Pašvaldība informē Vide
Informācijai

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iegūšanai 2024.gadam Gulbenes novada ezeros pieteikties līdz 2023.gada 4.decembrim!

Lai veiktu rūpniecisko zveju (komerciālo, pašpatēriņa) Gulbenes novada ezeros: Ludza, Sudala, Ušuru, Ādmiņa, Lielais Virānes, Kalmodu, Augulienas, Sprīvuļu, Galgauskas, Kaļņa, Lazdaga, Mezīša, Pinteļa, Stāmerienas un Pogas, Gulbenes novada pašvaldībā jānoslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Tie kas vēlas noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu norādot konkrēti: tīklus vai murdus, kuru izskata GNP Mantas iznomāšanas komisija un pieņem lēmumu. Iesnieguma iesniedzējam tiek nosūtīts lēmums un rēķins. Kad rēķins tiek apmaksāts, iesnieguma iesniedzējs ierodas  pašvaldībā (atbildīgā ir Vides pārvaldības speciāliste Dace Kurša, t. +371 64473252, e-pasts dace.kursa@gulbene.lv) un saņem Zvejas atļauju/licenci zvejai iekšējos ūdeņos, Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar protokolu un zvejas žurnālus.

Zvejas tiesības piešķir saskaņā Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” IEVĒRĪBAI!  No 2024.gada 1.janvāra iespējami grozījumi šajos noteikumos, kas mainīs zvejas limita daudzumu. Kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”.

Ja rūpnieciskās zvejas nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes nomas vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas, rīko ūdenstilpes nomas konkursu vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli. Nomas iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un laiku.