Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apliecinājuma karte nepieciešama otrās un trešās grupas ēkām (arī pirmās grupas publiskai ēkai vai tās daļai), ja tajās veic vienkāršotus atjaunošanas darbus; ja tiek veikta vienkāršota atjaunošana pirmās grupas ēkai vai tās daļai, kas nav publiska ēka, būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama.
- Vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi vai koplietošanas inženiertīklus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja vienkāršota atjaunošana paredzēta pirmās grupas publiskai ēkai vai tās daļai, otrās vai trešās grupas ēkai vai tās daļai, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu (sk. veidlapu „Apliecinājuma karte – I daļa”) un pievieno nepieciešamos dokumentus:
  • skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
  • grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļās plānā veicamās izmaiņas un/vai plānotie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
  • īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;
  • saskaņojumu ar ēkas vai tās daļas īpašnieku;
  • būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  • citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

  Apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija jāsagatavo trijos oriģinālos eksemplāros iesniegšanai Būvvaldē. Viens eksemplārs paredzēts glabāšanai Būvvaldē, bet pārējie divi paredzēti būvniecības ierosinātājam un būvprojekta izstrādātājam.

  Lai realizētu vienkāršotas atjaunošanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Tiek veikta Apliecinājuma kartes reģistrācija un dokumentu izskatīšana. Būvvalde vienkāršotas atjaunošanas ieceri izskata 10 darba dienu laikā pēc tās reģistrācijas.

 3. Informācija par pakalpojuma maksu
  Pakalpojuma pieprasītājs veic samaksu, saskaņā ar Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Nr.11,24.09.2009).

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Būvvaldē izdara apliecinājuma kartes I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu, vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.