Gulbenes novads ir bagāts ar upēm un ezeriem: mūsu teritorijā ir ap 50 ezeru un citas ūdenstilpes. Lai sakārtotu publisko ūdeņu apsaimniekošanu, ir uzsākta projekta „Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” realizēšana.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts uz izpēti un izvērtējumu balstīts publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentiem, uz kā pamata pašvaldība varēs izstrādāt noteikumus publisko ūdeņu izmantošanai, zvejniecības regulēšanai, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
“Šis ir būtisks pagrieziens publisko ūdeņu apsaimniekošanas sakārtošanā Gulbenes novadā. Darba grupā esam iekļāvuši gan administrācijas speciālistus, gan pārvalžu vadītājus, gan ekspertus, lai no katra sagaidītu reālu devumu kvalitatīva, ilgtspējīga plāna izstrādē,” pirmajā darba grupas sanāksmē uzvēra Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.
Plānā tiks iekļauta informācija par publisko ūdeņu esošās ekoloģiskās situācijas un par projekta ietvaros veiktās izpētes datiem un to izvērtējumu; ieteikumi ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai; priekšlikumi publisko ūdeņu atbilstībai un izmantošanai rekreācijas vajadzībām; informācija par ūdenstilpēs mītošajiem dzīvniekiem un ūdensaugiem un cita būtiska informācija, kas var ietekmēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu ilgtermiņā, to apkārtējo vidi un tās aizsardzību.
Pamatojoties uz LR Civillikuma 1102.pantu, Gulbenes novada publiskie ūdeņi: ezeri: Ādmiņa, Kalmodu, Lielais Virānes, Ludza, Sudals, Ušurs un upes: Gauja (posmā Lizuma pagastā un Lejasciema pagastā posmā no Tirzas ietekas) un Pededze (Litenes pagastā; posmā no Alūksnes upes ietekas līdz ietekai Aiviekstē).
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

B


Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste