2018.gada 28.jūnija Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.12, 35.§)  lēmums

par SIA “Gulbenes nami” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. APSTIPRINĀT SIA “Gulbenes nami” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu aprēķinu pakalpojuma sniegšanas teritorijā, kurā atrodas Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciems, Litenes pagasta Litenes ciems, Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas un Kalnienas ciems, Daukstu pagasta Daukstu, Staru un Krapas ciems, Līgo pagasta Līgo ciems, Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes, Gulbīts ciems un apdzīvota vieta Agrumi, Galgauskas pagasta Galgauskas un Rimstavu ciems un apdzīvota vieta Sutiņi, Tirzas pagasta Tirzas ciems, Druvienas pagasta Druvienas ciems, šādos apmēros:

1.1. Ūdensapgādes pakalpojuma (pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, pakalpojumi ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai) izmaksa -2,17 EUR/m³ (bez PVN);

1.2. Kanalizācijas pakalpojuma (pakalpojumi notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos) izmaksa- 1,88 EUR/m³ ( bez PVN).

2. NOTEIKT maksu par SIA “Gulbenes nami” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pakalpojuma sniegšanas teritorijā, kurā atrodas Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciems, Litenes pagasta Litenes ciems, Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas un Kalnienas ciems, Daukstu pagasta Daukstu, Staru un Krapas ciems, Līgo pagasta Līgo ciems, Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes, Gulbīts ciems un apdzīvota vieta Agrumi, Galgauskas pagasta Galgauskas un Rimstavu ciems un apdzīvota vieta Sutiņi, Tirzas pagasta Tirzas ciems, Druvienas pagasta Druvienas ciems:

2.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,61 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3. Šī lēmuma 2.punktā noteiktā maksa par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

4. Šī lēmuma 2. punktā noteiktā maksa par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu stājas spēkā 2018.gada 1.novembri.

28.pielikums

28.pielikums pie 2018.gada 28.jūnija Gulbenes novada domes sēdes Nr.12, 35.§ - Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta aprēķins