Noteikumi Nr.4

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, 55.panta 4.punktu.

Apstiprināti 2016.gada 31.marta domes sēdē (prot. Nr.4., 44.§)

GROZĪJUMI

2016.gada 30.jūnija domes sēdē (prot. Nr.10., 31.§)

2020.gada 24.septembra domes sēdē (prot. Nr.17., 96.p.)

2021.gada 30.jūnija domes sēdē (prot. Nr.7., 111.p.)

2022.gada 24.novembra domes sēdē (protokols Nr.23; 87.p)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) piešķir un izmaksā stipendijas Gulbenes novada skolu 10. - 12.klašu izglītojamajiem (turpmāk - stipendija), stipendijas apmēru un izmaksāšanas kārtību.

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir sniegt atbalstu talantīgajiem izglītojamiem un motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācību darbā un ārpusstundu darbā, lai veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

3. Stipendijas izmaksā no Pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātā budžeta līdzekļiem.

3.1. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem ar izpilddirektora rīkojumu izveidota stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) trīs cilvēku sastāvā.

 

II. Stipendijas apmērs

4. Pašvaldības stipendijas apmērs ir 100,00 EUR (viens simts euro) semestrī pēc nodokļu nomaksas.

 

III. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

5. Pašvaldība stipendijas piešķir izglītojamajiem, uz kuriem attiecināmi visi zemāk uzskaitītie nosacījumi:

5.1. izglītojamā sekmju vidējais vērtējums semestra pēdējā mācību dienā  ir vismaz 8;

5.2. izglītojamā sekmju vidējais vērtējums katrā priekšmetā semestra pēdējā mācību dienā  ir vismaz 7;

5.3. izglītojamais semestrī nav neattaisnoti kavējis mācību stundas;

5.4. izglītojamais semestrī nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

5.5. (Svītrots ar 24.09.2020. sēdes lēmumu)

5.6. izglītojamais semestrī ir iesaistījies ārpusstundu aktivitātēs;

5.7. izglītojamais semestrī bez pamatota iemesla nav atteicies pārstāvēt izglītības iestādi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos (turpmāk – ZPD), sacensībās.

 

IV. Stipendijas piešķiršanas kārtība

6. Izglītības iestādes direktors iesniedz pieteikuma anketu (pielikumā) Komisijai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc katra semestra pēdējās mācību dienas.

6.1.   pirmā semestra beigās;

6.2.   otrā semestra beigās;

7. Izvērtējot izglītojamā atbilstību šo noteikumu 5.punkta nosacījumiem, Komisija pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu izglītojamajam vai atteikumu to piešķirt.

8. Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par stipendijas piešķiršanu izglītojamajam, vienas nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izdod rīkojumu par stipendijas piešķiršanu izglītojamajam, informējot par to izglītības iestādes vadītāju. Par stipendijas piešķiršanu izglītības iestādes vadītājs informē vienu no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem.

9. Rīkojumā norādītajā termiņā stipendija tiek pārskaitīta bezskaidras naudas veidā uz izglītojamā norādīto bankas kontu. Ja nepilngadīgam izglītojamajam nav sava bankas konta, tad stipendija tiek pārskaitīta uz likumiskā pārstāvja bankas kontu. Pēc izglītojamā vai viena no viņa likumiskā pārstāvja lūguma stipendiju iespējams saņemt skaidras naudas norēķinu veidā Gulbenes novada pašvaldības kasē.

 

Grozījumi noteikumos stājas spēkā 2022.gada 25.novembrī.