Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Alūksnes novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos  par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanu. Kultūras mantojuma attīstības Gaismas ceļā ir apvienojušās trīs pašvaldības – Alūksnes novada pašvaldība, Cesvaines novada dome, Gulbenes novada dome – un Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, kas, izmantojot kultūras un dabas mantojumu, apvienojot tos vienotā piedāvājumā, radot vienotu stāstu un akcentējot vietējo kopienu tradīcijas, zināšanas un prasmes, ir izveidojušas kompleksu pakalpojuma piedāvājumu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.

Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus: Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas  veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

Sadarbības projekta rezultātā ieguldījumi tiks veikti jau esošos tūrisma objektos un saistītajā infrastruktūrā, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi un projektā iesaistīto pašvaldību attīstības programmās ir norādīti kā kultūras mantojuma objekti, kuru attīstībai ir lielākā potenciālā ietekme uz reģionālās attīstības, vietējās izaugsmes, komercdarbības, nodarbinātības un izaugsmes veicināšanu. Atjaunotajos objektos tiks radīts komplekss piedāvājums, kas nodrošinās atraktīvu, kvalitatīvu un ceļotāju interesēm saistošu tūrisma piedzīvojumu, tādejādi piesaistot attīstāmajai teritorijai vietējos un ārvalstu tūristus un palielinās tūristu uzturēšanās laiku Latvijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 231 668,41 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 878 000,00 EUR, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 217 488,98 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066,90 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 24 855,88 EUR. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 EUR.

pils1710Gulbenes novada dome kā partneris projekta ietvaros veiks Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanu un restaurāciju, kā arī izveidos ekspozīciju par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu. Šīm aktivitātēm kopējā summa plānota 1 220 000 EUR, no tiem ERAF finansējums plānots 350 000 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums 15 441,18 EUR. Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdz šim pabeigta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas projektēšana un drīzumā plānots izsludināt iepirkumu par būvniecības darbu veikšanu un būvuzraudzību. Projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām.

Attēls

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja