Gulbenes novada dome š.g. jūnijā noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību projekta „PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) īstenošanā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir attīstīt šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus (valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumus, jauniešu centrus, uzņēmējus, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros).

Gulbenes novada dome kā sadarbības partneris būs atbildīga par mērķa grupas iesaisti projektā, jauniešu profilēšanu (novērtēšanu) un individuālo programmu izstrādi, mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu.

Mērķa grupas jaunietim paredzēts šāds atbalsts:

1.            Veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2.            Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma;

3.            Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4.            Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

  • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • formālās un ikdienas mācīšanās;
  • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
  • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  • brīvprātīgā darba aktivitātes;
  • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, piesakies projektam, zvanot vai rakstot Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistam Laurim Šķenderam (28742087, ).

proti 18

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja