Gulbenes novada domes 28.oktobra sēdē (protokols Nr.17; 73.p) ir pieņemts lēmums par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

 Plāna sagatavošanas mērķis ir izstrādāt Gulbenes novada kultūras attīstības plānu 2023. – 2027.gadam (turpmāk - Plāns), nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Noteikti šādi plāna izstrādes uzdevumi: 1) definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 2) izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos normatīvos aktus, kuri regulē kultūras nozari Latvijas Republikā; 3) apzināt iedzīvotāju redzējumu par kultūras politiku pašvaldībā un turpmākām tās attīstības iespējām, veicot iedzīvotāju anketēšanu; 4) nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Plāna izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Plāna izstrādes process un izpildes termiņi: 2021.gada oktobris - 2023.gada janvāris.

Plāna izstrādes darba grupa: tās vadītāja Gundega Ķikuste, Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja; darba grupas locekļi: Sandra Dikmane, Gulbenes Mākslas skolas direktore; Valda Vorza, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore; Anatolijs Savickis, Gulbenes novada domes deputāts; Antra Sprudzāne, Gulbenes novada bibliotēkas direktore; Ilona Matīsa, Gulbenes Mūzikas skolas direktore; Lienīte Reinsone-Leišavniece, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore; Simona Sniķe, Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" direktore.

Ar pilnu informāciju par 2021. gada 28.oktobra Gulbenes novada domes sēdē apstiprināto plāna izstrādes procesu un izpildes termiņiem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā: https://www.gulbene.lv/lv/doks/ds/144-prot/8280-2021-gada-gulbenes-novada-domes-sezu-lemumi