Gulbenes novada domes Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības komisijas nolikums

Apstiprināts 2021.gada 25.februāra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.2, 47.p.)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Gulbenes novada domes Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības komisijas (turpmāk– Komisija) kompetenci un darba organizāciju.

2. Komisija ir pastāvīga Gulbenes novada pašvaldības institūcija, kas izskata fizisku personu iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “ Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” noteiktajā kārtībā.

3. Komisija ir Gulbenes novada domes pakļautībā. Komisijas darbība tiek nodrošināta no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Komisija savā darbībā ievēro starptautiskos un Eiropas Savienības normatīvos aktus, Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus, pašvaldības lēmumus un nolikumu.

II. Komisijas kompetence

5. Komisijas kompetence noteikta Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

III. Komisijas darba organizācija

6. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu apstiprina dome.

7. Komisija ievēlē no saviem locekļiem priekšsēdētāju un sekretāru.

8. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs.

9. Komisijas priekšsēdētājs:

9.1. plāno, organizē Komisijas darbu, un vada Komisijas sēdes;

9.2. paraksta Komisijas sēžu protokolus, kā arī koordinē saraksti ar personām;

9.3. sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē to izpildi;

9.4. iesniedz domei priekšlikumus, paskaidrojumus un ieteikumus jautājumos, kas ietilpst Komisijas kompetencē;

9.5. nodrošina Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli.

10. Komisijas sekretārs:

10.1. saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju, nosaka Komisijas sēdes laiku un darba kārtībā iekļaujamos jautājumus, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir nepieciešama;

10.2. nodrošina Komisijas dokumentu noformēšanu un parakstīšanu, Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā izstrādā vēstuļu un citu dokumentu projektus;

10.3. uzskaita Komisijas locekļu dalību Komisijas sēdēs un iesniedz darba laika uzskaites tabeli domes Grāmatvedības daļā līdz katra mēneša priekšpēdējai darba dienai;

10.4. atklāj un vada Komisijas sēdi, ja Komisijas priekšsēdētājs Komisijas sēdē nepiedalās.

11. Komisijas locekļi piedalās Komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot, paraksta sēžu protokolus, iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pilda Komisijas priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus un norādījumus.

12. Gadījumā, ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Komisijas sēdes vai sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus, tad Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt domei izslēgt to no Komisijas sastāva.

13. Komisijas locekļus no to pienākumu pildīšanas var atsaukt ar domes lēmumu.

14. Ievēlot citu personu atsaukto vai darbību izbeigušo Komisijas locekļu vietā, dome apstiprina Komisijas sastāva izmaiņas.

15. Komisijas locekļi saņem atalgojumu par darbu Komisijā domes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

16. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības. Paziņojums par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību sniedzams ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes.

17. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no kopējā Komisijas locekļu skaita.

18. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir sēdes vadītājam. Komisijas lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

19. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot savu atsevišķo viedokli protokolam ne vēlāk kā nākamajā Komisijas sēdē.

20. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs un Komisijas pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti protokolā. Protokolu paraksta sēdes vadītājs, sekretārs un visi klātesošie Komisijas locekļi.

21. Komisijai ir tiesības pieaicināt lietpratējus — gan pastāvīgus, gan atsevišķiem gadījumiem. Viņiem ir padomdevēja tiesības.

22. Gadījumā, ja Komisijas sēdē piedalās citas personas, par to izdarāms ieraksts sēdes protokolā. Pieaicinātajām personām nav balsošanas tiesību. Pieaicinātas personas viedoklim, vērtējumam, atzinumam un izteikumiem ir rekomendējošs raksturs. Pieaicinātās personas rakstiski sniegtu informāciju pievieno Komisijas sēdes protokolam, bet mutiski izteikto viedokli – protokolē.

IV. Noslēguma jautājumi

23. Pārskats par Komisijas darbību tiek iesniegts pēc domes, tās priekšsēdētāja, viņa vietnieka pieprasījuma.

24. Komisijas pieņemto lēmumu vai rīcību persona ir tiesīga pārsūdzēt domei.

25. Komisijas likvidēšanas vai darbības izbeigšanas gadījumā Komisijas materiāli nododami uzglabāšanai pašvaldības arhīvā.