melio lg

Gulbenes novada dome 2017. gada 9. februārī saņēma lēmumu par projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3”, Nr. 16-07-A00403-000373 apstiprināšanu.

Projekts tiek īstenots ELFLA apakšpasākuma 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ietvaros, tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta ietvaros plānots atjaunot meliorācijas sistēmu Stāmerienas pagastā 830 m garumā. Meliorācijas sistēmai posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3 piešķirts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss. Būvdarbu veikšanai ir veikts iepirkums, darbi uzsākti marta mēnesī un tos veic SIA “AMBERGOLD”, atjaunošanu plānots pabeigt līdz jūlija beigām.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 49831,04 EUR, no tām 90% ELFLA finansējums, bet 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Elīna Strode, Gulbenes novada domes projektu vadītāja