Gulbenes novada dome aktīvi piedalās ERASMUS+ līdzfinansētā projektā “Silver Sharing Initiative” īstenošanā, kas kopš 2015. gada septembra tiek realizēts sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Federacja FOSa” no Polijas un privātu konsultāciju firmu no Horvātijas.

Projekta mērķis ir paaugstināt senioru (50+) līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, uzlabojot, testējot un ieviešot neformālās izglītības metodoloģiju. Projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskas apmācības pieaugušo izglītotājiem, apmācības un mobilitātes braucieni senioriem, kā arī tiks veikts pētījums un pilnveidota apmācību metodoloģija.

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta aktivitāšu realizāciju novadā, Gulbenes novada dome ir aicinājusi iesaistīties projektā Gulbenes novada bibliotēku, aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, Gulbenes novada pensionāru biedrību “Atspulgs 5” un biedrību “Dēms”.

Laikā no šī gada 22. janvāra līdz 24. janvārim Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada bibliotēkas pasniedzēja Ieva Garjāne un biedrības “Dēms” valdes loceklis Lauris Šķenders devās uz Olštinas pilsētu Polijā, lai piedalītos projekta ekspertu un uzraudzības grupas sanāksmēs.

Tikšanās laikā Polijā tika plānotas starptautiskās apmācības pieaugušo izglītotājiem darbam ar senioriem, kuru pirmais posms notiks Gulbenes novadā šī gada februārī, kā arī tika pārrunāta projekta ietvaros veicamā pētījuma metodoloģija un paredzētās senioru apmācības un mobilitātes braucieni.

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Daiga Muktupāvela,
projekta koordinatore