Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskā komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS
31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 49.p)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem

Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk –  Komisija) pienākumus, tiesības, sastāvu  un darba organizāciju.
 2. Komisiju izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome.
 3. Komisijas nolikumu apstiprina Gulbenes novada dome.
 4. Komisija savas kompetences ietvaros izvērtē Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamam atbilstošāko izglītības programmu.
 5. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Pašvaldības izdotos normatīvos aktus, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumus un šo nolikumu.
 6. Komisijai ir savs zīmogs. Tā savā darbā izmanto Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas rekomendēto dokumentāciju.

II. Komisijas pienākumi un tiesības

 1. Komisijas pienākumi:
  1.  pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu (turpmāk – vecāki) iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, kā arī izglītības iestādes sniegto informāciju, izvērtēt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniegt atzinumu par izglītojamam atbilstošāko izglītības programmu:
   1. pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
   2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 6.klasei;
   3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9.klasei;
   4. vispārējās pamatizglītības programmu atbilstoši šā nolikuma 7.1.2. un 7.1.3. apakšpunktam;
  2. ja nepieciešams, organizēt Komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē, kurā mācās bērns;
  3. veicināt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs;
  4. konsultēt pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos;
  5. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniegt atzinumu par Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei;
  6. analizēt Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu darbu izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā, lai tie saņemtu izglītību atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim;
  7. nodrošināt metodisku un organizatorisku atbalstu Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā;
  8. ieteikt izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos atbilstoši šā nolikuma 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. un 7.1.4.apakšpunktam.
 2. Komisija ir tiesīga:
  1. ieteikt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē;
  2. pieprasīt no Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
  3. atbilstoši kompetencei sniegt rekomendācijas un ieteikumus speciālās izglītības un integratīvās izglītības jautājumos Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm.
 3. Komisija var sniegt atzinumu bez izglītojamā klātbūtnes Komisijas sēdē:
  1. izglītojamiem, kuriem psihiatrs vai bērnu psihiatrs konstatējis smagu garīgu atpalicību (atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai diagnozes kods F72);
  2. ja izglītojamā pārvietošana var būt bīstama veselībai vai nav iespējama atbilstoši ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumam.
 4. Šā nolikuma 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. un 7.8.apakšpunktu attiecībā uz atzinuma sniegšanu par izglītojamam atbilstošāko izglītības programmu un ieteikumu sniegšanu par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos 5. klasei piemēro ar 2023. gada 1.septembri, bet izglītojamiem no 6. klases līdz 9. klasei – ar 2024. gada 1. septembri. Līdz minētajiem datumiem atzinumu par izglītojamam atbilstošāko izglītības programmu un ieteikumus par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos sniedz Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija.
 5. Komisijas vadītājs ir atbildīgs par:
  1. Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, šā nolikuma, citu izglītību un bērnu medicīnisko aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi Komisijas darbībā;
  2. Komisijas darbības nodrošināšanu un noteikto uzdevumu izpildi;
  3. Komisijas atzinumu atbilstību un tiesiskumu;
  4. Komisijas darba plānošanu, organizēšanu un vadīšanu;
  5. Komisijas darba rezultātu apkopošanu un analīzi;
  6. Komisijas rīcībā esošās informācijas saglabāšanu;
  7. izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, vecāku konsultēšanu.
 6. Komisijas locekļu pienākumi:
  1. ievērot Komisijas prasības un piedalīties izvirzīto uzdevumu īstenošanā;
  2. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;
  3. ievērot profesionālās ētikas normas;
  4. ievērot bērnu un vecāku tiesības;
  5. veidot Komisijā labvēlīgu pedagoģiski psiholoģisko klimatu;
  6. sadarboties ar vispārējās un speciālās izglītības iestādēm un ģimenēm;
  7. ievērot katra bērna vajadzības, apstākļus izglītības iestādē un ģimenē, veselības stāvokli, zināšanu līmeni, spējas, pieredzi, rīcību un uzvedību.

III. Komisijas sastāvs

 1. Komisijas sastāvā ir seši locekļi.
 2. Komisijas sastāvā iekļauj personas ar šādu kvalifikāciju:
  1. Komisijas vadītājam ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;
  2. vismaz vienam Komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un vismaz triju gadu pieredze izglītojamo intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem;
  3. vismaz vienam Komisijas loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā un vismaz triju gadu darba pieredze logopēdijā;
  4. vismaz vienam Komisijas loceklim ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;
  5. vismaz viens Komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).

IV. Komisijas darba organizācija

 1. Komisijas sēdes tiek organizētas pēc pieprasījuma un nepieciešamības.
 2. Komisijas vadītājs informē Komisijas locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.
 3. Izglītojamā pieteikšana izvērtēšanai Komisijas sēdē notiek telefoniski, klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību valodu, pieteikšanās iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju tālruņa numuru, dzīvesvietu. Ja izglītojamo uz Komisiju piesaka izglītības iestāde, tad no izglītojamā vecākiem jāsaņem rakstiska piekrišana.
 4. Komisijas vadītājs pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt vai uzrādīt, ierodoties uz Komisijas sēdi, sēdes norises laiku un vietu.
 5. Komisijas vadītājs veic informācijas ievadi par izglītojamo un viņa vecākiem vienotajā Valsts un pašvaldību medicīnisko komisiju datu sistēmā (turpmāk – Sistēma), pārbauda iesniegto dokumentu esamību, kā arī informē izglītojamā vecākus par Komisijas sēdes darba kārtību.
 6. Komisijas locekļi ievada informāciju par izvērtēšanas rezultātiem un ieteikumus par atbalsta pasākumiem Sistēmas izglītojamā Pārbaudes kartē.
 7. Informāciju Sistēmā ievada nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc Komisijas sēdes.
 8. Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, izglītojamā veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa izvērtējumu, pieņem lēmumu un sagatavo atzinumu par izglītojamam atbilstošāko izglītības programmu un ieteikumus par atbalsta pasākumiem. Atzinumu izsniedz izglītojamā vecākiem vai vecāka pilnvarotai personai.
 9. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu locekļu balsu vairākumu. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi Komisijas locekļi.
 10. Komisijas locekļi, apstrādājot informāciju/personas datus, ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par fiziso personu datu aizsardzību un atbild par to saglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām, kā arī atbild un nodrošina visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai īstenotu personas datu aizsardzību pret jebkādu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu zudumu, pārveidošanu, neatļautu izplatīšanu vai pieeju.
 11. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.
 12. Atzinumu sagatavo un paraksta Komisijas vadītājs.

V. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdē (protokols Nr.21, 36.§).
 2. Nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.