksas.

III. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

5. Pašvaldība stipendijas piešķir izglītojamajiem, uz kuriem attiecināmi visi zemāk uzskaitītie nosacījumi:

5.1. izglītojamā vidējais vērtējums mācību priekšmetos semestrī ir 8 balles un augstāk;

5.2. izglītojamā semestra vērtējums visos mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāk;

5.3. izglītojamais semestrī nav neattaisnoti kavējis mācību stundas;

5.4. izglītojamais semestrī nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

5.5. izglītojamais nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta ceturtajā daļā, 167., 167.2, 171.1, 172., 172.1, 172.2 pantā minēto administratīvo pārkāpumu;

5.6. izglītojamais semestrī ir iesaistījies ārpusstundu aktivitātēs;

5.7. izglītojamais semestrī bez pamatota iemesla nav atteicies pārstāvēt izglītības iestādi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos (turpmāk – ZPD), sacensībās.

IV. Stipendijas piešķiršanas kārtība

6. Izglītības iestādes direktors iesniedz pieteikuma anketu pašvaldības stipendijas piešķiršanai (skatīt pielikumu) Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļai:

6.1.   pirmā semestra beigās;

6.2.   otrā semestra beigās;

7. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa pārbauda pieteikto izglītojamo atbilstību šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem.

8. Gulbenes novada domes izpilddirektors pēc Gulbenes novada domes Izglītības, sporta un kultūras nodaļas vadītāja saskaņojuma saņemšanas, vienas nedēļas laikā izdod rīkojumu par stipendijas piešķiršanu izglītojamajiem, informējot par to izglītības iestādes vadītāju. Par stipendijas piešķiršanu izglītības iestādes vadītājs informē vienu no izglītojamā vecākiem vai vienu no izglītojamā aizbildņiem.

9. Stipendija tiek pārskaitīta Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumā norādītajā termiņā bezskaidras naudas veidā uz pilngadīgā izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā vecāku vai izglītojamā aizbildņa norādīto bankas kontu. Pēc izglītojamā vai viena no viņa vecāku (citu likumisko pārstāvju) lūguma stipendiju iespējams saņemt skaidras naudas norēķina veidā Gulbenes novada domes kasē.

Pielikums