Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

Apstiprināti 2020.gada 30.jūnija domes sēdē (protokols Nr.13; 80.p)

GROZĪJUMI

2020.gada 29.oktobra domes sēdē (protokols Nr.19; 118.p)

2021.gada 29.jūlija domes sēdē (protokols Nr.11; 81.p)

2022.gada 29.decembra domes sēdē (protokols Nr.27; 72.p)

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendiju studentam (turpmāk – stipendiāts), stipendijas piešķiršanas kritērijus, kā arī līguma ar stipendiātu noslēgšanas kārtību.
 2. Noteikumu mērķis ir sekmēt kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
 3. Gulbenes novada dome (turpmāk – dome) ar atsevišķu lēmumu līdz ar kārtējā gada budžeta apstiprināšanu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju nozares un kopējo pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaitu kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros. Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)
 4. Stipendiju piešķir Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās programmās studējošiem neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju vai stipendiju no citiem avotiem.
 5. Noteikumu paredzētās kārtības izpildei dome kārtējā gada budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai.
 6. Stipendiātam piešķir stipendiju 80% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
 7. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar pašvaldību.
 8. Pašvaldība maksā stipendiātam stipendiju reizi mēnesī 10 mēnešus gadā – no septembra līdz jūnijam.
 9. Pēc sekmīgas studiju pabeigšanas un attiecīgas specialitātes iegūšanas stipendiātam ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādēs nostrādāt 5 gadus. Stipendiātam, kurš apguvis 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmu medicīnas jomā, ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādēs nostrādāt 3 gadus. Minētajos termiņos neieskaita grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

 

 1.  Stipendiju piešķiršanas kārtība

 

 1. Stipendiju piešķir atklāta konkursa kārtībā.
 2. Pretendentu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par stipendijas piešķiršanu dome izveido Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija).
 3. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, kā arī:
  1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;
  2. veic pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;
  3. izskata stipendiātu iesniegto informāciju par studiju norisi;
  4. uzrauga noslēgto līgumu par stipendiju piešķiršanu paredzēto saistību izpildi;
  5. nodrošina priekšlikumu iesniegšanu par nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēru;
  6. sagatavo priekšlikumus par tām studiju nozarēm, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas, kā arī iespējamo stipendiātu skaitu; Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)
  7. nepieciešamības gadījumā pieaicina pretendentu uz komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegtais pieteikums.
 4. Pašvaldība konkursu izsludina no kārtējā gada 1.jūnija, paredzot konkursa norisei un pretendentu dokumentu iesniegšanai divu mēnešu termiņu.
 5. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz komisijai šādus dokumentus:
  1. pieteikumu stipendijas saņemšanai;
  2. motivācijas vēstuli stipendijas saņemšanai;
  3. Svītrots 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)
  4. sekmju izrakstu par jau apgūto studiju periodu;
  5. (svītrots ar 29.10.2020. sēdes lēmumu)
 6. Komisija konkursam iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.
 7. Mēneša laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās komisija izvērtē pretendenta iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, uzaicina pretendentu uz interviju nolūkā noskaidrot tā profesionālo vīziju un motivāciju (turpmāk – intervija), un pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

 

 1.  Stipendijas piešķiršanas kritēriji

 

 1. Pretendentam ir tiesības pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, ievērojot šādus kritērijus (turpmāk – stipendijas piešķiršanas kritēriji):
  1. pretendents, sākot no 2.kursa, ir pilna laika 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmas students medicīnas jomā vai 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu students;
  2. sekmīgi tiek apgūta studiju programma un sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm; Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)
  3. pretendentam ir izvēlētajai apgūstamajai nozares specialitātei nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis. Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)
 2. Komisija kā papildus vērtēšanas kritēriju izmanto intervijas rezultātus. Ja intervijas rezultāts ir negatīvs, komisijai ir tiesības nepiešķirt stipendiju pretendentam.
 3. Stipendiju piešķir pretendentam, kurš atbilst stipendijas piešķiršanas kritērijiem un studē kādā no atbalstāmajām studiju nozarēm. Grozījumi 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)

 

 1. Līguma slēgšana par stipendijas izmaksu

 

 1. Pēc pozitīva komisijas pieņemtā lēmuma pašvaldība ar stipendiātu slēdz līgumu, kurā paredz:
  1. stipendijas apmēru un tās izmaksas kārtību;
  2. līdzēju tiesības un pienākumus;
  3. līdzēju atbildību;
  4. līguma izbeigšanas kārtību;
  5. citus jautājumus.

20.1. Pirms līguma slēgšanas stipendiāts pašvaldībai iesniedz augstskolas izsniegtu izziņu, kas apliecina studiju turpināšanas faktu. Minētā pienākuma neizpildes gadījumā līgums par stipendijas izmaksu netiek slēgts. (Papildināts 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)

 1. Pašvaldība stipendiju izmaksu pārtrauc, ja stipendiāts:
  1. izbeidz studijas vai ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;
  2. pārtrauc studijas uz noteiktu laiku (akadēmiskais atvaļinājums);
  3. līgumā norādītajā termiņā nav iesniedzis izglītības iestādes sagatavotu informāciju par sekmīgu studiju turpināšanu izvēlētajā specialitātē;
  4. sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.
 2. Pašvaldība izbeidz līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts nepilda līguma noteikumus. Ja stipendiāts nav izpildījis līgumā paredzētās saistības, stipendiāts veic pašvaldības izmaksāto līdzekļu atmaksu.

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Pašvaldība konkursu stipendiju piešķiršanai 2020. un 2021.gadā izsludina no 1.septembra.
 2. Svītrots 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)

24.1.Svītrots 29.12.2022. (protokols Nr.27; 72.p)

 1. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 30.jūlijā.