Uzmanību! Aktuālās Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu redakcijas pieejamas ŠEIT.

Saistošie noteikumi ir ar pašvaldības domes lēmumu pieņemti ārējie normatīvie akti. Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

 

Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

 

Budžets