Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas nolikums

Apstiprināts 2009. gada 26. augusta Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.8, 5.§)

Grozījumi 2012.gada 31.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.2, 35.§)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.            Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisija (turpmāk - Komisija) ir Gulbenes novada domes izveidota komisija, kas veic deklarēto ziņu patiesuma pārbaudi, kā arī, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju par dzīvesvietas reģistrēšanu un anulēšanu, pieņem motivētu lēmumu;

1.2.            Komisijai ir apaļais zīmogs ar pilnu komisijas nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa;

1.3.            Komisija savā darbībā ievēro LR likumu „Dzīvesvietas deklarēšanas likums”, kā arī citus spēkā esošos LR normatīvos aktus, Gulbenes novada domes lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu;

1.4.            Komisijas nolikumu apstiprina Gulbenes novada dome.

2. Komisijas tiesības

2.1.            pārbaudīt pēc savas iniciatīvas deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām;

2.2.            pārbaudīt, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgas adreses;

2.3.            uzaicināt dzīvesvietas deklarētāju iesniegt dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu, kā arī ziņas no attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai turētāja;

2.4.            pieņemt motivētu lēmumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu reģistrēšanu un anulēšanu.

3. Komisijas pienākumi

3.1.            pamatojoties uz citu personu iesniegumiem, pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām;

3.2.            savlaicīgi un objektīvi izskatīt personu iesniegumus;

3.3.            uzaicināt personu, kas iesniegusi iesniegumu ar motivētu lūgumu veikt ziņu pārbaudi par deklarēto dzīvesvietu, sniegt paskaidrojumu;

3.4.            konstatējot, ka deklarētās ziņas nav patiesas, uzaicināt dzīvesvietas deklarētāju ziņas precizēt;

3.5.            uzklausīt uzaicināto personu paskaidrojumus, argumentus un viedokli;

3.6.            pamatojoties uz rīcībā esošo dokumentu un ziņu pārbaudi, pieņemt motivētu lēmumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu reģistrēšanu un anulēšanu;

3.7.            paziņot attiecīgajai personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

3.8.            informēt personu, kas iesniegusi iesniegumu ar motivētu lūgumu veikt ziņu pārbaudi par deklarēto dzīvesvietu par pieņemto lēmumu;

3.9.            informēt bāriņtiesu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nepilngadīgam bērnam.

4. Komisijas sastāvs

4.1.            Komisiju izveido saskaņā ar Gulbenes novada domes lēmumu. Komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, kurus ieceļ un atbrīvo ar Gulbenes novada domes lēmumu;

4.2.            Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru Komisija ievēl no Komisijas locekļu vidus.

4.3.            Komisija izveidojama šādā sastāvā:

4.3.1.      Komisijas priekšsēdētājs;

4.3.2.       Komisijas locekļi;

4.3.3.      Komisijas sekretārs, kuru Komisija ievēl no sava vidus;

4.4. Komisijas priekšsēdētājs:

4.4.1.      organizē un vada Komisijas darbu;

4.4.2.      nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;

4.4.3.      sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdēs;

4.4.4.      sasauc un vada Komisijas sēdes;

4.4.5.      paraksta Komisijas sēdes protokolus;

4.5. Komisijas sekretārs:

4.5.1.      kārto Komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus;

4.5.2.      sagatavo darba kārtību un saskaņo to ar Komisijas priekšsēdētāju;

4.5.3.      raksta un noformē Komisijas sēžu protokolus;

4.5.4.      sagatavo jautājumus izskatīšanai sēdē, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās sēdē ir nepieciešama;

4.5.5.      līdz ar Komisijas priekšsēdētāju paraksta Komisijas sēdes protokolus;

4.5.6.      pieņemt lēmumu par ierosinātās lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu;

4.5.7.      pieņemt lēmumu par ierosinātās lietas izbeigšanu.

5. Komisijas darba organizācija

5.1.            Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes vietu un laiku nosaka Komisijas priekšsēdētājs, izņemot svētku dienas;

5.2.            Komisijas sekretārs, saņemot materiālus izskatīšanai Komisijas sēdē, sagatavo darba kārtību, iesniedz to saskaņošanai Komisijas priekšsēdētājam;

5.3.            Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem;

5.4.            Komisija lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu;

5.5.            Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts sēdes protokolā. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs;

5.6.            Komisijas lēmums tiek noformēts protokolaizraksta veidā, to apliecina komisijas sekretārs ar savu parakstu un komisijas zīmogu;

5.7.            lēmumu komisija, trīs darbu dienu laikā pēc tā pieņemšanas iesniedz Gulbenes novada domes speciālistam dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos ziņu aktualizēšanai iedzīvotāju reģistrā;

5.8.            Komisijas pieņemtie lēmumi ir apstrīdami Gulbenes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

6. Citi noteikumi

6.1.            Komisijas locekļi par darbu komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Gulbenes novada domes noteiktajā kārtībā un apmēros;

6.2.            grozījumi šajā nolikumā tiek izdarīti ar Gulbenes novada domes lēmumu.