APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2017. gada 28.decembra sēdē (prot.Nr.17, 6. §)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē Nr.19, 7.§

Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra sēdē Nr.16, 25.§

Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta sēdē Nr.6, 31.§

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes Mākslas skola (turpmāk – iestāde) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestādeIestādei var būt sava simbolika (karogs, logo) un zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4. Iestādes juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.2. Svītrots ar 30.09.2019. sēdes Nr.16, 25.§ lēmumu

6.3. Skolas iela 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416;

6.4. “Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425;

6.5. “Stāķi 7A”- 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417;

6.6. Annas Sakses iela 3A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412;

6.7. “Gulbīša pamatskola”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

6.8. „Dārznieka māja”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.

7. Iestādes struktūrshēma noteikta šī nolikuma pielikumā.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

8. Iestādes darbības mērķi:

8.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mākslā un kultūrā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

8.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;

8.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, radošam dzīvesveidam, personības izaugsmi un veidošanos.

9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras un audzinoša darbība.

10. Iestādes uzdevumi ir:

10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;

10.2. sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;

10.3. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

10.4. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

10.5. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

10.6. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

10.7. nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

11. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas:

11.1. Vizuāli plastiskā māksla, kods 20V21100 1, ar īstenošanas ilgumu seši gadi (2455 stundas);

11.2. Vizuāli plastiskā māksla, kods 20V21100 1, ar īstenošanas ilgumu seši gadi (1460 stundas).

12. Iestāde var īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

14. Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

15. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

16. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs.

17. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai - mākslas izglītības programmā pārbauda izglītojamā atbilstību izglītības programmas uzsākšanai – māksliniecisko uztveri – ritma, krāsu, proporciju izjūtu.

18. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību.

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda/nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas klašu un grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos.

20. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.

21. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā no 1 līdz 10 ballēm un atsevišķos mācību priekšmetos ar vērtējumu – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.

22. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.

23. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

24. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

26. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

27. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

28. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

29. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

30. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

31. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.

32. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

33. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.

34. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.

35. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

36. Izglītība iestādes padomei, pedagoģiskajai padomei, izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.

37. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē direktors un direktora vietnieki.

VIII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

38. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus:

38.1. Darba kārtības noteikumus;

38.2. Iekšējās kārtības noteikumus;

38.3. Pedagoģiskās padomes reglamentu;

38.4. Metodiskās komisijas reglamentu;

38.5. Iestādes padomes reglamentu;

38.6. Audzēkņu uzņemšanas noteikumus;

38.7. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;

38.8. Citus iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

IX. Iestādes saimnieciskā darbība

39. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.

40. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

41. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

42. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

42.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

42.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

42.3. no citiem ieņēmumiem.

43. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai:

43.1. iestādes attīstībai;

43.2. mācību līdzekļu iegādei;

43.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

43.4. pedagogu materiālai stimulēšanai.

44. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

45. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.

 XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

46. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

47. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas vai direktora priekšlikuma.

48. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

49. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam - Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

50. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

51. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.

52. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

53. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

54. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

55. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

56. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

56.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

56.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

57. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

XIV. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes Mākslas skolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdē (protokols Nr.6, 38.§).

59. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.