Gulbenes 2. vidusskolas pedagogi ir iesaistījušies „Erasmus+” projektā „Looking at Learning” un veiksmīgi realizē plānotās aktivitātes radošas mācību vides izveidē.

Tā kā šajā mācību gadā Gulbenes 2. vidusskolā tiek īstenota metodiskā tēma “Mācīt mācīties” un viena no darba formām šī uzdevuma veikšanā ir radošas mācību vides veidošana, tad projekta idejas, aktivitātes ir šobrīd aktuālas.

Skolā tiek plānota ne tikai fiziskās vides modernizēšana un labiekārtošana, bet tiek domāts arī par interaktīvu mācību metožu izmantojumu mācību procesā, jo tas ir viens no radošas vides elementiem. Skolas administrācija rosina pedagogus izmantot un aprobēt arī neformālās izglītības metodes un paņēmienus darbā ar skolēniem.

                Lai tās apgūtu, skolā tika organizētas kolektīva saliedēšanas nodarbības, kuras vadīja neformālās izglītības pārstāvji. Šo nodarbību mērķis – apgūt jaunas, interaktīvas mācību metodes darbā ar skolēniem, lai veiksmīgi organizētu adaptācijas dienas un izmantotu tās arī mācību procesā.

Izvērtējot adaptācijas dienās piedzīvoto, paši skolēni atzīst, ka iepazīšanās, komandas veidošanas un saliedēšanas, uzmundrinošās u.c. aktivitātes pozitīvi ietekmē atmosfēru klases kolektīvā un veicina sadarbību ar klasesbiedriem un audzinātāju.

Pedagoģiskās padomes sēdē, kura notika 12.11.2015., Gulbenes 2. vidusskolas skolotājas V. Medniece un Z. Grinberga dalījās pieredzē par projekta “Looking at Learning” apmācību kursā „Creative Learning Environment” apgūto un stāstīja par savām idejām un to īstenošanu savās mācību stundās un bibliotēkas darbā. Projekta dalībnieces skolas tīkla diskā ir izveidojušas mapi un ievieto tajā materiālu par tēmu „Radoša mācību vide”. Šobrīd tur ir atrodams “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” izveidotais buklets “Neformālās izglītības metodes”, Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs” projekta materiāls “Ieteikumi darbā ar jauniešiem”, kā arī V.Mednieces prezentācija, kurā apkopotas projektā “Looking at Learning” apgūtās metodes un paņēmieni. Tīkla diskā esošie materiāli pieejami visiem skolas pedagogiem.    

                Projekta “Looking at Learning” dalībnieki tiek rosināti organizēt mācību stundas ne tikai klasēs, bet arī brīvā dabā, aktu zālē, citās skolas telpās, lai motivētu skolēnus darbam, rosinātu pozitīvas emocijas. Šajā ziņā Gulbenes 2. vidusskolas skolotāji vienmēr ir bijuši progresīvi, jo ārpusstundu pasākumi (arī klases stundas) bieži tiek organizēti radošā vidē. V.Medniece un Z.Grinberga šobrīd cenšas eksperimentēt, arī mācību stundas vadot neierastā vidē. Abas pedagoģes iesaista savus skolēnus pasākumu plānošanā, stundu vadīšanā, uzklausa skolēnu ierosinājumus klases telpas labiekārtošanā.

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vita Medniece