Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā

2020.gada 24.septembra noteikumi Nr. GND/IEK/2020/28

Apstiprināti 2020.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.17, 113.p.

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) Gulbenes novada sportistiem, komandām un viņu treneriem piešķir naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balva), un naudas balvu apmēru.

2. Naudas balvas piešķiršanas mērķis ir:

2.1. izteikt atzinību un apbalvot labākos Gulbenes novada sportistus, komandas un viņu trenerus;

2.2. iepazīstināt sabiedrību ar Gulbenes novada sportistu, komandu un viņu treneru sasniegumiem sportā.

II. Pretendenti, iesniegumu iesniegšanas un naudas balvu piešķiršanas kārtība

3. Uz naudas balvu par augstiem sasniegumiem sportā var pretendēt sportists, komanda un treneris individuālajos un komandu sporta veidos (turpmāk – Pretendents):

3.1. ja sportists vai komanda ieguvusi:

3.1.1. 1.-3.vietu Latvijas čempionātā, Latvijas kausa kopvērtējumā vai Baltijas čempionātā;

3.1.2. 1.-6.vietu Latvijas olimpiādē vai Latvijas Jaunatnes olimpiādē;

3.1.3. 1.-6.vietu Eiropas čempionātā, Eiropas kausa kopvērtējumā, Eiropas Jaunatnes olimpiādē, Eiropas veterānu sporta spēlēs, Pasaules Universiādē vai Eiropas Speciālajā olimpiādē;

3.1.4. 1.-6.vietu Pasaules čempionātā, Pasaules kausa kopvērtējumā, Pasaules Jaunatnes olimpiādē vai Pasaules veterānu sporta spēlēs;

3.1.5. 1.-10.vietu olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēles vai Speciālajās olimpiskajās spēlēs vai piedalījies olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēlēs vai Speciālajās olimpiskajās spēles.

3.2. kura dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novadā ne mazāk kā vienu gadu vai kurš pārstāv kādu no Gulbenes novada sporta organizācijām vai Gulbenes novada izglītības iestādēm.

4. Sporta sacensībām ir jābūt iekļautām attiecīgās sporta federācijas sacensību kalendārā, un attiecīgajai sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā.

5. Lai sportists, komanda vai treneris varētu pretendēt uz naudas balvas saņemšanu, Pretendentam, viņa likumiskajam pārstāvim vai sporta organizācijai ir jāiesniedz Gulbenes novada Sporta pārvaldei, adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, noteiktas formas iesniegums (1.pielikums) ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 15.decembrim. Iesniegumā ir jānorāda sporta sacensību nozīmīgums, iegūta vieta, piedalījušos valstu un sportistu vai komandu skaits. Iesniegumam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina augstos sasniegumus sportā.

6. Iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par naudas balvas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu pieņem Gulbenes novada Sporta pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

7. Gulbenes novada Sporta pārvalde pārbauda iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītās ziņas, tam pievienotos dokumentus. Gulbenes novada Sporta pārvaldei ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus informāciju vai dokumentus, ja tā konstatē, ka nav iesniegti visi nepieciešami dokumenti vai tie ir nepilnīgi.

8. Gulbenes novada Sporta pārvalde atsaka piešķirt naudas balvu:

8.1. ja Pretendenta vai sasniegums neatbilst šajos noteikumos paredzētajām prasībām naudas balvas piešķiršanai;

8.2. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai pievienoti nepieciešamie dokumenti, un pēc Gulbenes novada Sporta pārvaldes pieprasījuma tie nav iesniegti;

8.3. iesniegumā norādītas ziņas ir nepatiesas;

8.4. nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš;

8.5. ir pierādīts fakts par Pasaules Antidopinga kodeksa vai ētikas normu pārkāpumiem.

9. Gulbenes novada Sporta pārvalde naudas balvas apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, izvērtējot attiecīgo sporta sacensību nozīmīgumu un piedalījušos valstu un sportistu/komandu skaitu.

10. Naudas balvas tiek piešķirtas attiecīgā gada Pašvaldības budžeta ietvaros.

11. Ja Pretendentam kalendārajā gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir par vienu augstāko sasniegumu.

12. Ja sportists olimpiskajās spēlēs, Latvijas olimpiādē vai Latvijas Jaunatnes olimpiādē ir izcīnījis vairākus sasniegumus, tad sportistam un viņa treneriem naudas balvu piešķir par katru sasniegumu.

13. Ja Pretendentam jau piešķirta nauda balva konkrētajā kalendārajā gadā, bet viņš citās sacensībās ir izcīnījis augstāku sasniegumu (var pretendēt uz lielāku naudas balvu), tad Pretendentam var tikt piešķirta naudas balvas starpība.

14. Gulbenes novada Sporta pārvalde var lemt par naudas balvas piešķiršanu līdz 700,00 EUR Gulbenes novada sportistiem, viņu treneriem un sabiedrības pārstāvjiem par ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā.

15. Ja treneris ir sagatavojis vairākus sportistus vai komandas, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas, trenerim piešķir naudas balvu par vienu augstāko sasniegumu šajos noteikumos noteiktajā apmērā.

16. Ja sportistu vai komandu gatavojuši vairāki treneri, naudas balva sadalāma līdzīgās daļās.

17. Sportistam, kurš startē individuālo sporta veidu komandā (piemēram, vieglatlētika, slēpošana), piešķir naudas balvu līdz 75 % no šajos noteikumos noteiktās viena sportista naudas balvas apmēra.

18. Neolimpiskajos sporta veidos naudas balvu piešķir 50 % apmērā no paredzētās summas.

19. Naudas balvu piešķir atkarībā no startējošo dalībnieku vai komandu skaita (ja iekļuvuši pirmajos 50% no startējošo skaita).

20. Sporta spēļu komandas spēlētājam, kurš iekļauts Latvijas izlases sastāvā oficiālajās spēlēs, par dalību Latvijas izlases komandas sastāvā Eiropas vai Pasaules čempionātā piešķir naudas balvu līdz 300 EUR.

21. Naudas balvu jauniešiem, bērniem un veterāniem (izņemot attiecībā uz Latvijas Jaunatnes olimpiādi) piešķir:

21.1. U 20, U 18 vecuma grupās – 100 % no paredzētās summas;

21.2. U 16 un veterānu grupās – 80 % no paredzētās summas;

21.3. U 14 grupā – 70 % no paredzētās summas;

21.4. U 12 grupā – 60 % no paredzētās summas;

21.5. U 10 un jaunākiem – 50 % no paredzētās summas

22. Naudas balvu Speciālo olimpisko spēļu un Eiropas Speciālās olimpiādes dalībniekiem un treneriem piešķir 10 % no paredzētās summas.

III. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumus Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§).

24. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

1.pielikums - iesniegums baudas balvas piešķiršanai

2.pielikums - naudas balvu apmērs