Apstiprināts

2024. gada 25. aprīlī Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.10; 38.p)

Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada konkursa “Te rodas!” nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārējie noteikumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) organizē konkursu “Te rodas!” (turpmāk – konkurss).
 2. Konkursa mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā, apzaļumošanā un vizuālā tēla pilnveidošanā.
 3. Konkursa balvu fondam izmanto Pašvaldības budžeta līdzekļus, papildus var piesaistīt ziedotāju līdzekļus.

II. Nominācijas un pretendentu pieteikšana

 1. Konkursa uzdevums ir noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem šādās nominācijās:
  1. “Sakoptākā sēta” (tiek noteikti divi uzvarētāji – privātmāja pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā, viensēta ārpus pilsētām un ciemiem);
  2. “Sakoptākā pašvaldības iestāde vai struktūrvienība”;
  3. “Čaklākais” mājražotājs”;
  4. “Sakoptākā biznesa vide”;
  5. “Skaistākais balkons”;
  6. “Pagasta prieks un lepnums”.
 2. Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā vai pieteikt citu pretendentu, iepriekš to saskaņojot ar objekta īpašnieku, var ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) klātienē, nosūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski parakstītu pieteikumu uz attiecīgās Pārvaldes e-pasta adresi līdz šā gada 10.jūnijam.
 3. Gulbenes novada vērtēšanas komisijai (turpmāk – komisija) pretendentus izvirza Pārvaldes.
 4. Pārvaldes komisijai iesniedz pretendentu sarakstu līdz 2024.gada 15.jūnijam.
 5. Pretendents var piedalīties tikai vienā nominācijā.
 6. Konkursa attiecīgajā nominācijā nevar tikt izvirzīts pretendents, kurš 2023.gadā tika atzīts par attiecīgās konkursa nominācijas uzvarētāju.

IV. Konkursa vērtēšanas komisija

 1. Konkursa vērtētājs ir komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz 5 locekļi, tajā iekļaujot: Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku, vismaz vienu Pārvaldes vadītāju, Pašvaldības speciālistus, vismaz vienu iedzīvotāju pārstāvi, kas tiek izraudzīts no 2023.gada konkursa uzvarētājiem.
 2. Komisija patstāvīgi vienojas par sava darba organizāciju. Tā ir lemttiesīga, klātesot vairāk kā pusei no komisijas locekļiem.
 3. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.
 4. Komisijas darbs tiek protokolēts.
 5. Komisijas locekļi nedrīkst piedalīties konkursā kā dalībnieki.
 6. Komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus. Iegūtos materiālus un fotogrāfijas komisija var izmantot noslēguma pasākumā, kā arī publicēšanai masu saziņas līdzekļos.
 7. Konkursa norisi publiskajā telpā atspoguļo Pašvaldības kompetentie speciālisti.
 8. Konkursā izvirzītie pretendenti tiek vērtēti, apmeklējot tos klātienē pēc iepriekš sastādīta grafika un apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.
 9. Vērtēšana notiek atbilstoši punktu sistēmai. Vērtēšanas solis tiek noteikts 0,5 punkti.
 10. Komisijas locekļi individuāli aizpilda un paraksta vērtēšanas tabulu. Kopējais rezultāts tiek iegūts, aprēķinot vidējo vērtējumu.
 11. Katrā nominācijā uzvar pretendents, kas saņēmis augstāko punktu skaitu.
 12. Komisijas locekļi, kuru lēmums var ietekmēt viņu radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās attiecības, vērtējumu nesniedz. Šādā gadījumā komisijas locekļi to paziņo komisijas pirmajā sanāksmē un nepiedalās attiecīgā objekta vērtēšanā.

V. Konkursa vērtēšanas kritēriji

 1. Konkursa vērtēšanas kritēriji nominācijā:
  1.  “Sakoptākā sēta” - tiek vērtēti pretendenti – privātmājas pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Privātmājas vizītkarte (piemēram, numurzīme, norāde, karoga vieta, pastkaste, u.c.)

5

2.

Ēku/būvju vizuālais stāvoklis, pagalma un apkārtējās teritorijas sakoptība

7

3.

Apstādījumi un labiekārtojums

5

4.

Dabai draudzīgi, inovatīvi risinājumi

3

Kopā

20

       viensētas ārpus pilsētām un ciemiem:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Viensētas vizītkarte (piemēram, norādes, karoga vieta, pastkaste, u.c.)

5

2.

Ēku/būvju vizuālais stāvoklis, pagalma un apkārtējās teritorijas sakoptība

7

3.

Apstādījumi un labiekārtojums

5

4.

Dabai draudzīgi, inovatīvi risinājumi

3

Kopā

20

2. “Sakoptākā pašvaldības iestāde vai struktūrvienība”:

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Ēkas vizītkarte (piemēram, norādes, karoga vietas, plāksnes u.c.)

5

2.

Ēku/būvju vizuālais stāvoklis

5

3.

Teritorijas sakoptība, labiekārtošana, apstādījumi

5

4.

Pieejamība sabiedrībai, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

5

Kopā

20

3. “Čaklākais” mājražotājs” (tiek vērtēti saimnieciskās darbības veicēji, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Gulbenes novada teritorijā):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Saimnieciskā darbības veikšanas vietas vizītkarte, (norādes, karogu masti, plāksnes, produkcijas reklāma u.c.)

5

2.

Ražotās preces/produkta unikalitāte

5

3.

Mājražotāja izaugsme (projektu/fondu finansējuma piesaiste u.c.)

5

4.

Teritorijas sakoptība, labiekārtošana, apstādījumi

5

Kopā

20

4. “Sakoptākā biznesa vide” (tiek vērtēti ražošanas, pakalpojumu sniegšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumi):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Uzņēmuma vizītkarte

5

2.

Vizuālais koptēls (pirmais iespaids piebraucot, objekta un tam pieguļošās teritorijas sakoptība)

5

3.

Vides pieejamība, gājēju un transporta kustības organizācija sabiedrībai

5

4.

Uzņēmuma izaugsme (projektu/fondu finansējuma piesaiste u.c.)

5

Kopā

20

​​​​​​​5. “Skaistākais balkons” (nominācijā tiek vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkoni un lodžijas):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Vizuālais kopskats un iespaids

5

2.

Izdoma un oriģinalitāte

5

Kopā

10

​​​​​​​​​​​​​​6. “Pagasta prieks un lepnums” (tiek vērtēti unikāli vides elementi un objekti privātajā vai publiskajā telpā):

Nr.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Objekta oriģinalitāte, vizuālais koptēls, sakoptība

5

2.

Pieejamība un aktualitāte dažādām sabiedrības grupām

5

Kopā

10

 1. Konkursā maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 120 punkti.

VI. Uzvarētāju paziņošana

 1. Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo konkursa noslēguma pasākumā.
 2.  Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstu un balvu.

26. Komisija pēc tās ieskatiem var piešķirt veicināšanas balvas.