20170907 163559

Pēdējos gados Latvijas izglītības sistēma piedzīvo pārmaiņas, kuras nenoliedzami skar arī Gulbenes novada izglītības iestādes. Pārmaiņām ir jāpielāgojas, tāpēc Gulbenes novada dome sadarbībā ar K.Valdemāra sākumskolu, Druvienas sākumskolu, Litenes sākumskolu un Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādi realizē projektu “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā”.

Projekta mērķis ir veicināt atvērtību kvalitatīvām pārmaiņām un modernizācijai, veidojot plašāku izpratni par metodoloģisko praksi un politiku citu Eiropas Savienības valstu darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecumposma bērniem, kā arī rosināt idejas sadarbībai starp izglītības praktiķiem un lēmumu pieņēmējiem.

„Mācību mobilitātes jeb studiju vizītes ir efektīva forma, kā gūt pieredzi un smelties idejas sava darba attīstībai, jo pedagogam ir iespēja būt pašam uz vietas un redzēt, kā notiek procesi. Šis projekts paredz četras studiju vizītes četriem novada pedagogiem uz Nīderlandes, Beļģijas, Spānijas un Dānijas izglītības iestādēm, lai vērotu un piedalītos šo iestāžu  ikdienas darbā un mācību procesā un smeltoss idejas, kā attīstīt sākumskolas un pirmsskolas darbu savās izglītības iestādēs.” stāsta Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Jāatzīmē, ka studiju vizītes ir tikai viens projekta posms. Pēc atgriešanās no mobilitātēm, pedagogiem ir jāorganizē rezultātu izplatīšanas pasākumi-semināri, kuros jānodod tālāk iegūtās zināšanas un pieredze, kā arī jāizstrādā labās prakses ieviešanas plāns savās izglītības iestādēs.

Projekta (Nr. 2017-1-LV01-KA101-035238) kopējās izmaksas ir 5113eiro, ko sedz programma Erasmus+.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logmob

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste