Mantas iznomāšanas komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS 2020.gada 30.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.14, 60.p.)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas (turpmāk– Komisija) kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Komisija ir pastāvīga Gulbenes novada pašvaldības institūcija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu veic normatīvajos aktos noteiktās darbības pašvaldības mantas iznomāšanai.

3. Komisijas sastāvu apstiprina ar Gulbenes novada domes lēmumu.

4. Komisija ir Gulbenes novada domes pakļautībā. Komisijas darbība tiek nodrošināta no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Gulbenes novada domes lēmumiem un šo nolikumu.

II. Komisijas kompetence un uzdevumi

6. Komisijai ir šāda kompetence:

6.1. pašvaldības īpašumā/valdījumā esošas zemes iznomāšana;

6.2. pašvaldības īpašumā/valdījumā esošu nedzīvojamu ēku/telpu iznomāšana;

6.3. ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšana;

6.4. medību tiesību iznomāšana.

7. Komisijai nolikuma 6.1.apakšpunktā noteiktās kompetences realizēšanā ir šādi uzdevumi:

7.1. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības zemes nomu un pieņemt lēmumus;

7.2. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu un pieņemt lēmumus;

7.3. pieņemt lēmumus par zemes nomas līgumu izbeigšanu, ja īstenojas kāds no zemes nomas līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajiem zemes nomas līguma izbeigšanas gadījumiem;

7.4. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības zemes nomas līgumu grozījumiem, un pieņemt lēmumus;

7.5. organizēt pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

7.6. noteikt zemes nomas maksu par pašvaldības zemes nomu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

7.7. sniegt priekšlikumus rīcībai ar pašvaldības īpašumā/valdījumā esošu zemi.

8. Komisijai nolikuma 6.2.apakšpunktā noteiktās kompetences realizēšanā ir šādi uzdevumi:

8.1. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības nedzīvojamo ēku/telpu nomu un pieņemt lēmumus;

8.2. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības nedzīvojamo ēku/telpu nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu un pieņemt lēmumus;

8.3. pieņemt lēmumus par nedzīvojamo ēku/telpu nomas līgumu izbeigšanu, ja īstenojas kāds no nedzīvojamo ēku/telpu nomas līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajiem nedzīvojamo ēku/telpu nomas līguma izbeigšanas gadījumiem;

8.4. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības nedzīvojamo ēku/telpu nomas līgumu grozījumiem, un pieņemt lēmumus;

8.5. organizēt pašvaldības nedzīvojamo ēku/telpu nomas tiesību izsoles gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti;

8.6. noteikt nedzīvojamo ēku/telpu nomas maksu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

8.7. sniegt priekšlikumus rīcībai ar pašvaldības īpašumā/valdījumā esošām nedzīvojamām ēkām/telpām.

9. Komisijai nolikuma 6.3.apakšpunktā noteiktās kompetences realizēšanā ir šādi uzdevumi:

9.1. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodošos publisku ūdenstilpju nomu un pieņemt lēmumus;

9.2. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par valstij piederošu zvejas tiesību nomu un pieņemt lēmumus;

9.3. organizēt valstij piederošu zvejas tiesību vai zvejas atļauju (licenču) izsoles normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

9.4. noteikt maksu par zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu, kā arī piemērojamos atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

9.5. noteikt zvejas rīku veidus un skaitu, nozvejas apjomu, zvejas vietas;

9.6. izstrādāt un apstiprināt ūdenstilpju nomas tiesību izsoles konkursu nolikumus;

9.7. izstrādāt un apstiprināt zvejas nomas tiesību izsoles konkursu nolikumus.

10. Komisijai nolikuma 6.4.apakšpunktā noteiktās kompetences realizēšanā ir šādi uzdevumi:

10.1. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības medību tiesību nodošanu un pieņemt lēmumus;

10.2. izskatīt fizisku/juridisku personu iesniegumus par pašvaldības medību tiesību nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu un pieņemt lēmumus;

10.3. pieņemt lēmumus par pašvaldības medību tiesību nomas līgumu izbeigšanu, ja īstenojas kāds no pašvaldības medību tiesību nomas līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajiem līguma izbeigšanas gadījumiem.

11. Komisijai ir šādas tiesības:

11.1. pieprasīt no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

11.2. atsevišķu jautājumu izlemšanai pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus;

11.3. ar Gulbenes novada domes pilnvarojumu pārstāvēt tiesā Gulbenes novada pašvaldību.

III. Komisijas darba organizācija

12. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

13. Komisijas priekšsēdētājs:

13.1. organizē Komisijas darbu;

13.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;

13.3. sasauc un vada Komisijas sēdi;

13.4. pārstāv Komisiju valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, tiesā un nevalstiskajās organizācijās;

13.5. nodrošina Komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;

13.6. nodrošina Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

13.7. nodrošina Komisijas darba plānu un pārskatu sagatavošanu;

13.8. nodrošina Komisijas darbības tiesiskumu;

13.9. vada nomas tiesību izsoles.

14. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

14.1. veic Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;

14.2. ar Komisijas priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāv Komisiju valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, tiesā, nevalstiskajās organizācijās;

14.3. Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā risina Komisijas saimnieciskos un citus jautājumus.

15. Komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

16. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

17. Komisija visus lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

18. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolēšanu nodrošina Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļa.

19. Komisijas sēdes protokolā norāda:

19.1. Komisijas sēdes datumu, numuru, vietu un atklāšanas un noslēgšanas laiku;

19.2. Komisijas sastāvu, Komisijas locekļu vārdus un uzvārdus, amatus, kuri piedalās un nepiedalās sēdē;

19.3. sēdes darba kārtību;

19.4. katra skatāmā jautājuma aprakstu un pieņemto lēmumu;

19.5. Komisijas locekļu viedokļus un priekšlikumus, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātu – balsu skaitu “par”, “pret” vai “atturas”, norādot katra Komisijas locekļa balsojumu.

20. Gadījumā, ja Komisijas locekļiem ir atšķirīgi viedokļi par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā redakcijā, kādā tas ierakstīts Komisijas sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības divu darba dienu laikā rakstiski pievienot protokolam argumentētu viedokli.

21. Komisijas protokolētājs piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes norises dienas sagatavo Komisijas sēdes protokolu un nosūta to elektroniski izskatīšanai un saskaņošanai uz e-pastu Komisijas locekļiem, sēdes protokola oriģinālu paraksta visi Komisijas klātesošie locekļi piecu darba dienu laikā.

22. Komisijas protokolētājs nodrošina komisijas sēžu protokola izrakstu sagatavošanu.

23. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību, kā arī citus tiesību aktos noteiktos ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības noteikumus.

24. Komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot Komisijas organizētās nomas tiesību izsoles.

25. Kārtējās Komisijas sēdes protokola projektam ir jābūt pieejamam elektroniski Komisijas locekļiem ne vēlāk kā divas darba dienas pirms Komisijas sēdes.

26. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu nodrošina Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļa, tajā skaitā:

26.1. sagatavo Komisijas sēdē izskatāmos jautājumus;

26.2. veic Komisijas sēžu protokolēšanu;

26.3. nepieciešamības gadījumā sagatavo lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdē;

26.4. rakstiski informē personu, par kuru pieņemts Komisijas lēmums.

27. Komisijas pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

29. Šī nolikuma 6.3.apakšpunkts un 9.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī.