melio lg

Kopš 2017. gada sākuma Gulbenes novada dome īsteno projektu Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3”, Nr. 16-07-A00403-000373. 2017. gada 27. jūlijā saņemts Gulbenes novada būvvaldes akts par atjaunošanas darbu pieņemšanu ekspluatācijā.

Sistēmas atjaunošanas darbus veica SIA “AMBERGOLD”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “ZVIDZE”, bet būvuzrauga pienākumus pildīja Einārs Pundurs.
Atjaunojot sistēmu, izmantots videi draudzīgs meliorācijas sistēmas elements – sedimentācijas baseins, novākts apaugums, atcelmota trase, pārtīrīts pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvis, atjaunotas caurtekas, ierīkotas virszemes noteces.

Projekta kopējās izmaksas ir 39393,86 EUR, attiecināmās izmaksas ir 39272,86 EUR, no tām 90% ELFLA finansējums, bet 10% pašvaldības līdzfinansējum, neattiecināmās izmaksas (autoruzraudzība) sedz Gulbenes novada dome.

Projekts īstenots ELFLA apakšpasākuma 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ietvaros, tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Elīna Strode,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja