Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” ietvaros plānota vairāku ielu pārbūve, lai attīstītu uzņēmējdarbību Gulbenes pilsētā, un šobrīd aktīvi norisinās Lapu ielas un Ražotāju ielas pārbūve.

Pirms projekta uzsākšanas Ražotāju ielas ceļa asfaltbetona segums bija kritiskā tehniskā stāvoklī – plašs bedrīšu un plaisu tīkls, vietām atsegtas apakšējās konstruktīvās kārtas. Pa šo ielu ir liela gājēju intensitāte – vairāk kā 200 strādājošie dienā. Līdz šim gājēji pārvietojās pa neapgaismotu brauktuves malu, tādējādi apdraudot savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Projekta ietvaros tiek veikta ielas pārbūve, ūdens novades sistēmas izbūve un ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, ietves izbūve un apgaismojuma nodrošināšana. Ugunsdzēsības vajadzībām ir nepieciešama hidranta izbūve, jo šajā zonā darbojas viens no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem novadā SIA “Konto”, kas specializējies bērza pārstrādē. Uzņēmuma attīstības vajadzībām nebija pilnvērtīgi atrisināta ūdens ņemšanas vieta ugunsdrošības vajadzībām.

Lapu iela atrodas Gulbenes pilsētai cieši pieguļošajā Svelberģa ciemā, Beļavas pagastā. Svelberģa ciems robežojas ar Gulbenes pilsētu, tos vieno Brīvības iela un daļēji kopīga infrastruktūra. Lapu ielai bija kritiskā stāvoklī esošs, lielākoties, grants segums ar īsu sabrukušu asfaltbetona seguma posmu ielas posmā pie Brīvības ielas. Brauktuves platums bija izplūdis un svārstījās no 4,5 līdz 7 metriem, atsevišķās vietās radot grūtības izmainīties diviem savstarpēji pretim braucošiem kravas transportlīdzekļiem, tādēļ projekta ietvaros tiek veikta Lapu ielas brauktuves pārbūve (izbūvējot asfaltbetona segumu), apgaismojuma izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pieslēgšanai pie Gulbenes pilsētas sistēmas.

Plānotā publiskās infrastruktūras sakārtošana (Lapu ielas pārbūve) bija viens no priekšnoteikumiem SIA “Baltic Agro” servisa centra izveidei Gulbenes novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 536 817.53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 4 325 784.71 EUR (78,79% jeb 3 408 126,64 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums, 6,21% jeb 268 790,36 EUR cits publiskais finansējums) un neattiecināmās izmaksas 211 032.82 (pašvaldības finansējums). Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.

briv20log

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja