Pēc divām neveiksmīgām iepirkuma procedūrām, kuras noslēdzās bez rezultāta, 2017.gada 12.janvārī Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” atzinusi SIA “Vidzemes Būvnieks”. Būvdarbi tiks uzsākti, tiklīdz būs tam piemēroti laikapstākļi, un tos paredzēts veikt 240 dienu laikā.

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” mērķis ir saieta laukuma izveide Rankas pagastā, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidojot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

Projekta ietvaros plānota teritorijas sakopšana, celiņu atjaunošana, dekoratīvo krūmu un koku stādīšana, lapenes būvniecība, ugunskura vietas izveide, parka soliņu uzstādīšana, dārza kamīna uzstādīšana, teritorijas apgaismojuma nodrošināšana u.c. labiekārtošanas darbi.

Izveidotais saieta laukums būs pieejams ikvienam Rankas pagasta un Gulbenes novada iedzīvotājam, to varēs izmantot gan sporta, gan kultūras pasākumu organizēšanā. Projekta īstenošanas rezultātā plānots paplašināt kultūras pasākumu skaitu, organizējot jaunus pasākumus – Gaujas svētkus (plostnieku stāstus), seno prasmju apgūšanas nodarbības, turpinātu īstenot gadskārtu ieražu svētkus, kā arī aktīvāk piedalīties muzeju naktī.

saiet lo

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 20 000,00 EUR, no tām 90% jeb 17 999,99 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 2 000,01 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa