Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu 2016.gadā tika veikta Stāmerienas pils balkona vēsturiskā un tehniskā izpēte, konservācija un tehniskās dokumentācijas sagatavošana balkona atjaunošanai tā vēsturiskajā izskatā.

Lēmums par Stāmerienas pils balkona pārbūvi Gulbenes novada domes sēdē tika pieņemts 2017.gada janvārī, vienlaikus plānojot piesaistīt finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros, iesniedzot projekta pieteikumu biedrībā „SATEKA” 2.kārtas projektu konkursā, kā arī iesniedzot pieteikumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Līdz šim esam saņēmuši pozitīvu ziņu no Lauku atbalsta dienesta par projekta “Stāmerienas pils balkona pārbūve” atbalstīšanu. Projekta mērķis ir saglabāt un atjaunot nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu - Stāmerienas pils balkonu nākošajām paaudzēm, veicinot Stāmerienas muižas teritorijas sakārtošanu, lokālpatriotismu un tūristu piesaisti.

Vairākus gadus pils balkons atradās kritiskā stāvoklī, ko apliecināja gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apsekošanas rezultāti, gan 2016.gadā veiktā tehniskā izpēte.

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu balkonu plānots atjaunot tādā izskatā, kādā tas redzams foto attēlos laika posmā no 1908.gada līdz 1914.gadam. Esošais pusloka balkons tiks papildināts ar diviem taisnstūra spārniem. Vienā no spārniem plānots iebūvēt kāpnes starp 1.stāva un cokolstāva līmeņiem, kas nodrošinās tā pieejamību ikvienam interesentam. Darbi paredz ne tikai balkona atjaunošanu, bet arī fasādes aiz tā remontu, logu un durvju nomaiņu, jumta dzegas, tekņu un noteku nomaiņu minētajā ēkas daļā.

Kopējās balkona atjaunošanas izmaksas plānotas aptuveni 85 tūkstoši eiro apmērā. Pārbūves darbus veic SIA “Warss+” un tos plānots pabeigt līdz novembrim.

stb sen

Projekta Nr.17-07-AL05-A019.2202-000002 „Stāmerienas pils balkona pārbūve” attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no tām 90% jeb 22 500,00 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 2 500,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

log stb

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja