Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskā komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS
2012.gada 27.decembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 21, 36.§)

GROZĪJUMI

2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 24, 12.§)

IZSTRĀDĀTS pamatojoties uz MK 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”

I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk – pašvaldības komisija) savas kompetences ietvaros veic izglītojamā zināšanu un spēju pārbaudi, psiholoģisko izpēti, izvērtē veselības stāvokli un attīstības līmeni.

2. Ievērojot pārbaudes un izvērtēšanas rezultātus, pašvaldības komisija iesaka izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu un izglītības iestādi vai rekomendē apmeklēt Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

3. Pašvaldības komisiju izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome.

4. Pašvaldības komisijas nolikumu apstiprina Gulbenes novada dome.

5. Pašvaldības komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, pašvaldības izdotos normatīvos aktus, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumus un šo nolikumu.

6. Pašvaldības komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību no Gulbenes novada pašvaldības budžeta, izņemot Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” paredzētajos gadījumos.

7. Pašvaldības komisijai ir zīmogs. Tā savā darbā izmanto Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas rekomendēto dokumentāciju.

II. KOMISIJAS KOMPETENCE, PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

8. Pašvaldības komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei.

9. Pašvaldības komisijas pienākumi:

9.1. pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu (turpmāk – vecāki) iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem un pašvaldības speciālistu veiktajiem atzinumiem, izvērtēt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniegt atzinumu par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu:

9.1.1. pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;

9.1.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;

9.1.3. vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;

9.2. ja nepieciešams, izvērtēt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai;

9.3. ja nepieciešams, organizēt pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē, kurā mācās bērns;

9.4. veicināt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs;

9.5. konsultēt pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos;

9.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniegt atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei;

9.7. analizēt attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu darbu izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā, lai tie saņemtu izglītību atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim;

9.8. koordinēt pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un psihologu darbu;

9.9. nodrošināt metodisku un organizatorisku atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā;

9.10. ieteikt izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos atbilstoši šī nolikuma 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktam.

10. Pašvaldības komisija ir tiesīga:

10.1. ieteikt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē;

10.2. ja nepieciešams, nosūtīt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošu izglītojamo uz izpēti Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā;

10.3. pieprasīt no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju par pašvaldības komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

10.4. atbilstoši kompetencei sniegt rekomendācijas un ieteikumus speciālās izglītības un integratīvās izglītības jautājumos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm un metodiski vadīt to izpildi.

III. KOMISIJAS SASTĀVS

11. Pašvaldības komisijas sastāvā iekļauj personas ar šādu kvalifikāciju:

11.1. komisijas vadītājam ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze;

11.2. vismaz vienam komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un vismaz triju gadu pieredze izglītojamo intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem;

11.3. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā un vismaz triju gadu darba pieredze logopēdijā;

11.4. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;

11.5. vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).

12. Pašvaldības komisijas sastāvu apstiprina Gulbenes novada dome.

13. Pašvaldības komisijas vadītājs ir atbildīgs par:

13.1. Latvijas Republikas Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, šī nolikuma, citu izglītību un bērnu medicīnisko aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi;

13.2. komisijas darbības nodrošināšanu un noteikto uzdevumu izpildi;

13.3. komisijas atzinumu atbilstību un tiesiskumu;

13.4. komisijas darba plānošanu, organizēšanu un vadīšanu;

13.5. komisijas darba rezultātu apkopošanu un analīzi;

13.6. komisijas rīcībā esošās informācijas saglabāšanu;

13.7. izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, vecāku konsultēšanu.

14. Pašvaldības komisijas locekļu pienākumi:

14.1. ievērot komisijas prasības un piedalīties izvirzīto uzdevumu īstenošanā;

14.2. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

14.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

14.4. ievērot bērnu un vecāku tiesības;

14.5. veidot komisijā labvēlīgu pedagoģiski psiholoģisko klimatu;

14.6. sadarboties ar vispārējās un speciālās izglītības iestādēm un ģimenēm;

14.7. ievērot katra bērna vajadzības, apstākļus izglītības iestādē un ģimenē, veselības stāvokli, zināšanu līmeni, spējas, pieredzi, rīcību un uzvedību;

14.8. veicināt bērna vēlēšanos mācīties, ticību savām spējām.

IV. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

15. Izslēgts ar 29.11.2018. (prot.Nr 24, 12.§)

16. Pašvaldības komisijas sēdes tiek organizētas pēc pieprasījuma un nepieciešamības.

17. Pašvaldības komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, komisijas locekļu un ieinteresēto personu informēšanu veic komisijas vadītājs. Komisijas locekļiem par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību paziņo ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms kārtējās sēdes.

18. Pašvaldības komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vadītājs un puse no komisijas locekļiem. Komisijas sēdi vai kāda jautājuma izskatīšanu var pārtraukt, ja tam ir objektīvs tiesiskais pamatojums un piekrīt vairāk nekā puse klātesošo komisijas locekļu.

19. Pašvaldības komisijas locekļi izdara ierakstus un parakstās izglītojamā pārbaudes kartē, kā arī veic ierakstus valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā.

20. Pašvaldības komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, izglītojamā izpētes un pārbaudes rezultātiem, komisijas locekļu ierakstiem izglītojamā pārbaudes kartē, sēdē pieņem lēmumu un sagatavo atzinumu, un septiņu darba dienu laikā informē par to izglītojamā vecākus vai pilnvaroto personu, kura pārstāvēja izglītojamā intereses.

21. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu ar klātesošo balsstiesīgo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.

22. Pašvaldības komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi pašvaldības komisijas locekļi.

23. Pēc pašvaldības komisijas vadītāja pieprasījuma var tikt sasauktas komisijas ārkārtas sēdes.

24. Pašvaldības komisijas loceklis var izbeigt savu darbību komisijā, iesniedzot komisijas vadītājam motivētu rakstisku iesniegumu.

25. Pašvaldības komisijas darbā iesaistītie komisijas locekļi, eksperti un citas iesaistītās personas, atbilstoši personu datu aizsardzības likuma prasībām, rakstiski (ja nepieciešams) apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust komisijas darbā izmantotos fizisko personu sensitīvos datus (arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas).