indus1706

Pēc Gulbenes novada domes pasūtījuma norisinās autoceļa Nr.7-4 “Lizums – Kalēji – Avoti” pārbūve, paplašinot brauktuves joslas, nodrošinot apgaismojuma izbūvi un veicot ūdens novades sistēmas sakārtošanu, kā arī grants seguma pašvaldības autoceļa Nr.7-5 “Kalēji – Mežāres – Elstes – Taures” posma 0.00-0.683km pārbūve, izbūvējot asfalta segumu.

Tā kā lielāko daļu ceļu pārbūves darbu būvuzņēmējs paveica jau aizvadītajā gadā, tad šogad, līdz ko būs piemēroti laikapstākļi, tiks ieklāta asfaltbetona otrā kārta un veikti apzaļumošanas darbi.

Vietējie uzņēmēji jau atzinīgi novērtējuši uzlaboto infrastruktūru – paplašināto brauktuves joslu un arī uzstādīto energoefektīvo apgaismojumu, kas vienlaikus uzlabo arī kājāmgājēju drošību.

Projekta īstenošanas rezultātā jau ir radīta 71 jauna darba vieta (SIA “Avoti SWF” radīja 68 jaunas darba vietas laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam, SIA “RAIRU” radīja 3 darba vietas 2015.gadā un saglabāja tās arī 2016.gadā). Papildus līdz 2019.gada beigām tiks piesaistītas privātās investīcijas 1 640 500 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība par 6,21 ha.

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” (Nr.5.6.2.0/16/I/009) kopējās izmaksas ir 870 767,51 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 858 618,29 EUR (85% jeb 729 825,54 EUR ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 32 198,19 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 96 594,56 EUR pašvaldības finansējums), neattiecināmās izmaksas 12 149,22 (elektronisko sakaru tīklu izmaksas, pašvaldības finansējums).

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja