Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem

APSTIPRINĀTS

2020.gada 26.novembra Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 62.p.

GROZĪJUMI

2021.gada 26.augusta Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 61.p.

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 13. un 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) amatiermākslas kolektīvi, to darbības finansēšanu un vienotu amata klasifikācijas noteikšanas sistēmu darba samaksas noteikšanai Pašvaldībā reģistrēto amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. amatiermāksla – cilvēka radoša izpaušanās un līdzdalība kultūras izzināšanas, radīšanas, pārmantošanas, tālāknodošanas un popularizēšanas procesā. Tā ir viena no kultūras identitātes apzināšanās un uzturēšanas, t.sk. nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanas, uzturēšanas un pārmantošanas formām;

2.2. amatiermākslas kolektīva speciālists – vadītāja asistents, repetitors, kormeistars (turpmāk visi kopā vai katrs atsevišķi – speciālists) – persona, kurai ir vai tiek iegūta atbilstoša izglītība un ir kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas nozarē, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs un kurš strādā kolektīva vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību;

2.3. amatiermākslas kolektīva vadītājs – mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, režisors (turpmāk – vadītājs) – persona, kurai ir vai tiek iegūta atbilstoša izglītība vai kvalifikācija profesionālās pilnveides kursos un ir kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas nozarē, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs;

2.4. amatiermākslas kolektīvs – viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu grupa, kuru regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas, teātra vai citas radošas izpausmes jomām. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs iespēju robežās tiecas sasniegt iespējamos augstākos rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, vietēja, valsts vai starptautiska mēroga pasākumos. Amatiermākslas kolektīva darbībai raksturīgs tas, ka kolektīva dalībnieki nesaņem atalgojumu par darbību kolektīvā. Katrs kolektīva dalībnieks individuāli vai visi dalībnieki kolektīvās darbības rezultātā kopīgi pilnveido zināšanas un prasmes attiecīgajā mākslinieciskās darbības jomā;

2.5. bezkontakta darba stundas – kolektīva vadīšana, repertuāra izvēle un sagatavošana apmācībai, kolektīva sabiedriskās un koncertdzīves organizēšana, dokumentācijas kārtošana, piedalīšanās kursos un semināros. Darba stundu uzskaite notiek saskaņā ar 1.pielikumu;

2.6. darba samaksa – ir mēnešalga šo Noteikumu 2.2., 2.3., 2.10. un 2.12.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, paredzēto, atbilstoši attiecīgajai mēnešalgas grupai un noteiktajai slodzei par kontakta un bezkontakta darba stundām, apmaksājot kopējo kontakta un bezkontakta darba stundu skaitu mēnesī, prēmijas un naudas balvas;

2.7. darbinieks – šo Noteikumu izpratnē amatiermākslas kolektīva vadītājs, speciālists, koncertmeistars un profesionāls nozares eksperts;

2.8. darbības sezona – amatiermākslas kolektīva darbības periods no katra gada 1.septembra līdz nākošā gada 31.augustam, kas ir arī kolektīvu radošās darbības novērtēšanas periods. Darbības sezona iedalās aktīvajā darbības periodā no 1.septembra līdz 31.maijam un vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam;

2.9. Dziesmu un deju svētku process – ar Dziesmu un deju svētku likumu aizsargātas Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanas norises Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un to starplaikā;

2.10. koncertmeistars – persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetence, kurš strādā kolektīva vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību;

2.11. kontakta darba stundas – kolektīva mēģinājuma vadīšana, repertuāra apmācība un darbs ar kolektīvu klātienē aktīvajā darbības sezonā. Darba stundu uzskaite notiek saskaņā ar 1.pielikumu;

2.12. profesionāls nozares eksperts – virsvadītājs, virsdiriģents, nozares eksperts, nozares augstākais profesionālis, kuram ir atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas nozarē, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs vai kolektīvi, kuri darbojas šīs personas virsvadībā. Speciālists, kura kompetence un pieredze ir būtiska Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dalībnieku izpildījuma kvalitātes celšanā.

II. Amatiermākslas kolektīvu finansēšanas mērķis un prioritātes

3. Pašvaldība piešķir finansējumu Pašvaldībā reģistrēto amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai un darbinieku darba samaksai ar mērķi nodrošināt Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, atbalstīt kultūras saglabāšanas, uzturēšanas un amatiermākslas jaunrades procesu Gulbenes novadā, atbalstīt regulāru kolektīvu darbību dažādās radošās izpausmes jomās, veicināt kolektīvu piedalīšanos Gulbenes novada un valsts mēroga pasākumos, veicināt kultūras sakaru attīstību un Gulbenes novada amatiermākslas popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

4. Finansējums kolektīvu darbības nodrošināšanai un kolektīvu darbinieku darba samaksai atbilstoši šiem Noteikumiem tiek nodrošināts no Pašvaldības attiecīgajam finanšu gadam plānotā budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijas. 

5. Pašvaldība prioritāri atbalsta kolektīvus, kas nodrošina Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību.

6. Par šo Noteikumu ievērošanu un finansējuma izlietošanu atbildīgs ir Gulbenes novada Kultūras pārvaldes (turpmāk – Kultūras pārvalde) vadītājs.

III. Amatiermākslas kolektīvu nozares un kategorijas

7. Amatiermākslas kolektīvi darbojas atbilstoši darbības veidam un nozarei saskaņā ar šo Noteikumu 2.pielikumu.

8. Atbilstoši nozarei, kurā darbojas amatiermākslas kolektīvs, tam var tikt piešķirts speciālists un/vai koncertmeistars.

9. Atbilstoši nozarei amatiermākslas kolektīvu vadītāji, speciālisti, koncertmeistari un profesionāli nozares eksperti tiek sadalīti kategorijās. Atbilstoši katrai kategorijai tiek noteikts amata vienību skaits un mēnešalgas aprēķins atbilstoši kopējam darba stundu skaitam saskaņā ar 1.pielikumu.

IV. Amatiermākslas kolektīvu reģistrēšana un darbība

10. Jauna amatiermākslas kolektīva reģistrēšanu vai kolektīva darbības veida maiņu var ierosināt attiecīgā kolektīva vadītājs. Iesniedzot Kultūras pārvaldei pieteikumu amatiermākslas kolektīva reģistrācijai Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu reģistrā (3.pielikums), jāpievieno kolektīva vadītāja CV un motivācijas/pieredzes apraksts un kolektīva dalībnieku saraksts (4.pielikums). Kultūras pārvalde iekļauj kolektīvu Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu reģistrā, ja tas ir darbojies vismaz vienu darbības sezonu.

11. Kad kolektīvs tiek reģistrēts kā Pašvaldības amatiermākslas kolektīvs, Kultūras pārvaldes vadītājs pieņem darbā kolektīva vadītāju un citus darbiniekus atbilstoši nozarei un noslēdz darba līgumu.

12. Amatiermākslas kolektīvi darbojas un izmanto telpas mēģinājumu nodrošināšanai kādā no Kultūras pārvaldes struktūrvienībām.

13. Pašvaldības amatiermākslas kolektīvs var izbeigt savu darbību pēc savas iniciatīvas, iesniedzot iesniegumu par kolektīva darbības beigšanu Kultūras pārvaldei.

14. Kultūras pārvaldes vadītājs var izbeigt kolektīva darbību pēc savas iniciatīvas, ja attiecīgā kolektīva vadītājs ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības, nav pieņemts jauns kolektīva vadītājs vai kolektīvs pārtraucis darbību ilgāk par 6 mēnešiem.

15. Ikgadējais Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu saraksts tiek apstiprināts līdz katra gada 30.septembrim ar Kultūras pārvaldes vadītāja rīkojumu.

16. Amatiermākslas kolektīva vadītājs darbības sezonas sākumā saskaņo mēģinājumu grafiku ar attiecīgās Kultūras pārvaldes struktūrvienības vadītāju un vienojas par telpu izmantošanu mēģinājumu nodrošināšanai.

17. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 20. jūnijam kolektīva vadītājs iesniedz dalībnieku sarakstu (4.pielikums) un atskaiti (5.pielikums) Kultūras pārvaldes vadītājam par kolektīva darbību aktīvajā darbības sezonā un informāciju par darbību atlikušajā vasaras sezonā.

V. Darbinieku darba samaksa un vērtēšana

18. Mēnešalgu veido kontakta un bezkontakta darba stundu kopsumma atbilstoši amatiermākslas kolektīva kategorijai saskaņā ar 1.pielikumu. 

19. Darba līgumus ar darbiniekiem slēdz Kultūras pārvalde.

20. Kolektīvu vadītājiem, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija, tiek piešķirtas papildus bezkontakta stundas un iekļautas ikmēneša mēnešalgas aprēķinā.

21. Darbinieks var saņemt darba samaksu par darbu vairākos kolektīvos, bet ne vairāk kā 40 darba stundas nedēļā, un ne vairāk kā par viena amata pienākumu vienlaicīgu veikšanu vienā kolektīvā. Darbinieks viena kolektīva ietvaros var veikt koncertmeistara un kormeistara amatu pienākumus.

22. Kolektīvu un darbinieku vērtēšana notiek katru gadu no 1.jūlija līdz 31.augustam. Mēnešalgas un prēmijas apmērs tiek noteikts, vērtējot iesniegto atskaiti saskaņā ar šo Noteikumu 17.punktu. 

23. Vērtēšanai nepieciešamo informāciju apkopo Kultūras pārvaldes konsultants kultūras jomā un nodod apstiprināšanai Kultūras pārvaldes vadītājam.

24. Darbiniekiem saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 6.pielikumu, reizi gadā izmaksā prēmiju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta pirmo un otro daļu un Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumu Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 71.sadaļu “Prēmijas” šādā apmērā:

24.1. 1.līmenis (tiek pielīdzināts darbinieka vērtējumam no 9,0 līdz 10,0) – 50 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas vai mēneša vidējās izpeļņas, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks;

24.2. 2.līmenis (tiek pielīdzināts darbinieka vērtējumam no 8,0 līdz 8,9) – 40 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas vai mēneša vidējās izpeļņas, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks;

24.3. 3.līmenis (tiek pielīdzināts darbinieka vērtējumam no 7,0 līdz 7,9) – 30 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas no darbiniekam noteiktās mēnešalgas vai mēneša vidējās izpeļņas, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks.

Ja vērtējums nesasniedz nevienu iepriekš norādīto vērtēšanas līmeni – prēmija netiek piešķirta.

Prēmijas darbiniekiem piešķir ar Kultūras pārvaldes izdotu rīkojumu, kas saskaņots ar Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektoru.

VI. Finansējums amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai

25. Finansējums amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai tiek piešķirts, pamatojoties uz kolektīva vadītāja iesniegto pieprasījumu, kurā norādīts nepieciešamā finansējuma mērķis un apmērs (t.sk. par plānoto amatiermākslas kolektīva dalību starptautiskā pasākumā) nākamajam finanšu gadam. Kolektīva vadītājam pieprasījums nākamajam finanšu gadam ir jāiesniedz līdz 30.septembrim attiecīgās Kultūras pārvaldes struktūrvienības vadītājam.

26. Kultūras pārvaldes struktūrvienības vadītājs apkopo pieprasījumus no visiem struktūrvienības amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un iesniedz apkopoto informāciju Kultūras pārvaldes vadītājam. 

27. Izvērtējot atbalstāmo kolektīva dalību starptautiskā pasākumā, tiek ņemts vērā festivāla, konkursa vai izstādes mērogs un nozīmība, kolektīva līdzšinējās dalības intensitāte starptautiskos pasākumos. Lēmumu par atbalstāmo kolektīva dalību starptautiskā pasākumā atbilstoši plānotajam budžetam pieņem Kultūras pārvaldes vadītājs.

28. Mēneša laikā pēc Pašvaldības budžeta apstiprināšanas Kultūras pārvaldes vadītājs informē savu struktūrvienību vadītājus par kolektīviem piešķirto finansējuma apjomu un sadalījumu.

29. Kolektīvam piešķirtā finansējuma izlietojumu nodrošina kolektīva un attiecīgās struktūrvienības vadītājs atbilstoši iepriekš iesniegtā pieprasījuma mērķim un piešķirtajam apmēram  un saskaņā ar Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumiem Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības amatierkolektīvu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga kultūras pasākumos līdzfinansēšanas kārtība”.

30. Amatiermākslas kolektīvi var izmantot Pašvaldības pasažieru transportlīdzekļus Latvijas Nacionālā kultūras centra rekomendēto pasākumu Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai apmeklēšanai, kā arī vienam braucienam darbības sezonā koncertēšanai Latvijas teritorijā saskaņā ar Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumiem Nr.9 “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā”.

31. Visas izmaiņas piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņai ir iespējamas, kolektīva vadītājam iesniedzot iesniegumu struktūrvienības vadītājam ar objektīvu pamatojumu par nepieciešamajām izmaiņām.

VII. Noslēguma jautājumi

32. Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku sarakstā norādītos personas datu apstrādā Gulbenes novada pašvaldība, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu darbību, sagatavotu atskaites un apkopotu statistiku par novada iedzīvotāju aktivitāti un iesaisti amatiermākslā. Amatiermākslas kolektīva vadītājs ir atbildīgs par tiesisko pamatu šādai datu nodošanai un informē sava amatiermākslas kolektīva dalībniekus par personas datu apstrādi. Vairāk par personas datu apstrādi varat skatīt Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba/4785-gulbenes-novada-pasvaldibas-personu-datu-apstrades-privatuma-politika.

33. Visus jautājumus saistībā ar atlīdzību un darba attiecībām, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, regulē Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Darba likums un citi normatīvie akti.

34. Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvārī.

Pielikumi