2017.gada 26.jūnijā tika saņemta pozitīva ziņa no Centrālā finanšu un līgumu aģentūras - vērtēšanas komisija apstiprinājusi Gulbenes novada domes iesniegto projektu Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā”.

Projekta mērķis ir uzņēmējdarbības attīstība Gulbenes pilsētā, reģenerējot degradētās teritorijas un nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1) Brīvības ielas posma no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 pārbūve lietus ūdens novades sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve;

2) apļa veida krustojuma izbūve satiksmes drošības uzlabošanai un ērtāku kravas automašīnu kustībai, iebraucot Gulbenes pilsētā no Smiltenes puses un veidojot ērtu izbraukšanu uz Lapu ielu, Miera ielu un Naglenes ielu;

3) ceļa Brīvības-Brīvības 87 (Ražotāju iela) pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve;

4) Lapu ielas Beļavas pagastā pārbūve, apgaismojuma izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pieslēgšanai pie pilsētas sistēmas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vismaz 20 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 3 412 382 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība – 7,35 ha.

Īstenojot projekta ietvaros plānotās aktivitātes, tiks veicināta reģiona attīstība, radīta labvēlīga vide esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu uzņēmumu veidošanai Gulbenes pilsētā, kā arī nodrošināta publiskās infrastruktūras sakārtošana sabiedrībai kopumā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 536 817,53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 4 325 784,71 EUR (85% jeb 3 676 917,00 EUR ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums), neattiecināmās izmaksas 211 032,82 EUR (pašvaldības finansējums). Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.

briv20log

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja