Jau vairāk kā pus gadu Gulbenes novada pašvaldībā tiek īstenots starptautisks projekts Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās). Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks ieviesta vienota energoresursu patēriņa monitoringa sistēma un veikta iegūto datu analīze.  Plānota arī energopārvaldības darba grupas izveide, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem būs  darbinieku kapacitātes paaugstināšana energoefektivitātes jomā.

Projekta realizēšanā apvienojušās 9 valstis – Latvija, Vācija, Zviedrija, Polija, Somija, Dānija, Lietuva, Igaunija un Krievija. Papildus ir piesaistīti vairāk nekā 50 asociētie partneri. Vadošais partneris Latvijā ir Rīgas tehniskā universitāte, kuras vadībā Gulbenes novada pašvaldība ieviesīs paredzētās aktivitātes. Visi partneri  kopā veidos  Pašvaldību energoefektivitātes stratēģiju, kuru varēs pielietot visās Eiropas Savienības valstīs.  Šis dokuments sniegs  iespēju  jebkurai pašvaldībai pašai izstrādāt energopārvaldības sistēmu un ieviest tās izpildi, lai plānotu kvalitatīvu energoresursu izmantošanu un finanšu līdzekļu ieguldījumu.

Šobrīd Gulbenes novada pašvaldībā notiek datu apkopošana, savukārt ar vadošā partnera palīdzību tiek veidota energosistēmas SVID analīze un trūkumu apzināšana, lai plānotu tālākas darbības.

29.-30. maijā Igaunijā, Tartu, notika projekta vadības komitejas tikšanās, kuras laikā pārrunājām šajā periodā paveiktos darbus. RTU nedaudz iepazīstināja ar aptaujas anketās iegūtajiem rezultātiem, kuras katra pašvaldība aizpildīja 2018.gada maija sākumā sadarbībā ar vadošo partneri. Pašvaldību pašrtāvji diskutēja par energopārvaldības darba grupas izveides šķēršļiem un grūtībām.

Plašas diskusijas norisinājās arī par monitoringa iekāru iegādi un energopārvaldības sistēmas ierīkošanu. Sarežģītākais uzdevums ir panākt, lai visām pašvaldībām iekārtu iegāde būtu piemērota esošajai situācijai, bet nepazustu savstarpējā sasaiste. Šīs aktivitāte palīdzēs saprast kādā veidā, kas un kur jāierīko, lai veiktu efektīvu energoresursu patēriņa monitoringu visās Eiropas Savienības valstīs. Tas nebūs vienkārši, jo pašvaldības atšķiras, tādēļ atšķiras arī to vēlmes un nepieciešamības.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo ActNow EU Interreg

Krišjānis Upāns,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks