Š.g. 20. februārī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/052 “Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Jāpiebilst, ka projektā plānotās darbības jau tikušas īstenotas un Gulbenes novada sociālā dienesta ēka pieņemta ekspluatācijā š.g. 16. janvārī, līdz ar to atlikusi vien atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada sociālā dienesta ēkā, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un sekmētu pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta ietvaros tika veikta Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūve, tajā skaitā ēkas ārsienu siltināšana, logu aiļu siltināšana, ēkas grīdu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju uzstādīšana, apkures sistēmas pārbūve un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. Veiktās investīcijas veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, kā rezultātā samazināsies pašvaldības izdevumi par elektroenerģiju un siltumapgādi.

Projekta darbību īstenošanas rezultātā 2019. gadā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 153 165,2194 kWh/gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums - 30.746 CO2 ekvivalenta tonnas.

Projekta kopējās izmaksas ir 264 252,90 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 206 666,48 EUR (74,03232493% jeb 153 000,00 EUR ERAF finansējums, 6,491918767% jeb 13 416,62 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 19,4757563% jeb 40 249,86 EUR pašvaldības finansējums) un neattiecināmās izmaksas 57 586,42 EUR (pašvaldības finansējums).

ener log

 Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja