Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 nosaka, ka visus pašvaldības lēmumus, kas saistīti ar plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.

hier1604 01 Gulbenes novada pašvaldības
plānošanas dokumentu hierarhija

 

Teritorijas un detālplānojumus skatiet pie saistošajiem noteikumiem
sadaļā "Teritorijas plānojumi".

 

 

Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam