Aplis

2020.gada rudenī tiek noslēgta projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” īstenošana, kura laikā ir uzlabota Gulbenes pilsētas ielu infrastruktūra sešos uzņēmējdarbībai nozīmīgos objektos:

 1) Lapu iela 1Lapu ielas Beļavas pagasta Svelberģī pārbūve 384 m garumā. Projekta ietvaros veikta ielas pārbūve, asfalta seguma izbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, asfalta seguma izbūve, apgaismojuma izbūve. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017.gada nogalē.

 

 

 

Ražotāju iela 4

2) Ražotāju ielas Gulbenē pārbūve 189 m garumā. Projekta ietvaros veikta ielas pārbūve, asfalta seguma izbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve un gājēju ietves izbūve. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017.gada nogalē.

 

 

 

Brīvības ielas posms 23) Brīvības ielas Gulbenē (posmā no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106) pārbūve 1230 m garumā. Projekta ietvaros veikta ielas pārbūve, asfalta seguma izbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma ierīkošana, ietves un velojoslas izbūve. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2020.gada janvārī.

 

 

 

 

 

4) Rotācijas aplis 1Rotācijas apļa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai un ērtāku kravas automašīnu kustībai, iebraucot Gulbenes pilsētā no Smiltenes puses un veidojot ērtu izbraukšanu uz Lapu ielu, Miera ielu un Naglenes ielu. Projekta ietvaros veikta krustojuma pārbūve, asfalta seguma izbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma ierīkošana, ietves izbūve.  Objekts pieņemts ekspluatācijā 2020.gada janvārī.

 

 Zaļā iela 1

5) Zaļās ielas Gulbenē pārbūve 288 m garumā.  Projekta ietvaros veikta ielas pārbūve, asfalta seguma izbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve un gājēju ietves izbūve.  Objekts pieņemts ekspluatācijā 2020.gada septembrī.

 

 

6) Alkšņu iela 1Alkšņu ielas posmā no Dārza līdz Naglenes ielai Gulbenē lietus ūdens novades sistēmas izbūve 185 m garumā. Projekta ietvaros veikta lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2020.gada septembrī.

 

 

 

Projekts īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” (Nr.5.6.2.0/16/I/010) kopējās izmaksas ir 3 641 603,82 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 3 535 664,33 EUR. 85% jeb 3 005 314,68 EUR no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums,  3.75% jeb 132 587,41 EUR ir Valsts finansējums, bet 11.25%  jeb 397 762,24 EUR ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Projekta neattiecināmās izmaksas 105 939,49 EUR tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar sākotnēji izvirzīto projekta mērķi, projekta īstenošanas rezultātā tiek radīta ne mazāk kā 21 jauna darba vieta, tiek piesaistītas privātās investīcijas EUR 3 716 882,- apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība 8.15 ha apmērā.

Īstenojot projekta aktivitātes, tiek veicināta reģiona attīstība, radīta labvēlīga vide esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu uzņēmumu veidošanai Gulbenes pilsētā, kā arī nodrošināta publiskās infrastruktūras sakārtošana sabiedrībai kopumā.

briv20log

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja