log stb

Stāmerienas pils balkona pārbūve

Projekta numurs: 17-07-AL05-A019.2202-000002
Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome
Īstenošanas laiks: 04.07.2017. – 31.12.2017.
Finansējums:
Kopējās izmaksas – 84 523,98 EUR
Attiecināmās izmaksas –25 000,00 EUR, t.sk.
ELFLA finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) – 22 500,00 EUR
Pašvaldības finansējums (10% no attiecināmajām izmaksām) – 2 500,00 EUR

Mērķis
Saglabāt un atjaunot nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu - Stāmerienas pils balkonu nākamajām paaudzēm, veicinot Stāmerienas muižas teritorijas sakārtošanu, lokālpatriotismu un tūristu piesaisti.

Apraksts

Stāmerienas pils (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5092) ir viens no Gulbenes novada atpazīstamākajiem simboliem. Stāmerienas pils asociējas ar romantiku, un tajā savu kāzu dienu vēlētos pavadīt gandrīz vai katrs pāris. Taču šī brīža pils tehniskais stāvoklis liedz izmantot visas pils iespējas. Daudzus gadus pils stāvējusi tukša. Ilgstošā tiesvedība par pils izmantošanas iespējām negatīvi ietekmējusi pils saglabāšanas un izmantošanas iespējas. Lai saglabātu un popularizētu unikālo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, Gulbenes novada dome 2016.gadā tajā izvietojusi tūrisma informācijas centrs, nodrošinot Stāmerienas pils pieejamību visiem interesentiem un tūristiem, kā arī izstrādāta un 2016.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē apstiprināta Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.–2030.gadam, kas apliecina pašvaldības ilgtermiņa plānus pils attīstībā un popularizēšanā.

Stāmerienas pils balkons ir ēkas divstāvu piebūve pils rietumu fasādē. Balkons ir avārijas stāvoklī un tā pārbūves projekts paredz to atjaunot tādā izskatā, kā tas redzams laika posmā no 1908. līdz 1914.gadam.

Projektā paredzēts esošo pusloka balkonu papildināt ar diviem taisnstūra spārniem. Vienā no spārniem plānots iebūvēt kāpnes starp 1.stāva un cokolstāva līmeņiem. Būvdarbi paredz ne tikai balkona atjaunošanu, bet arī fasādes aiz tā atjaunošanu, logu un durvju restaurāciju, jumta dzegas, tekņu un noteku nomaiņu minētajā ēkas daļā.

stb sen

stb zim

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja