Apstiprināts

25.05.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.8; 92.p.)

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un Pašvaldību likuma 50.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli atbalstīti neformālās izglītības pasākumu Ukrainas bērniem projekti (turpmāk – Projekti).

2. Neformālās izglītības pasākumu Ukrainas bērniem projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

3. Konkurss tiek izsludināts no 2023.gada 29.maija līdz 2023.gada 16.jūnijam.

4. Informācija par Konkursu tiek publicēta Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

 

II. Konkursa mērķis un nosacījumi

5. Konkursa mērķis ir, organizējot neformālās izglītības pasākumus Ukrainas bērniem laika periodā no 2023.gada 10.jūlija līdz 2023.gada 1.decembrim, nodrošināt Ukrainas bērnu psihoemocionālās labbūtības sekmēšanu un socializāciju, stiprināt Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, sniegt iespējas veiksmīgi integrēties Latvijas izglītības sistēmā un iekļauties kultūrvidē, atbalstīt latviešu valodas apguvi.

6. Dalībnieku mērķgrupas ir Pašvaldībā dzīvojošie Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

7. Neformālās izglītības pasākumu saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu daudzveidīgu atbalstu Ukrainas bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

     7.1. ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un praktizēšana;

     7.2. latviešu valodas prasmju apgūšana un nostiprināšana gan valodas mācīšanās nodarbībās, gan radošās valodas apguves integrētās nodarbībās;

     7.3. Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšana, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā un Latvijas sabiedrībā.

8. Konkursā Projektus var iesniegt:

     8.1.   valsts un pašvaldību dibinātas iestādes (izglītības iestādes, kultūras iestādes, piemēram, bibliotēkas);

     8.2.   biedrības un nodibinājumi, tai skaitā ukraiņu kopienas organizācijas;

     8.3.   organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem;

     8.4.   jaunatnes nevalstiskās organizācijas;

     8.5.   jauniešu centri;

     8.6.   nometņu organizētāji;

     8.7.   citas juridiskas personas.

9. Viens organizētājs var pretendēt īstenot vairākus neformālās izglītības pasākumu kopumus laika periodā no 2023.gada 10.jūlija līdz 2023.gada 1.decembrim.

10. Organizētājs ir tiesīgs nodrošināt citu līdzfinasējumu, tai skaitā Pašvaldības, lai iesaistītu arī Latvijas bērnus un jauniešus.

11. Ja aktivitātēs piedalās arī Latvijas bērni, viņu dalību apmaksā viņu likumiskie pārstāvji vai Pašvaldība.

12. Konkursā tiek atbalstīta šādu neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana:

     12.1.   interešu izglītības nodarbības;

     12.2.   radošās darbnīcas;

     12.3.   saliedēšanās pasākumi;

     12.4.   ekskursijas;

     12.5.   iešana dabā;

     12.6.  āra aktivitātes;

     12.7.  talkas;

     12.8.  muzeju/ kultūras pasākumu apmeklējums u.c.

13. Minimālais vienas aktivitātes ilgums ir 6 stundas.

14. Maksimālais aktivitāšu skaits ir 10 dažādas aktivitātes vienam Ukrainas bērnam.

15. Lai atbalsts sasniegtu pēc iespējas lielāku mērķa auditoriju, ir ieteicama sadarbība starp dažādiem Pašvaldības dienestiem un institūcijām, piemēram, Gulbenes novada Izglītības pārvalde, Gulbenes novada Sociālais dienests, jaunatnes lietu speciālists u.c.

 

III. Projektu finansējums

16. Kopējais Pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 15 147,00 euro.

17. Vienas stundas izmaksa ir 5 euro vienam Ukrainas bērnam.

18. Maksimālais vienam Ukrainas bērnam piedāvāto aktivitāšu kopskaits ir 10.

19. Maksimālais katram Ukrainas bērnam izmantojamais finansējuma apjoms laika periodā no 2023.gada 10.jūlija līdz 2023.gada 1.decembrim ir 297 euro, pieļaujot, ka aktivitātes var tikt organizētas gan visas pēc kārtas, gan sadalot pēc formas un satura dažādības visā laika periodā.

20. Attiecināmās izmaksas:

     20.1.   telpu un aprīkojuma (piemēram, telts, velosiopēdu) noma;

     20.2.  transporta pakalpojumi līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (sabiedriskā transporta biļetes pasākuma dalībniekiem un/vai autobusu noma dalībnieku pārvadāšanai);

     20.3.  aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces, ieejas biļetes, ja dalībnieki apmeklē kādu pasākumu vai kultūras/dabas vietu;

     20.4. pasākumu nodrošināšanai nepieciešamās saimniecības preces, t.sk. dezinfekcijas līdzekļi, higiēnas preces;

     20.5.   pasākumu nodrošināšanai nepieciešamais mazvērtīgais inventārs;

     20.6.  citas pasākumu īstenošanai nepieciešamās izmaksas, piemēram, dzeramais ūdens;

     20.7. pasākumu un aktivitāšu īstenošanas personāla (pedagogu, radošo darbnīcu/pasākumu vadītāju, speciālistu, piemēram, psihologs, tulks u.c.) atlīdzība.

 

IV. Projektu iesniegšana

21. Projekts sastāv no:

     21.1.  pieteikuma (1.pielikums);

     21.2. pasākumu/aktivitāšu apraksta (2.pielikums);

     21.3. pasākumu/aktivitāšu budžeta (3.pielikums);

     21.4. informācijas par pasākumu dalībniekiem (4.pielikums).

22. Papildus šā nolikuma 21.punktā minētajiem dokumentiem Projekta iesniedzējam ir tiesības pievienot arī citus dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par pašu Projekta iesniedzēju vai plānotajiem neformālās izglītības pasākumiem.

23. Projektu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, kuru papīra formātā iesniedz vienā eksemplārā slēgtā aploksnē Konkursa noteiktajā termiņā Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. Uz aploksnes norāda šādu informāciju:

     23.1.   saņēmējs – Gulbenes novada Izglītības pārvalde;

     23.2. iesniedzēja kontaktinformācija.

24. Projektu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi izglitibas.parvalde@gulbene.lv. Iesniedzot projektu elektroniski, to sagatavo vienā elektroniskā dokumenta pakotnē, norādot nolikuma 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto informāciju.

 

V. Projektu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

25. Konkursam iesniegtos Projektus izvērtē un lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieņem ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija) piecu cilvēku sastāvā.

26. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs no Komisijas locekļiem.

27. Komisijas lēmumu pieņem Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

28. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

29. Projekta iesniedzēja Projekts tiek noraidīts bez tālākās vērtēšanas (saskaņā ar Projektu vērtēšanas kritērijiem), ja:

     29.1. Projekts nav sagatavots un iesniegts atbilstoši šā nolikuma nosacījumiem;

     29.2. Projekta iesniedzējs neatbilst šā nolikuma 8.punkta nosacījumiem;

     29.3. Projekta iesniedzējam Projekta iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nenokārtotas parādsaistības pret Pašvaldību.

30. Komisija Projektus vērtē saskaņā ar Projektu vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums), piešķirot punktus.

31. Projekti tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc izvērtēšanas rezultātā iegūto punktu kopsavilkuma. Pieejamā finansējuma ietvaros finansiālais atbalsts tiek piešķirts tiem Projektiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu.

32. Komisija veic Projektu izvērtēšanu un pieņem lēmumu līdz 2023.gada 28.jūnijam (ieskaitot).

33. Konkursa rezultātus paziņo rakstveidā 2023.gada 28.jūnijā.

34. Informācija par atbalstītajiem Projektiem tiek publicēta Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

 

VI. Projektu finansēšanas kārtība un kontroles kārtība

35. Ar Projekta iesniedzēju, kura iesniegtais Projekts ir atbalstīts (turpmāk – Projekta īstenotājs), Pašvaldība slēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānoto neformālās izglītības pasākumu sākuma.

36. Projekta īstenotājam ir pienākums 10 darba dienu laikā pēc neformālās izglītības pasākumu īstenošanas pēdējās dienas iesniegt Pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, finanšu atskaiti par izlietoto finansējumu (6.pielikums) un saturisko atskaiti (7.pielikums).

37. Projekta īstenotājam ir pienākums sniegt Pašvaldībai informāciju par neformālās izglītības pasākumu norisi ievietošanai Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

38. Ja Projekts netiek realizēts objektīvu iemeslu dēļ, Projekta īstenotājs rakstveidā informē Pašvaldību vismaz 5 darba dienas pirms plānoto neformālās izglītības pasākumu sākuma un saskaņo citus norises laikus.

39. Pašvaldībai un Komisijai ir tiesības pārbaudīt neformālās izglītības pasākumu īstenošanu un Pašvaldības piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.

40. Ja neformālās izglītības pasākumi netiek realizēta noteiktajā termiņā, atbilstoši iesniegtajam Projektam un neformālās izglītības pasākumu darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par piešķirtā finansiālā atbalsta atmaksu.

 

VII. Noslēguma jautājums

41. Nolikums stājas spēkā 2023.gada 26.maijā.