Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 29.marta noteikumi Nr. GND/IEK/2023/7

Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

 

  1. Vispārīgie jautājumi

           1.1. Nolikums nosaka Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) dibinātas iestādes ar nosaukumu “Gulbenes novada pašvaldības administrācija” (turpmāk – administrācija) struktūrvienības - Juridiskās un personālvadības nodaļas (turpmāk – nodaļa) - kompetenci, struktūru un darba organizāciju.

           1.2. Nodaļa, pildot nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, savas kompetences ietvaros sadarbojas un sniedz atbalstu Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādēm un administrācijas struktūrvienībām.

           1.3. Nodaļu izveido, reorganizē, likvidē dome. Nodaļas darbinieku amatu sarakstu nosaka saskaņā ar domes izdoto iekšējo normatīvo aktu par pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību.

           1.4. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, iekšējos normatīvos aktus, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora tiesiskus rīkojumus.

           1.5. Nodaļas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  1. Nodaļas kompetence

          2.1. Nodaļai ir šādi uzdevumi:

                 2.1.1. sniegt domei, pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām nepieciešamo atbalstu juridiskajos un personālvadības jautājumos to funkciju sekmīgai realizēšanai;

                 2.1.2. nodrošināt juridisku un personālvadības dokumentu un to paraugu sagatavošanu;

                 2.1.3. izstrādāt domes lēmumu projektus nodaļas kompetencē esošos jautājumos;

                 2.1.4. izskatīt un izvērtēt domes amatpersonu, pašvaldības iestāžu un administrācijas struktūrvienību darbinieku izstrādāto lēmumu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā sagatavot atzinumu par tiem;

                 2.1.5. izstrādāt saistošo noteikumu projektus atbilstoši pašvaldībai likumā noteiktajam deleģējumam, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar attiecīgās nozares vai jomas speciālistiem;

                 2.1.6. izstrādāt administratīvos aktus, kā arī izvērtēt pašvaldības iestāžu, administrācijas struktūrvienību vadītāju izdoto administratīvo aktu tiesiskumu;

                 2.1.7. nodaļas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz fizisko vai juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām;

                 2.1.8. sniegt juridisko atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības procesa nodrošināšanā;

                 2.1.9. izstrādāt līgumu projektus, vienošanās par grozījumiem līgumā projektus;

                 2.1.10. piedalīties komisiju un darba grupu darbā nodaļas kompetences ietvaros;

                 2.1.11. regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos un informēt domes vadību, izpilddirektoru un izmaiņas skarošās pašvaldības iestādes par to būtību;

                 2.1.12. sagatavot un sniegt atzinumus juridisku strīdu gadījumos;

                 2.1.13.veikt regulāru pašvaldības ārējo un iekšējo normatīvo aktu atbilstības augstākstāvošiem normatīviem aktiem pārbaudi;

                 2.1.14. sniegt domes deputātiem, izpilddirektoram juridiskas konsultācijas jautājumos, kas skar pašvaldības darbību;

                 2.1.15. piedalīties domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

                 2.1.16. nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvību Latvijas Republikas tiesās, kā arī citās tiesībaizsardzības iestādēs, valsts un pašvaldību institūcijās;

                 2.1.17. sagatavot nolikuma 2.1.16. apakšpunktā minētajās iestādēs un institūcijās iesniedzamos dokumentus;

                 2.1.18. organizēt un kontrolēt tiesu nolēmumu izpildi;

                 2.1.19. nodrošināt nodaļas dokumentu uzglabāšanu atbilstoši pašvaldības lietu nomenklatūrai un to nodošanu arhīvā;

                 2.1.20. nodrošināt vienotas pašvaldības personāla vadības politikas un stratēģijas izstrādi un koordinēt tās ieviešanu un īstenošanu;

                 2.1.21. nodrošināt efektīvas personāla atlīdzības sistēmās izstrādi un koordinēt tās ieviešanu un īstenošanu;

                 2.1.22. nodrošināt pašvaldības darbinieku profesionālās pilnveidošanas stratēģijas izstrādi, noteikt darbinieku mācību vajadzības, organizēt darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu;

                 2.1.23. nodrošināt valsts amatpersonu amatu savienošanas un darbinieku blakus darba izvērtēšanu;

                 2.1.24. noformēt, kārtot un aktualizēt administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju personāla lietas, regulāri sniegt informāciju par personālu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

                 2.1.25. izstrādāt normatīvo aktu un rīkojumu projektus personāla vadības jomā un pilnveidot pašvaldības personāla vadības procesus;

                 2.1.26. noformēt dokumentus par administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības padotības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā, atbrīvošanu un pārcelšanu citā amatā, atvaļinājumu piešķiršanu, papildu pienākumu veikšanu, aizvietošanu, mācību praksēm, apbalvošanu;

                 2.1.27. organizēt administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju personāla atlases konkursus, darbinieku darbā ievadīšanu un administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju darba izpildes novērtēšanas procesu;

                 2.1.28. metodiski vadīt un koordinēt administrācijas darbinieku darba pienākumu aprakstu sagatavošanu un regulāru to aktualizēšanu;

                 2.1.29. veikt amatu klasificēšanu, organizēt šīs klasifikācijas saskaņošanu ar izpilddirektoru;

                 2.1.30. sagatavot priekšlikumus par darbinieku amatu līmeņu un mēnešalgu grupu maiņu un iesniegt tos apstiprināšanai;

                 2.1.31. sagatavot priekšlikumus un piedalīties pašvaldības personāla novērtēšanas kārtības izstrādē, ieviešanā, realizēšanā un regulārā pilnveidošanā;

                 2.1.32.organizēt darba aizsardzības un darba vides iekšējo uzraudzību;

                 2.1.33. sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sniegt atbalstu interešu konflikta novēršanā un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā pašvaldībā (ciktāl tas skar personālvadību);

                 2.1.34. veikt datu ievadi, atjaunināšanu elektroniskajā pašvaldību darbinieku uzskaites programmas VISVARIS modulī KADRI, lai koordinētu personāla uzskaites jautājumus administrācijā un citās pašvaldības iestādēs;

                 2.1.35. sagatavot darba laika uzskaites tabeles par administrācijas darbiniekiem elektroniskajā pašvaldību darbinieku uzskaites programmā VISVARIS modulī MADIS un iesniegt administrācijas Finanšu nodaļai;

                2.1.36. veikt datu ievadi Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par domes, administrācijas un pašvaldības iestāžu valsts amatpersonām, to stāšanos amatā vai attiecīgā amata pienākumu pildīšanas izbeigšanu;

                2.1.37. organizēt administrācijas formālos un neformālos kolektīva saliedēšanas pasākumus;

                2.1.38. sagatavot nepieciešamo dokumentāciju studentu mācību prakses nodrošināšanai administrācijā.

          2.2. Nodaļai ir šādās tiesības:

                2.2.1. pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju un dokumentus no pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām un citām institūcijām, kas nepieciešami nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

               2.2.2. sniegt priekšlikumus domes vadībai un izpilddirektoram par pašvaldības darba uzlabošanu, izmaiņām kompetences esošajās jomās un citiem ar pašvaldības darbību saistītiem jautājumiem;

               2.2.3. nodaļai noteikto uzdevumu izpildei un pašvaldības interešu aizsardzībai sarežģītos vai specifiskos jautājumos, pieaicināt, konsultēties un sadarboties ar tiesību un citu jomu speciālistiem;

               2.2.4. organizēt un sasaukt darba grupas;

               2.2.5. ierosināt apturēt vai grozīt domes lēmumprojektus, izbeigt vai grozīt noslēgtos līgumus, ja tie ir pretrunā normatīvajiem aktiem;

               2.2.6. nepieņemt no administrācijas struktūrvienībām, iestādēm, institūcijām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kas neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

               2.2.7. paust oficiālu pašvaldības viedokli tikai ar domes vadības vai izpilddirektora pilnvarojumu;

              2.2.8. piedalīties pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

              2.2.9. pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

          2.3. Nodaļas darbiniekiem nav tiesību sniegt konsultācijas pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām amata pienākumu izpildei noteiktajā darba vietā un darba laikā jautājumos, kas nav saistīti ar pašvaldības darbību.

 

  1. Nodaļas darba organizācija

          3.1. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors.

          3.2. Nodaļas vadītājs rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldības nolikumu, nodaļas nolikumu, darba līgumu, darba kārtības noteikumiem un amata aprakstu. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darbības tiesiskumu.

          3.3. Nodaļas vadītājs:

                3.3.1. plāno un organizē nodaļas darbu, ir tieši atbildīgs par nodaļas uzdevumu izpildi;

               3.3.2. nosaka nodaļas darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes;

               3.3.3. dod metodiskus norādījumus un sniedz ieteikumus nodaļas darbiniekiem viņu pienākumu sekmīgai izpildei;

               3.3.4. izstrādā un veic izmaiņas nodaļas darbinieku amatu aprakstos, nodrošina nodaļas nolikuma regulāru pārskatīšanu un aktualizēšanu;

               3.3.5. iesniedz izpilddirektoram priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, izmaiņu veikšanu nodaļas darbinieku atalgojumā, apmācības iespējām, darbinieku materiālo stimulēšanu vai disciplinārsodu piemērošanu, iecelšanu, pārcelšanu vai atcelšanu no amata;

              3.3.6. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus, kas saistīti ar nodaļas darbinieku prombūtni (t.i. atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām utt.);

              3.3.7. paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, kā arī sekmē nodaļas darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

              3.3.8. piedalās personīgi vai norīko nodaļas darbinieku, kurš piedalās domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs;

              3.3.9. piedalās regulārajās vadības sanāksmēs, organizē nodaļas darbinieku sanāksmes;

              3.3.10. veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam, nodaļas nolikumam, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

          3.4. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas vadītāja pienākumus pilda ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

          3.5. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors. Nodaļas darbinieki administratīvi ir pakļauti izpilddirektoram, funkcionāli ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam.

          3.6. Nodaļas darbinieka prombūtnes laikā nodaļas darbinieka pienākumus pilda pēc nodaļas vadītāja ieteikuma ar izpilddirektora rīkojumu norīkots cits nodaļas darbinieks vai darbinieki.

         3.7. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

         3.8. Katra nodaļas darbinieka kvalifikācija, tiesības, pienākumi un atbildība noteikta nodaļas nolikumā, darba līgumā, amata aprakstā un darba kārtības noteikumos.

         3.9. Katrs nodaļas darbinieks ir atbildīgs par:

               3.9.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem;

              3.9.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, fizisko personu datu aizsardzības principu ievērošanu.

        3.10. Nodaļas darbinieki izskatot un saskaņojot administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu darbinieku sagatavotos līgumu projektus, vienošanās par grozījumiem līgumos projektus, lēmumprojektus un citu dokumentu projektus, veic minēto dokumentu tiesiskuma pārbaudi, bet neveic dokumentu projektu nepieciešamības un saimnieciskās lietderības pārbaudi, neatbild par matemātiskajiem aprēķiniem un pareizrakstību.

 

  1. Noslēguma jautājumi

       4.1. Nodaļas nolikuma grozījumu izstrādi nodrošina nodaļas vadītājs, kurus izpilddirektors apstiprina ar rīkojumu.

       4.2. Grozījumus nodaļas nolikumā var ierosināt izpilddirektors vai nodaļas vadītājs.

       4.3. Nolikums stājas spēkā 2023. gada 1.aprīlī.

       4.4. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2019.gada 26.jūlija Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikums Nr. GND/IEK/2019/31 un 2019.gada 31.jūlija Gulbenes novada pašvaldības Personālvadības nodaļas nolikums Nr. GND/IEK/2019/11.