Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/009 “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” ietvaros tiek veikta autoceļa Nr. 7-4 “Lizums – Kalēji – Avoti” un Nr. 7-5 “Kalēji – Mežāres – Elstes – Taures” pārbūve. Tā rezultātā tiks attīstīta industriālā zona Lizumā, reģenerējot degradētās teritorijas un nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Jau līdz projekta uzsākšanai laika periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam Gulbenes novada lielākais uzņēmums SIA „Avoti SWF” bija radījis 68 jaunas darba vietas un SIA “RAIRU” – 3 darba vietas.

Vienlaikus atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu (SIA „Avoti SWF”, SIA “RAIRU” un SIA “FARMEKO”) nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos līdz 2019.gadam sasniegs aptuveni 1,6 miljonus eiro un atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā projekta ietvaros 2019.gadā sasniegs 6,21 ha platību.

Projekta kopējās izmaksas ir 870 767,51 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 858 618,29 EUR (85% jeb 729 825,54 EUR ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 32 198,19 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 96 594,56 EUR pašvaldības finansējums), neattiecināmās izmaksas 12 149,22 (elektronisko sakaru tīklu izmaksas, pašvaldības finansējums).

indus1706

 

 

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja