lit parv01 Kontaktinformāciju saziņai ar pagasta pārvaldi skatiet www.litene.lv    

Ģeogrāfiskais raksturojums

Platība: 127 km2

Lielākā apdzīvotā vieta: Litene

Pagasta teritorija ir līdzena, bez īpaši izteiktiem reljefa pacēlumiem. 54,2 % teritorijas aizņem meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 33,9%. Pagasta teritorijā ir Salenieku purvs 221 ha platībā. Upe Pededze (159 km garums) ir iecienīta ūdens tūristu atpūtas vieta. Pagasta teritorijā atrodas divi ezeri – Kaļņa ezers (119,5 ha) un Kaugura ezers (23,9 ha). litene

 

Bioloģiskā daudzveidība

Litenes pagasta teritorijas bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar valsts nozīmes un vietējās nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Te ir dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene" (NATURA 2000 teritorija), dabas liegums „Mugurupes pļavas" (NATURA 2000 teritorija) un 17 mikroliegumi.

Īpašumā „Buciņi" izveidots iežogots briežu un dambriežu dārzs 110 ha platībā. Zemnieku saimniecībā „Sopuļi" sadarbībā ar Nīderlandes dabas fondu un Latvijas dabas fondu izveidots savvaļas zirgu un Hailander šķirnes govju aploks.

Vēsture

Litene veidojusies pirms vairākiem gadsimtiem, kad Pededzes krastos sākuši apmesties un līst līdumus zemnieki. Pēc Livonijas kara šis apvidus nonāca poļu rokās, tad 16.gs. otrajā pusē arī tika izveidota muiža, kas piederēja Alūksnes pils tiesai. Muižā celtas noliktavas labībai, kuru, tāpat kā kokus, pludināja pa Pededzi-Aivieksti-Daugavu uz Rīgu.

Kopš 1820.gada Litenes muiža piederēja baronu fon Volfu dzimtai. 19.gadsimtā muižas ēkas tika pārbūvētas. Šodien muižas pilī Pededzes stāvajā krastā atrodas Lienes pamatskola.

lit sien01

Par traģisku simbolu Litenes vārds latviešiem kļuvis kopš 1940.-41.gada notikumiem Latvijas armijas vasaras nometnes vietā, kad tika nošauti Latvijas armijas virsnieki un karavīri.

2011.gada 14. jūnijā kapos atklāja I.Freiberga un S.Gribovskas veidotu piemiņas ansambli „Sāpju siena". Ik gadu Litenes kapos un Sitas silā – Latvijas armijas vasaras nometnes vietā – notiek piemiņas pasākumi.

Kādreiz Litene lepojās ar kartona fabriku un Pededzes spēkstaciju. Pededzes līcī iekārtota estrāde.

Pakalpojumi un uzņēmējdarbība

Šobrīd pagasta teritorijā darbojas SIA "Aptieka Litenē", bibliotēka, sociālais aprūpes centrs, divi privātie veikali, kooperatīvās sabiedrības "Klēts" un „Litenes klēts", kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, pasta nodaļa, ambulance, auto serviss "Dzeduks". Stādā  apmēram 20 zemnieku saimniecības.

Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība sniedz iespēju iepazīt, uzzināt un vērot putnus Litenē un ārpus tās.

Līkumoto Pededzi ar simtgadīgajiem ozoliem tās krastos vislabāk aplūkot braucienā ar laivu. Pededze laivojama no pavasara līdz rudenim. Ģimenes uzņēmums Laivot.lv, sniedz aktīvas atpūtas iespējas uz ūdens.

Pansionāts

Kopš 1953.gada Litenē darbojas aprūpes nams-pansionāts. Sākotnēji savu darbu tas sāka kā invalīdu nams. Vēlāk, 1963. gadā, tika nodibināts Litenes pansionāts rajona pensionāriem. Lai pansionāts spētu uzņemt vairāk personu, 1972. gadā tika uzbūvēts jauns korpuss. 1984. gadā vispārējā tipa pansionāts tika pārveidots par psihoneiroloģisko pansionātu „Litene”, savukārt 1997. gadā, pārejot Labklājības ministrijas pārziņā, pansionāts pārdēvēts par Specializēto valsts sociālās aprūpes centru „Litene”. 2004. gadā nosaukums tiek mainīts uz Sociālās aprūpes centru „Litene”, taču vēlāk, 2010. gadā, apvienojot vairākus aprūpes centrus, šī iestāde ieguva nosaukumu Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” filiāle „Litene”. Aprūpes centra teritorijā atrodas bijušās pagastskolas ēka.

Gulbenes novads