30.novembrī Rankas pagasta Gaujasrēveļos notika jaunā saieta laukuma atklāšana.

Klātesošos uzrunāja šā projekta idejas autore Daiga Melberga, Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja, aicinot pārgriezt atklāšanas lentu Rankas pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Jansonam, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam un  Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājai Vitai Lāčkājai-Krūmiņai.

Atklāšanas pasākumā izskanēja daudz labu vārdu un vēlējumu, uzsverot, ka saieta laukumam jākļūst par iecienītu pulcēšanās vietu gan gadskārtu svētkos, gan pašiem rancēniešiem nozīmīgās reizēs. Ar muzikālu priekšnesumu priecēja Rankas kultūras nama folkloras kopa.

Saieta laukuma izveides galvenais mērķis – sakārtot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, tā arī uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

saiet lo

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 19512,91 EUR, no tām 90% jeb 17561,61 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,30 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste