Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” ietvaros ne vien tiek veidota mūsdienīga pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vieta Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē, bet arī informatīvais stends par tūrisma objektiem, naktsmītnēm, vietējiem uzņēmējiem Rankas pagastā, lai jebkurš saieta laukuma apmeklētājs iegūtu aktuālo informāciju par tūrisma piedāvājumu.

Informatīvā stenda sagatavošanai tiek apkopota informācija par tūrisma iespējām Rankas pagastā, apzināti uzņēmēji un meklēti labākie pagastu raksturojošie attēli kartes vizuālajam noformējumam.

Izveidotais stends dos iespēju jebkuram tūristam un saieta laukumam apmeklētājam iepazīties ar informāciju par Rankas pagastā pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem, ja apmeklējums nebūs iepriekš saskaņots vai tūristi ieradīsies ārpus kultūrvēsturiskā mantojuma centra darba laika. Ņemot vērā, ka saieta laukums būs publiski pieejams jebkurā laikā, to izmantos arī brīvdienās un svētku dienās.

saiet lo

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 19512,91 EUR, no tām 90% jeb 17561,61 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,30 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projekut vadītāja