razot1801

Š.g. 14. novembrī ekspluatācijā tika pieņemta projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” ietvaros veiktā Lapu ielas un Ražotāju ielas pārbūve.
Ielu pārbūve ir īpaši svarīga projekta rezultātu sasniegšanai, jo to tuvumā esošie uzņēmumi (SIA “Baltic Agro”, SIA “Rubate”, SIA “KONTO”, SIA “RUKART”) rada jaunas darba vietas, piesaistīta privātās investīcijas un samazina degradēto teritoriju platību.
Kopumā projekta rezultātā tiks radītas vismaz 20 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 3 412 382 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība - 7.35 ha.
Projekta kopējās izmaksas ir 4 536 817.53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 4 325 784.71 EUR (78,79% jeb 3 408 126,64 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums, 6,21% jeb 268 790,36 EUR cits publiskais finansējums) un neattiecināmās izmaksas 211 032.82 (pašvaldības finansējums). Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.

Attēls

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja