Publiskie uudeni

Lai īstenotu kvalitatīvu, plānveidīgu un ilgtspējīgu publisko ūdeņu apsaimniekošanu Gulbenes novadā, pašvaldība kopš 2019.gada īsteno publisko ūdeņu: Ādmiņa, Kalmodu, Lielā Virānes, Ludza, Sudala un Ušura ezera apsaimniekošanas plānu izstrādi un Gaujas upes posma un Pededzes upes posma vēsturisko datu izpēti.

Projekta ietvaros izstrādāti uz izpēti un izvērtējumu balstīti publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāni un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas ir saskaņā ar novada teritorijas plānošanas dokumentiem. Uz izstrādāto dokumentu pamata pašvaldība izstrādās noteikumus publisko ūdeņu izmantošanai, zvejniecības regulēšanai, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī izvērtēs zivju resursu atjaunošanas nepieciešamību katrā no ezeriem.
Projekta ieviešanas laikā īstenotas septiņas publiskas apspriedes ar sabiedrības, pašvaldības darbinieku un Vides risinājumu institūta pētnieku grupas līdzdalību. Apspriežu laikā dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli, novērojumus un ieteikumus ezeru apsaimniekošanas uzlabošanai Gulbenes novadā, iegūtā informācija apkopotā veidā iekļauta projekta ietvaros izstrādātajos dokumentus.
“Nākamais solis ir novada publisko un pašvaldības ūdens tilpņu piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu izstrāde, ko arī sāksim darīt. Piebildīšu, ka šajā vasarā esam uzsākuši vēl viena projekta “Ezeru un Pededzes upes pasaimniekošanas plānu izstrāde” realizēšanu, kas ir analogs aizvadītā gada publisko ezeru pētniecībai, “ informē Dace Kurša, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste.
Publisko ūdeņu statuss noteikts LR Civillikuma 1102.pantā.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

Projekta ieviešanas rezultātā izstrādāti šādi dokumenti:

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Ādmiņu ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ādmiņu ezeram

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Kalmodu ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Kalmodu ezeram

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Lielajam Virānes ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielajam Virānes ezeram

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Ludzas ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ludzas ezeram

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Sudala ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Sudala ezeram

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Ušura ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ušura ezeram

Vēsturiskās informācijas apkopojums par Gulbenes novada publiskajām upēm (Gauja un Pededze)

B

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste