Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

Apstiprināts 2018.gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.19, 44.§)

GROZĪJUMI

2021.gada 29.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.11, 94.p.)

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības Administratīvā komisija (turpmāk – Komisija) ir koleģiāla institūcija, ko apstiprina Gulbenes novada dome (turpmāk – Dome) un kas tiek finansēta no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2. Komisija savā darbībā ievēro starptautiskos tiesību aktus, vispārējos tiesību principus, Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas tiesību aktus, Domes saistošos noteikumus un lēmumus, kā arī šo nolikumu.

3. Komisija saskaņā ar savu kompetenci izskata administratīvo pārkāpumu lietas vai materiālus un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem (turpmāk – lietas).

II. Komisijas uzdevumi un tiesības

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:

4.1. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras lietas apstākļus, izlemt to stingrā saskaņā ar tiesību aktiem;

4.2. kontrolēt un nodrošināt lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;

4.3. apkopot informāciju par cēloņiem un apstākļiem, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu;

4.4. izskatīt Komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniedzot uz tiem atbildes.

5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

5.2. objektīvu iemeslu dēļ atlikt lietas izskatīšanu papildus informācijas savākšanai vai lietas apstākļu noskaidrošanai;

5.3. nepieciešamības gadījumā uzaicināt speciālistus piedalīties Komisijas sēdēs;

5.4. piedalīties Domes sēdēs un iesniegt lēmuma projektus Komisijas kompetencē esošajos jautājumos.

III. Komisijas struktūra un kompetence

6. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome.

7. Komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru ievēl Komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.

8. Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi, no kuriem viens no Komisijas locekļiem pilda arī sekretāra pienākumus.

9. Komisijas priekšsēdētājs:

9.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši tiesību aktiem un šim nolikumam;

9.2. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;

9.3. nozīmē personu, kura veic sekretāra pienākumus, sekretāra prombūtnes laikā;

9.4. nodrošina Komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;

9.5. atbild par Komisijas locekļu kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

9.6. kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi;

9.7. organizē un nodrošina Domei iesniedzamo priekšlikumu sagatavošanu jautājumos, kas ir Komisijas kompetencē;

9.8. paraksta Komisijas sagatavotus dokumentus;

9.10. atbild par Komisijas dokumentu glabāšanu, ievērojot tiesību normas.

10. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

10.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

10.2. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīgas darbības nodrošināšanai, ko viņam uzdevis Komisijas priekšsēdētājs.

11. Komisijas sekretārs:

11.1. organizē Komisijas sēdes un kārto Komisijas lietvedību (izsauc uz Komisijas sēdēm lietas dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, veic lietu sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē, sagatavo lēmumu projektus, nodrošina lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu);

11.2. nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus un kontrolē to pareizu un tūlītēju izpildi;

11.3. atbild par Komisijas dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai arhīvā;

11.4. sagatavo Komisijas darba pārskatus;

11.5. nodrošina tiesību aktos noteiktajā apjomā un kārtību ziņu sniegšanu Sodu reģistram par lietās pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

11.6. nodrošina iespēju lietā iesaistītajām personām iepazīties ar lietas materiāliem tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

11.7. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.

12. Komisijas locekļi:

12.1. piedalās Komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot;

12.2. savas kompetences ietvaros izskata lietas saskaņā ar tiesību aktiem, ievērojot ētikas un morāles normas;

12.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu un to veicinošu cēloņu novēršanai.

IV. Komisijas darba organizācija

13. Par Komisijas darbības un pieņemto lēmumu tiesiskumu atbild tās locekļi.

14. Komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

15. Komisiju sēdes ir atklātas, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus. Slēgtas sēdes var notikt, ja par to Komisija pieņem motivētu lēmumu.

16. Komisijas sēdes notiek Gulbenes novada pašvaldības telpās Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401. Nepieciešamības gadījumā Komisija nodrošina izbraukuma sēdes Gulbenes novada pagastu pārvaldēs.

17. Komisija lēmumu pieņem sēdē, atklāti balsojot, bez  lietā iesaistīto personu klātbūtnes. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir tiesīga izskatīt lietas, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no tās sastāva.

18. Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus Dome var izslēgt no Komisijas, ja kāds no Komisijas sastāva trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz Komisijas sēdēm.

19. Grozījumus Komisijas nolikumā var ierosināt jebkurš no Komisijas sastāva.

20. Priekšlikumus par grozījumiem nolikumā izskata un apstiprina Dome.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2012.gada 24.maija sēdē (protokols Nr.9, 38.§).

22. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.