Viens no uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījumiem ir sakārtota infrastruktūra. Tāpēc Gulbenes novada pašvaldība realizē četru ielu pārbūves projektu 504 metru kopgarumā.

ielas18

Ekspluatācijā jau ir nodota Kalēju iela (145m) un turpat izbūvētās publiskās stāvvietas 11 automašīnām, savukārt jaunu asfalta segumu nupat ieguva Pils (124m) un Klēts iela (85m). Pārbūves darbu procesā vēl ir arī Purva iela (150m).

Šo darbu īstenošana nebūtu iespējama bez ārējo finanšu resursu piesaistīšanas, tāpēc šī gada septembrī Gulbenes novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” īstenošanu.

Mūsu mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Gulbenes pilsētā un novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Plānotos darbus – būvdarbus un dokumentācijas sakārtošanu – iecerēts pabeigt līdz 2019.gada beigām. Rezultātā tiks radītas vismaz 8 darba vietas un veiktas nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 504 636 EUR apmērā.

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/032 kopējās izmaksas 634 251,45 EUR, no tām ir attiecināmās izmaksas ir 615 554,58 EUR (76.98% jeb 473 855,61 EUR ERAF finansējums, 5% jeb 30 780,39 EUR cits publiskais finansējums, 4,5% jeb 27 729,65 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 13,51% jeb 83 188,93 EUR pašvaldības finansējums). Neattiecināmās izmaksas ir 18 696,87 EUR (elektronisko sakaru tīklu aizsardzība) un tiks segtas no pašvaldības budžeta finansējuma. 

infrallo

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja